Woningmarktinformatie en de woningwet

Als woningcorporatie of gemeente hebt u te maken met de Woningwet en in het verlengde hiervan de prestatieafspraken. Daarom wilt u precies weten wat er in uw regio speelt. Welke ontwikkelingen zijn er op de woningmarkt per dorpskern en wat is bijvoorbeeld de (particuliere) verhuurvoorraad? Deze gegevens maken het mogelijk om slimme prestatieafspraken te maken en deze te monitoren.

Prijsstelling en uitpondingen in de particuliere koopmarkt

Corporaties maken resultaatafspraken met betrekking tot de verkoop van woningen aan particulieren. Hoe verhoudt de prijsstellingen van uw uitpondingen zich tot de particuliere woningverkopen? Zijn deze marktverstorend omdat u in verhouding te lage prijzen hanteert? Om antwoord te krijgen op deze vragen, biedt het Kadaster u:

 • vergelijkbare transacties van particuliere koopwoningen op vierkante meterprijs afgezet tegen de uitpondingen van woningcorporaties
 • inzicht in waar mogelijk een hoger prijsniveau kan worden gehanteerd
 • snel en zonder taxaties een indicatieve waarde van verkoopportefeuilles

Meer informatie over prijsstelling en corporatie-aandeel

Wilt u meer weten over prijsstelling en corporatie-aandeel in uw regio? Via dit formulier vraagt u vrijblijvend meer informatie aan 

Waarin kan het Kadaster nog meer inzicht bieden?

Particuliere huursector in kaart

Er moeten prestatieafspraken gemaakt worden met betrekking tot de huurmarkt. Zo ook over de aantallen sociale huurwoningen binnen de gemeentegrenzen. Zowel particulieren als institutionele partijen hebben woningen in bezit die zij aanbieden voor de verhuur. Een compleet inzicht in de (sociale) huurmarkt, dus ook in woningen van overige eigenaren, ontbreekt echter vaak. Terwijl dit het gesprek over de prestatieafspraken bevordert. Hoe krijgt u inzicht in de particuliere verhuurvoorraad en de kenmerken daarvan?  

 • Het Kadaster brengt de particuliere verhuurvoorraad in de stad in beeld
 • u krijgt inzicht in de verdeling in buurten en type woningen, en een categorie-indeling van type verhuurders

Regionale kenmerken woningvoorraad

Corporaties mogen als gevolg van de Woningwet 2015 maar in één regionale woningmarkt volledig werkzaam zijn. Hoe krijgt u als corporatie optimaal zicht op uw regionale markt, zodat u de benodigde strategische beslissingen kunt nemen? Vraag hiervoor bij het Kadaster naar:  

 • de regionale informatie over de woningvoorraad, zoals woningtypen, bouwjaren en oppervlakten
 • informatie over de woningvoorraad van andere corporaties in deze regio, en de kenmerken daarvan

Bouwplannen? Grondvoorraden voor nieuwbouw in beeld

De roep om geschikte locaties voor nieuwbouwwoningen klinkt steeds luider. Daarvoor moet wel grond beschikbaar zijn. Heeft u bouwplannen? Zijn er in uw gebied voldoende goede locaties? Waar liggen deze locaties en wie zijn de eigenaren ervan? Het Kadaster:

 • maakt voor u inzichtelijk hoeveel grond nog in portefeuille is bij diverse stakeholders
 • spiegelt dit inzicht op de regionale woningbehoefte die is berekend in het kader van de (mede door u gemaakte) prestatieafspraken

Gevolgen van krimp in de regio

Stel er is bevolkingskrimp in uw werkgebied. Dit kan betekenen dat woningen leeg komen te staan en zelfs gesloopt moeten worden. Hoe kunt u als corporatie (samen met de gemeente) in uw woningbeleid het hoofd bieden aan dit probleem? Hoe is de kwaliteit van zowel de particuliere als sociale woningvoorraad en welke woningen zouden voor de toekomstige vraag behouden moeten blijven? Het Kadaster:

 • biedt inzicht in het functioneren van de woningmarkt per dorpskern
 • levert een analyse van bepalende indicatoren

Meer informatie

Wilt u weten welke woningmarktinzichten het Kadaster uw organisatie nog meer kan bieden? Neem vrijblijvend contact met ons op door het formulier Contact Advies en Maatwerk in te vullen.