Wet geluidhinder aanbieden op papier

Kadastrale aanduidingen

De actuele kadastrale aanduidingen van de percelen waarop het besluit betrekking heeft dienen altijd te worden vermeld. Dit kan ofwel in het besluit zelf of in de onder een besluit gestelde voetverklaring. In het geval het grondperceel is gesplitst in appartementsrechten de actuele kadastrale aanduiding vermelden. Bijvoorbeeld: Apeldoorn sectie A nummer 1000 A-1 en A-2.

Specifieke eisen voor aanbieden besluiten Wet geluidhinder

  1. Het besluit moet voorzien zijn van een verklaring van eensluidendheid;

  2. Het besluit moet ongevouwen zijn;

  3. Bijlagen groter dan A4-formaat (maar kleiner dan of gelijk aan A0-formaat) als afzonderlijk afschrift bijvoegen. Deze zullen, net als het stuk waarvan de bijlage deel uitmaakt, de verklaring van eensluidendheid moeten bevatten;

  4. Onder een besluit van een gemeente moet worden verklaard dat het besluit onherroepelijk is;

  5. Het besluit zal nagenoeg altijd ondertekend moeten worden door de burgemeester en de gemandateerde secretaris voor de uitvoering van dit besluit.

Verklaring van eensluidendheid

Het besluit zal nagenoeg altijd ondertekend moeten worden door de burgemeester en de gemandateerde secretaris voor de uitvoering van dit besluit.

In de Uitvoeringsregeling Kadasterwet (art.3, lid 3) is bepaald dat een verklaring van eensluidendheid moet worden getekend door de ondertekenaar(s) van het stuk, dan wel door één (of meer) personen die daartoe uitdrukkelijk in het stuk gemachtigd zijn.

De verklaring moet de volledige voornamen en namen met woonplaats en adres bevatten van degene die de verklaring ondertekent (adres van de betreffende gemeente mag worden opgevoerd) en wordt als laatste geplaatst op de voor het Kadaster bestemde stukken. Een notaris mag de verklaring eveneens tekenen.

Voorbeeld ondertekening

Ondergetekende/n, …………. (voornamen en naam voluit), burgemeester van de gemeente ……, ………… (mag adres van de gemeente zijn),  en ……… (voornamen en naam voluit), secretaris van de gemeente ……….. , ……… (mag adres van de gemeente zijn), verklaart/verklaren dat bovenstaand afschrift eensluidend is met het ter inschrijving aangeboden stuk.

Tarieven

Voor de inschrijving in de openbare registers brengt het kadaster een geringe vergoeding in rekening. Voor de actuele tarieven verwijzen wij naar de tarieven pagina.

Meer informatie

Heeft u vragen over het aanbieden van een besluit in het kader van de Wet geluidhinder, of over de eisen waar de inschrijving aan moet voldoen? Dan kunt u deze tussen 9.00 en 17.00 uur stellen aan de bewaarderstelefoon. Het nummer is: 088-183 22 42.