Voorwaarden voor het samenvoegen van percelen

Voorwaarden voor het samenvoegen van percelen

Versie 1.3 Laatst herzien op 19-06-2018

Het samenvoegen van bestaande percelen vindt plaats op grond van art. 73 Kadasterwet jo. Art. 71 Kadasterregeling jo. Art. 21 en 22 Kadasterbesluit.

Samenvoeging kan plaatsvinden op verzoek van een eigenaar of beperkt gerechtigde indien:
De percelen binnen een burgerlijke en kadastrale gemeente zijn gelegen, eenzelfde rechtstoestand hebben
naar burgerlijk recht en als één geheel worden beheerd en gebruikt.

Vanaf 1 november 2017 is het mogelijk percelen met verschillen in de rechtstoestand die betrekking hebben op
rechten als bedoeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht, opstalrechten voor leidingen en voortvloeiend uit de
Wkpb samen te voegen via de applicatie VERENIG.

Samenvoeging is niet mogelijk als:

  • het gaat om percelen die zijn betrokken bij een wettelijke herverkaveling in uitvoering en deze percelen zouden worden samengevoegd met buiten het blok gelegen percelen of met elkaar
  • de samenvoeging een einde maakt aan een op verzoek uitgevoerde splitsing, tenzij de redenen voor deze splitsing niet meer gelden
  • het percelen betreft waarvan de rechtstoestand naar burgerlijk recht verschillend is. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer de percelen verschillende eigenaren hebben of wanneer er bij verschillende akten hypotheken of andere beperkte rechten zijn gevestigd
  • het samenvoegen van percelen leidt tot een situatie waarin definitieve grenzen gaan eindigen in voorlopige/administratieve grenzen. (Zie afbeeldingen hierna.)
  • percelen te groot zijn en de applicatie Verenig aangeeft dat de percelen niet verenigbaar zijn

 

In deze afbeeldingen ziet u op welke manier het kan voorkomen dat bij het samenvoegen van percelen, definitieve grenzen eindigen in voorlopige grenzen.

Voorbeeld 1 wanneer samenvoegen niet mogelijk is

Als perceel 701 zou worden verenigd met 703 dan zou de volgende ongewenste situatie ontstaan:

Voorbeeld 2 van een situatie waarbij verenigen niet mogelijk is. Definitieve grens eindigt in voorlopige grens.

Als in de applicatie Verenig, bij nieuw gevormde percelen verschillende soorten grenzen ontstaan, komt de volgende foutmelding: "Dit perceel kan niet worden verenigd omdat er een situatie ontstaat waarbij definitieve grenzen eindigen in voorlopige grenzen. Neem contact op met VKG-team via 088-183 3500"

 

Veelgestelde vragen over het samenvoegen van percelen

Vraag 1. Kunnen twee percelen worden samengevoegd als er een verschillende belemmering voorlopige grens of administratieve grens aanwezig is?

Ja, een voorlopige grens of administratieve grens heeft geen effect op de rechtstoestand naar burgerlijk recht.
Percelen die hiermee zijn belast kunnen dus gewoon
worden samengevoegd.

Vraag 2. Kunnen twee percelen worden samengevoegd als op één van beide percelen een persoonlijk recht (bijvoorbeeld recht van eerste koop) is gevestigd?

Ja, hiertegen bestaat geen bezwaar.

Vraag 3. Wat moet u doen als u in de applicatie de melding ziet 'de percelen zijn samen te groot en daardoor binnen de applicatie niet verenigbaar'?

Wanneer u deze melding ziet kunt u het formulier opdracht samenvoegen percelen invullen. Het Kadaster neemt vervolgens contact met u op om door te spreken of er kosten berekend worden of niet.