Vernieuwing Basisregistratie Kadaster

 1. Algemeen
 2. Alle diensten weer volledig beschikbaar
 3. Aanbieden van stukken, wat is er gewijzigd?
 4. Actuele inzages in de BRK (via Kadaster-on-line, KIK-inzage en de webwinkel), wat is er gewijzigd?
 5. BRK Levering, wat is er gewijzigd?

 

 1. Algemeen

Op 15 oktober heeft het Kadaster de vernieuwde BRK in gebruik genomen. Door de vernieuwing van de BRK wijzigt het proces van het aanbieden van stukken op enkele punten. Daarnaast zullen er ook wijzigingen zichtbaar zijn in onze informatieproducten. U leest hier meer over.

 1. Alle diensten weer volledig beschikbaar

U kunt alle stukken en grote akten weer aanbieden bij ons en de standaard reactietermijn geldt weer voor een ANI. Alle tijdelijke maatregelen zijn niet meer van toepassing.

 1. Aanbieden van stukken, wat is er gewijzigd?

De werkwijze voor het aanbieden van stukken wijzigt niet. Wat gaat er wel voor u wijzigen?

Tijdstip van inschrijving stukken

In het huidige proces wordt eerst een signalering van een stuk geregistreerd in de BRK en vervolgens wordt een BVI verstuurd. Met het in gebruik nemen van de vernieuwde BRK wijzigt dit proces. Daardoor kan het voorkomen dat een aanbieder al wel een BVI heeft ontvangen, maar het stuk nog niet zichtbaar is op de informatieproducten. Het stuk is uiterlijk de eerstvolgende werkdag om 9:00 uur zichtbaar.
Stukken die na 15:00 uur worden aangeboden en verwerkt, zijn pas om 9:00 uur de volgende werkdag zichtbaar in de registratie. Het kan zijn dat u al wel een Bewijs van Inschrijving (BVI) heeft ontvangen, maar de inschrijving niet zichtbaar is. Momenteel komt het voor dat verwerkte stukken al korte tijd (vanaf 7:00 uur) vóór het formele ontvangsttijdstip van 9:00 uur zichtbaar zijn. Om de registratie in overeenstemming te brengen met de juridische situatie, is er in het nieuwe systeem voor gekozen deze gegevens pas te tonen om 9:00 uur. Hiermee sluit het Kadaster aan bij de rechtstoestand van het registergoed..

Datuminformatie per object

De actualiteit van de registratie wordt op perceelbasis getoond. Deze wordt na volledige verwerking van een stuk direct bijgewerkt, mits alle stukken in het hele land gesignaleerd zijn. Er wordt niet meer gewacht totdat alle stukken in het hele land volledig verwerkt zijn.

Bijvoorbeeld: op 3 september om 11:00 uur wordt een stuk aangeboden met daarin een rechtshandeling m.b.t. perceel A. Het stuk is dan in ieder geval uiterlijk de volgende werkdag om 9:00 uur gesignaleerd bij perceel A. Het stuk wordt de volgende werkdag geheel verwerkt in de BRK en er zijn met betrekking tot perceel A geen andere stukken in het betreffende register ter inschrijving aangeboden op 3 september. De kwaliteitscontroles zijn vooraf aan het muteren van de BRK uitgevoerd. Direct nadat de BRK voor dit stuk is bijgewerkt, kan worden vermeld dat alle stukken met betrekking tot perceel A volledig verwerkt zijn t/m 3 september.

 1. Actuele inzages in de BRK (via Kadaster-on-line, KIK-inzage en de webwinkel), wat is er gewijzigd?

In het voorjaar van 2018 zijn, vooruitlopend op de vernieuwing van de BRK, de inzages in de BRK al vernieuwd. Toch zijn er vanaf het in gebruik nemen van de vernieuwde BRK nog enkele wijzigingen in onze diensten en producten.

Grondpercelen

In Kadaster-on-line is een grondperceel in te zien via het product ‘Kadastraal Bericht Grondperceel’. In de vernieuwde BRK wordt een grondperceel getoond als een standaard object. Er is dan ook geen apart product meer voor. Grondpercelen kunt u inzien via het product ‘Eigendomsinformatie’. Door deze wijziging is het ook mogelijk om via KIK-inzage informatie van een grondperceel op te vragen.

Omschrijving object (cultuurcode)

De omschrijving van een object, ook wel cultuurcode genoemd, wordt alleen gewijzigd op basis van een ter inschrijving aangeboden stuk. Met ingang van de vernieuwde BRK wordt de omschrijving van een object alleen getoond als ook de koopsom en koopjaar geregistreerd zijn.
Bij bijvoorbeeld een splitsing van percelen wordt de ‘cultuurcode’ verwijderd en wordt de omschrijving van een perceel en tevens de koopsom en het koopjaar niet meer getoond. Bevindingen van landmeters en/of afnemers leiden niet meer tot een handmatige aanpassing. Op onze producten wordt vermeld dat het de omschrijving ‘ten tijde van verkrijging’ is.

Kadastrale grootte

De kadastrale grootte wordt nu nog afgerond naar hele vierkante meters (inclusief 0 m2). Na de vernieuwing zal dit als volgt worden verfijnd:

 • Waarden die kleiner zijn dan 0,5 m2 worden getoond als 0,1 – 0,2 – 0,3 – 0,4 m2.
 • Waarden groter of gelijk aan 0,5 m2 worden afgerond naar hele vierkante meters.

Doorhaling koopovereenkomst

Als een koopovereenkomst is doorgehaald, staat dit nu letterlijk vermeld op de informatieproducten. Met ingang van de vernieuwde BRK staat de koopovereenkomst vermeld met daaronder ‘einddatum recht’. Als deze datum in het verleden ligt, is de koopovereenkomst niet meer van toepassing.

Postadressen bij hypotheekhouders/schuldeisers

Het postadres bij hypotheekhouders/schuldeisers wordt niet meer getoond op de producten. Het vestigingsadres wordt wel getoond.

Toelichting bewaarder

Bij uitzondering kan een bewaarder, als de situatie dat vereist, een toelichtende tekst opnemen in de registratie. Dit kan voorkomen vanaf het moment dat de vernieuwde BRK in gebruik wordt genomen.

Verzoek tot Verbetering (VTV)

Als een Verzoek tot Verbetering niet wordt opgevolgd volgt een ‘rectificatieverzoek’. Op de huidige producten wordt getoond dat een rectificatieverzoek is verstuurd. In de nieuwe situatie zal dit niet zichtbaar zijn. De Attendering met de waarde ‘Verbetering verzocht’ blijft getoond.

Geweigerde stukken (Register van Voorlopige aantekening)

Geweigerde stukken komen in het Register van Voorlopige aantekening. Hiervoor wordt op dit moment een ‘4D nummer’ aangemaakt. Dit 4D nummer wordt op onze informatieproducten getoond. In de vernieuwde BRK worden geweigerde stukken niet meer voorzien van een 4D nummer. De stukken houden hun origineel toegekende deel en nummer en krijgen de melding ‘register van voorlopige aantekening’.

Ontstaansdatum perceel

Op de inzages in de BRK staat de ontstaansdatum perceel vermeld. Deze zal met ingang van de vernieuwde BRK komen te vervallen.

Erfpachtscanon

In het geval dat er meerdere gerechtigden zijn bij hetzelfde erfpachtsrecht, worden op de inzages bij de gerechtigden alle erfpachtcanons getoond. Totdat wij dit hersteld hebben, is het nodig om alle getoonde stukken op te vragen. Ook als u alleen het stuk met betrekking tot het erfpachtcanon van 1 betreffende gerechtigde wilt opvragen.

Volledige adressen BRK-BAG

Vanaf het in gebruik nemen van de vernieuwde BRK nemen we de BRK-BAG adressen in gebruik. Vanaf dat moment vervallen alle onvolledige adressen. Op de inzages zijn de BRK-BAG adressen al in gebruik genomen. Nieuw is dat het zoeken van onvolledige adressen in Kadaster-on-line vanaf het in gebruik nemen niet meer mogelijk is via de zoekingang ‘adres’. U kunt onbebouwde percelen vinden via de vernieuwde zoekingang via de kaart. Deze hebben we uitgebreid met de opties ‘postcode’ of ‘straatnaam en huisnummer’. Daarmee bent u sneller bij het object dat u zoekt. Wij maken gebruik van de locatieserver van Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) met de gegevens uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en het Nationaal Wegen Bestand (NWB).

Alle inzages direct beschikbaar

Vanaf het in gebruik nemen van de vernieuwde BRK kan Kadaster-on-line alle inzages direct afhandelen. Het is vanaf dan niet meer zo dat deze u per post of e-mail nageleverd worden. U ontvangt ze gewoon via Kadaster-online. 

 1. BRK Levering, wat is er gewijzigd?

Prognose afronding 2018

De verwachting is dat BRK Levering over 2018 binnen de gestelde levertijd, dus uiterlijk 22 januari 2019, geleverd wordt. Net als in oktober en november zullen er in december percelen uitvallen in onze verwerking. Onze contactpersonen hebben inmiddels een overzicht ontvangen welke percelen dit betreft.

Problemen met mutatiebestanden oplossen

Een aantal geleverde mutatiebestanden bevat fouten. Standaard communiceren we per e-mail met de contactpersoon BRK Levering en de softwareleveranciers over dit soort problemen en de oplossingen. Op 29 november jl. is een e-mail verzonden met informatie over hoe wij de problemen hebben opgelost én welke actie er van uw kant nodig is om de gegevens weer goed te krijgen. Het gaat om de volgende problemen:
 
 • Te hoge bestandsvolgnummers
  De mutatiebestanden van vervallen objecten hebben een foutief bestandsvolgnummer gekregen. Zo krijgt een bestand bijvoorbeeld volgnummer 2, terwijl er geen bestand is met volgnummer 1. 
 • Tenaamstellingen
  Een aantal mutatieberichten missen tenaamstellingen bij zakelijke rechten. 
 • ID’s die niet uniek zijn binnen het bericht
  Binnen het mutatiebericht dient de identificatie uniek te zijn. De identificatie bestaat uit een namespace, prefix en identificatie. In een aantal mutatiebestanden is deze combinatie niet uniek geleverd. Dit komt voor bij stukdelen en personen. 
 • Missend stukdeel
  Bij een tweetal geleverde bestanden ontbreekt een stukdeel bij het mutatiebericht.

Datawijzigingen

De vernieuwde BRK brengt enkele datawijzigingen met zich mee voor BRK Levering. Er is geen sprake van een nieuw productmodel of van gewijzigde xsd’s. De leveringen blijven passen in BRK Levering 1.0, het huidige productmodel. De datawijzigingen voor BRK Levering vindt u in het document Datawijzigingen BRK Levering 1.0.

Achterstand

Als gevolg van de nieuwe werkwijze zijn er achterstanden in het leveren van mutaties. Wij informeren de contactpersonen BRK Levering zodra wij de maanden volledig hebben afgerond. Over november en december staan nog enkele mutaties open. De contactpersonen hebben een overzicht ontvangen welke percelen het betreft. Wij leveren de komende weken mutaties met tussenpozen. Het kan dus voorkomen dat er dagen zijn dat er geen mutaties worden geleverd. 

Volledigheid

De mutaties die we gestart hebben betreffen mutaties in de Basisregistratie Kadaster, met daarbij alle ID’s en de comfortinformatie die daar bij hoort. Alle gegevens in deze mutaties zijn volledig en actueel.  Mutaties die zich enkel voordoen op NP’s, NNP’s en mutaties die zich enkel voordoen op BAG-adressen maar wel onderdeel uit maken van BRK Levering, bijvoorbeeld omdat deze met een akte worden ingeschreven of authentiek zijn in de BRK, zitten nog niet in de leveringen. Wij werken eerst de BRK bij zodat we de achterstand kunnen inlopen. 

Conversie AA-BB rechten

Na de vernieuwing van de BRK geeft de registratie alle gestapelde rechten weer in plaats van AA-BB. Een overzicht van alle objecten waar AA-BB rechten op rusten vind u in het nieuwsbericht Conversie AA en BB rechten.

Wij gaan deze objecten op een later moment actief aanpassen, waaruit mutaties ontstaan. Op dit moment is het nog niet bekend wanneer wij deze mutaties leveren. Wij informeren u hier tijdig over.

Tonen stuk

Het belangrijkste stuk wordt in de mutatiebestanden getoond. Dit is altijd het oudste stuk, behalve in het geval dat een tenaamstelling of een aantekening wijzigt. In dat geval wordt dat betreffende stuk getoond.

Nieuwsberichten over vernieuwing Basisregistratie Kadaster