Vernieuwing Basisregistratie Kadaster

 1. Algemeen
 2. Alle diensten weer volledig beschikbaar
 3. Aanbieden van stukken, wat is er gewijzigd?
 4. Actuele inzages in de BRK (via Kadaster-on-line, KIK-inzage en de webwinkel), wat is er gewijzigd?
 5. BRK Levering, wat is er gewijzigd?

 

 1. Algemeen

Op 15 oktober heeft het Kadaster de vernieuwde BRK in gebruik genomen. Door de vernieuwing van de BRK wijzigt het proces van het aanbieden van stukken op enkele punten. Daarnaast zullen er ook wijzigingen zichtbaar zijn in onze informatieproducten. U leest hier meer over.

 1. Alle diensten weer volledig beschikbaar

U kunt alle stukken en grote akten weer aanbieden bij ons en de standaard reactietermijn geldt weer voor een ANI. Alle tijdelijke maatregelen zijn niet meer van toepassing.

 1. Aanbieden van stukken, wat is er gewijzigd?

De werkwijze voor het aanbieden van stukken wijzigt niet. Wat gaat er wel voor u wijzigen?

Tijdstip van inschrijving stukken

In het huidige proces wordt eerst een signalering van een stuk geregistreerd in de BRK en vervolgens wordt een BVI verstuurd. Met het in gebruik nemen van de vernieuwde BRK wijzigt dit proces. Daardoor kan het voorkomen dat een aanbieder al wel een BVI heeft ontvangen, maar het stuk nog niet zichtbaar is op de informatieproducten. Het stuk is uiterlijk de eerstvolgende werkdag om 9:00 uur zichtbaar.
Stukken die na 15:00 uur worden aangeboden en verwerkt, zijn pas om 9:00 uur de volgende werkdag zichtbaar in de registratie. Het kan zijn dat u al wel een Bewijs van Inschrijving (BVI) heeft ontvangen, maar de inschrijving niet zichtbaar is. Momenteel komt het voor dat verwerkte stukken al korte tijd (vanaf 7:00 uur) vóór het formele ontvangsttijdstip van 9:00 uur zichtbaar zijn. Om de registratie in overeenstemming te brengen met de juridische situatie, is er in het nieuwe systeem voor gekozen deze gegevens pas te tonen om 9:00 uur. Hiermee sluit het Kadaster aan bij de rechtstoestand van het registergoed..

Datuminformatie per object

De actualiteit van de registratie wordt op perceelbasis getoond. Deze wordt na volledige verwerking van een stuk direct bijgewerkt, mits alle stukken in het hele land gesignaleerd zijn. Er wordt niet meer gewacht totdat alle stukken in het hele land volledig verwerkt zijn.

Bijvoorbeeld: op 3 september om 11:00 uur wordt een stuk aangeboden met daarin een rechtshandeling m.b.t. perceel A. Het stuk is dan in ieder geval uiterlijk de volgende werkdag om 9:00 uur gesignaleerd bij perceel A. Het stuk wordt de volgende werkdag geheel verwerkt in de BRK en er zijn met betrekking tot perceel A geen andere stukken in het betreffende register ter inschrijving aangeboden op 3 september. De kwaliteitscontroles zijn vooraf aan het muteren van de BRK uitgevoerd. Direct nadat de BRK voor dit stuk is bijgewerkt, kan worden vermeld dat alle stukken met betrekking tot perceel A volledig verwerkt zijn t/m 3 september.

 1. Actuele inzages in de BRK (via Kadaster-on-line, KIK-inzage en de webwinkel), wat is er gewijzigd?

In het voorjaar van 2018 zijn, vooruitlopend op de vernieuwing van de BRK, de inzages in de BRK al vernieuwd. Toch zijn er vanaf het in gebruik nemen van de vernieuwde BRK nog enkele wijzigingen in onze diensten en producten.

Vervallen percelen

Als een perceel vervallen is, wordt in KIK-inzage nu een foutmelding getoond. Wij werken eraan om de 'overgegaan in'-situatie (trefferlijst) weer toe te voegen. In Kadaster-on-line is deze trefferlijst al wel beschikbaar.

Grondpercelen

In Kadaster-on-line is een grondperceel in te zien via het product ‘Kadastraal Bericht Grondperceel’. In de vernieuwde BRK wordt een grondperceel getoond als een standaard object. Er is dan ook geen apart product meer voor. Grondpercelen kunt u inzien via het product ‘Eigendomsinformatie’. Door deze wijziging is het ook mogelijk om via KIK-inzage informatie van een grondperceel op te vragen.

Omschrijving object (cultuurcode)

De omschrijving van een object, ook wel cultuurcode genoemd, wordt alleen gewijzigd op basis van een ter inschrijving aangeboden stuk. Met ingang van de vernieuwde BRK wordt de omschrijving van een object alleen getoond als ook de koopsom en koopjaar geregistreerd zijn.
Bij bijvoorbeeld een splitsing van percelen wordt de ‘cultuurcode’ verwijderd en wordt de omschrijving van een perceel en tevens de koopsom en het koopjaar niet meer getoond. Bevindingen van landmeters en/of afnemers leiden niet meer tot een handmatige aanpassing. Op onze producten wordt vermeld dat het de omschrijving ‘ten tijde van verkrijging’ is.

Kadastrale grootte

De kadastrale grootte wordt nu nog afgerond naar hele vierkante meters (inclusief 0 m2). Na de vernieuwing zal dit als volgt worden verfijnd:

 • Waarden die kleiner zijn dan 0,5 m2 worden getoond als 0,1 – 0,2 – 0,3 – 0,4 m2.
 • Waarden groter of gelijk aan 0,5 m2 worden afgerond naar hele vierkante meters.

Doorhaling koopovereenkomst

Als een koopovereenkomst is doorgehaald, staat dit nu letterlijk vermeld op de informatieproducten. Met ingang van de vernieuwde BRK staat de koopovereenkomst vermeld met daaronder ‘einddatum recht’. Als deze datum in het verleden ligt, is de koopovereenkomst niet meer van toepassing.

Postadressen bij hypotheekhouders/schuldeisers

Het postadres bij hypotheekhouders/schuldeisers wordt niet meer getoond op de producten. Het vestigingsadres wordt wel getoond.

Toelichting bewaarder

Bij uitzondering kan een bewaarder, als de situatie dat vereist, een toelichtende tekst opnemen in de registratie. Dit kan voorkomen vanaf het moment dat de vernieuwde BRK in gebruik wordt genomen.

Verzoek tot Verbetering (VTV)

Als een Verzoek tot Verbetering niet wordt opgevolgd volgt een ‘rectificatieverzoek’. Op de huidige producten wordt getoond dat een rectificatieverzoek is verstuurd. In de nieuwe situatie zal dit niet zichtbaar zijn. De Attendering met de waarde ‘Verbetering verzocht’ blijft getoond.

Geweigerde stukken (Register van Voorlopige aantekening)

Geweigerde stukken komen in het Register van Voorlopige aantekening. Hiervoor wordt op dit moment een ‘4D nummer’ aangemaakt. Dit 4D nummer wordt op onze informatieproducten getoond. In de vernieuwde BRK worden geweigerde stukken niet meer voorzien van een 4D nummer. De stukken houden hun origineel toegekende deel en nummer en krijgen de melding ‘register van voorlopige aantekening’.

Ontstaansdatum perceel

Op de inzages in de BRK staat de ontstaansdatum perceel vermeld. Deze zal met ingang van de vernieuwde BRK komen te vervallen.

Erfpachtscanon

In het geval dat er meerdere gerechtigden zijn bij hetzelfde erfpachtsrecht, worden op de inzages bij de gerechtigden alle erfpachtcanons getoond. Totdat wij dit hersteld hebben, is het nodig om alle getoonde stukken op te vragen. Ook als u alleen het stuk met betrekking tot het erfpachtcanon van 1 betreffende gerechtigde wilt opvragen.

Volledige adressen BRK-BAG

Vanaf het in gebruik nemen van de vernieuwde BRK nemen we de BRK-BAG adressen in gebruik. Vanaf dat moment vervallen alle onvolledige adressen. Op de inzages zijn de BRK-BAG adressen al in gebruik genomen. Nieuw is dat het zoeken van onvolledige adressen in Kadaster-on-line vanaf het in gebruik nemen niet meer mogelijk is via de zoekingang ‘adres’. U kunt onbebouwde percelen vinden via de vernieuwde zoekingang via de kaart. Deze hebben we uitgebreid met de opties ‘postcode’ of ‘straatnaam en huisnummer’. Daarmee bent u sneller bij het object dat u zoekt. Wij maken gebruik van de locatieserver van Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) met de gegevens uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en het Nationaal Wegen Bestand (NWB).

Alle inzages direct beschikbaar

Vanaf het in gebruik nemen van de vernieuwde BRK kan Kadaster-on-line alle inzages direct afhandelen. Het is vanaf dan niet meer zo dat deze u per post of e-mail nageleverd worden. U ontvangt ze gewoon via Kadaster-online. 

 1. BRK Levering, wat is er gewijzigd?

Voor een overzicht van alle wijzigingen verwijzen wij u naar het nieuwsoverzicht.

Nieuwsberichten over vernieuwing Basisregistratie Kadaster