Verkavelen voor groei

'Verkavelen voor Groei' staat voor een innovatieve gebiedsgerichte manier van verkavelen. Deze is door Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) en het Kadaster gezamenlijk ontwikkeld. Met de aanpak kunnen economisch rendabele landbouw en de inpassing van overheidsopgaven optimaal worden gecombineerd.

Ondernemers en andere betrokkenen in het gebied maken zélf het ruilplan om bijvoorbeeld agrarische structuurverbetering, natuur, water of andere maatschappelijke doelen te realiseren. Door het gebruik van transparante groepsprocessen is 'Verkavelen voor Groei' sneller dan traditionele landinrichting en aanzienlijk goedkoper en effectiever. De interactieve groepsprocessen ondersteunen we met nieuwe software.

Aanpak 'Verkavelen voor Groei'

Uitgangspunten

 • De betrokkenen (agrariërs en andere grondeigenaren) maken zelf het ruilplan en handelen zelf de knelpunten af in gezamenlijke werksessies. LTO en het Kadaster ondersteunen.
 • Iedere deelnemer heeft profijt van de nieuwe verkaveling.
 • Deelnemers accepteren dat de voordelen voor de één groter kunnen zijn dan voor de ander.
 • De structuur van het gebied als geheel moet in ogenschouw genomen worden.

Werkwijze

 • 1 tot 3 maanden voorbereidende gesprekken met grondeigenaren.
 • Inlichten van betrokken instanties, zoals provincie, gemeenten en waterschap.
 • Startavond met alle betrokkenen; go/no go-moment aan het eind van de avond. 
 • Werksessies waarin de betrokkenen gezamenlijk een ruilplan maken.
 • Werksessies waarin de betrokkenen het ruilplan uitwerken op basis van getaxeerde waarden en de mogelijkheden voor de kavelinrichting bespreken.
 • Gezamenlijk de laatste knelpunten oplossen en het ruilplan definitief maken.
 • Vastleggen van de nieuwe situatie in een akte.

Ondersteuning

Omdat het gaat om het vervreemden en verkrijgen van eigendom, moet een ruilproces zorgvuldig worden uitgevoerd. Het Kadaster heeft vanuit zijn wettelijke taken jarenlange ervaring met herverkaveling. Het ondersteunt het proces met kennis, data en geëigende software. LTO Nederland is bij uitstek de partner voor de directe contacten met agrarische ondernemers.

Vrijwillige en wettelijke vorm

'Verkavelen voor Groei' kent 2 vormen: een vrijwillige en een wettelijke variant. Deze zijn beide gebaseerd op de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG). De vrijwillige vorm is bij uitstek geschikt in gebieden waarin grondeigenaren zelf een verbetering van de landbouwstructuur willen. De wettelijke vorm is vooral geschikt als vooraf vastgelegde beleidsdoelen met een grote mate van zekerheid moeten worden gerealiseerd. Voor zowel de vrijwillige als de wettelijke variant zijn participatie en een strak, digitaal ondersteund proces de kernbegrippen. 

Voordelen voor agrariërs en overheden

Overheden moeten in het landelijk gebied grote opgaven realiseren. Bijvoorbeeld de resterende (herijkte) Ecologische Hoofdstructuur, Natura2000, de Kaderrichtlijn Water, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, infrastructuur en leidingtrajecten. In diezelfde gebieden zijn agrariërs actief om een goed inkomen te genereren uit hun bedrijven. Met de inzet van 'Verkavelen voor Groei' gaan geplande overheidsingrepen hand in hand met het verbeteren van de verkaveling.

Een betere kavelstructuur levert agrariërs jaarlijks een aanzienlijke kostenvermindering op. De besparing kan oplopen tot wel 200 à 300 euro per hectare per jaar. Voor een bedrijf van 40 hectare betekent dit een jaarlijkse besparing van gemiddeld 10.000 euro aan productiekosten.

Voorbeelden uit de praktijk

Op verschillende plaatsen in het land is 'Verkavelen voor groei' succesvol gestart. In Winterswijk in 3 deelgebieden waarbij 1 deelgebied al is afgerond. In een gebied in Valkenswaard is het proces binnen 6 maanden afgerond. Ook in Olst-Wesepe is men al volop op deze nieuwe manier aan het verkavelen, zoals te lezen in onderstaand artikel. Het succes in deze gebieden versterkt de bijval voor 'Verkavelen voor Groei' door zowel overheden als landbouworganisaties. Op diverse plaatsen in het land ontplooit men initiatieven om nog dit jaar projecten te starten.

Lees hoe de nieuwe aanpak ‘Verkavelen voor Groei’ werkte in Olst-Wesepe.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Klantenservice Maatwerk en advies of kijkt u op de website Verkavelen voor Groei