Vereisten voor inschrijving van stukken op papier (in tweevoud)

Algemeen

Met uitzondering van overheidsbesluiten en rechterlijke uitspraken, moet u stukken op papier in tweevoud
aanbieden:

 • Het originele stuk (voor een notarieel stuk geldt: het afschrift hiervan)
 • Het originele stuk ontvangt u na inschrijving, ondertekend door de bewaarder van het Kadaster, retour met een relaas van inschrijving, een deel en een nummer.
 • Een kopie van het stuk voorzien van een verklaring van eensluidendheid.

Verklaring van eensluidendheid

Wie het originele stuk ondertekent, ondertekent ook de verklaring van eensluidendheid. De verklaring van
eensluidendheid bevat de tekst:

Ondergetekende, mr. …….., notaris te ……., verklaart dat het afschrift eensluidend is met het ter inschrijving
aangeboden stuk.

Is de aanbieder van het stuk géén notaris, dan bevat de verklaring:

 • de naam
 • de voornamen
 • de woonplaats 
 • het adres van de ondertekenaar (van belang bij de ondertekening door een gemeentefunctionaris)

Tekent een griffier, gerechtsdeurwaarder of advocaat/procureur de verklaring? Vermeld dan in plaats van de
woonplaats en het adres, de benaming van het ambt of de hoedanigheid en de standplaats of vestigingsplaats.

Opmaak

 • Het stuk wordt op blanco A4 papier van standaardkwaliteit aangeleverd.
 • Elke pagina wordt voorzien van een opvolgend paginanummer beginnend met 1.
 • Pagina's hoeven geen paraaf te bevatten.
 • Aan de voet van elke pagina staat de tekst 'register hypotheken 3' of 'register hypotheken 4' eventueel met de vermelding LU (luchtvaartuigen) of SC (schepen)
 • Het lettertype is minimaal 10 punten groot.
 • Het stuk is dubbelzijdig afgedrukt of afgelijnd en bevat geen blanco pagina’s.
 • Het stuk wordt ongevouwen aangeleverd.
 • Bijlagen groter dan A4-formaat (maar kleiner dan- of gelijk aan A0-formaat) worden als afzonderlijk afschrift bijgevoegd. Deze bijlagen bevatten, net als het stuk waarvan ze deel uitmaken, de verklaring van eensluidendheid
 • De akte en eventueel bijbehorende bijlage(n) is voorzien van een papierclip en zodanig als separate akte herkenbaar.
 • De verklaring van eensluidendheid dient aan het einde van het stuk als laatste opgenomen te worden, gevolgd door een handtekening. 

Versie 1.3 - 1 september 2017