Toepassingen BAG: analyse, beleid en trends

Leefbaarometer

De online applicatie Leefbaarometer laat de leefbaarheid zien in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland. De Leefbarometer toont de situatie van dit moment, maar ook hoe de leefbaarheid zich de afgelopen jaren ontwikkelde. De applicatie berekent de leefbaarheid met ongeveer honderd indicatoren, zoals het aandeel groen en de nabijheid van een station.

Informatie uit de Leefbarometer is onder andere bruikbaar bij beleidsvoorbereiding, monitoring en verdiepend onderzoek. De Leefbaarometer is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door een samenwerkingsverband van RIGO Research & Advies, Atlas voor Gemeenten, In Fact en OTB.

Bekijk de Leefbarometer op de website leefbarometer.nl.

Nieuwbouwmonitor

De nieuwbouwmonitor is een online applicatie die laat zien hoe het met de totale nieuwbouw is gesteld. In de monitor ziet u per jaar vanaf 2014, het aantal, het type, de oppervlakte en de bouwduur van panden in aanbouw en opgeleverde woningen. U kunt de gegevens op landelijk en op gemeentelijk niveau bekijken.

De Nieuwbouwmonitor is ontwikkeld door de Geodienst, het ruimtelijk expertisecentrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit naar aanleiding van onderzoeksvragen vanuit de faculteit Ruimtelijke wetenschappen. De ontwikkeling is gedaan in samenwerking met Merkator.

Bekijk de nieuwbouwmonitor op de website van Geodienst.

CBS bekijkt groei transformatiewoningen met BAG-data

Kantoren, ziekenhuizen, winkels en andere panden worden steeds vaker aangepast om woningen van te maken. Zo krijgen we er meer huizen bij. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikte BAG-data om de ontwikkelingen van deze transformatiewoningen te onderzoeken.

Het CBS heeft onder meer de Basisadministratie Administratie Gemeenten (BAG) gebruikt om te bekijken welke functies van verblijfsobjecten (zoals kantoorfunctie, winkelfunctie) zijn veranderd naar een woonfunctie. Met deze gegevens heeft het CBS verder onderzoek uitgevoerd.

Lees meer over het dit onderzoek op de website van de NOS.

Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl heeft alle gegevens overzichtelijk bij elkaar

Om het eigendomsbeheer te vergemakkelijken, maakte het Kadaster voor Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl een eigendommenkaart met gegevens uit de BAG. Deze gegevens koppelt Woonbedrijf in haar Geografisch Informatie Systeem (GIS) aan gegevens als huurhoogte, WOZ-waarden en energielabels. Zo staat alle relevante informatie voor het eigendomsbeheer overzichtelijk bij elkaar. 

Lees meer over deze toepassing

3D voor schatten omvang van de bevolking

Een belangrijke toepassing van geografische informatie is het berekenen van de omvang van de bevolking. 2D-gegevens (kaarten, satellietbeelden) en statistieken kunnen worden gebruikt om een schatting te maken van de bevolkingsomvang.

Bij de TU Delft onderzochten ze of het gebruik van 3D de kwaliteit van een dergelijke schatting kan verbeteren, en gebruikten hiervoor onder andere de BAG en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).

De conclusie is dat het gebruik van 3D nuttig is voor grootschalige schattingen (zoals voor een land), en duidelijke voordelen biedt ten opzichte van de 2D. Dankzij de kwaliteit van de Nederlandse gegevens ontwikkelden de onderzoekers een aanpak die volgens hen ook andere landen eenvoudig kunnen toepassen.

Lees meer in de wetenschappelijke publicatie op de Engelstalige website journals.plos.org.

Herbestemming verzorgingshuizen aan de hand van gegevens BAG

Door veranderingen in beleid komen steeds minder mensen in aanmerking voor een plek in een verpleeg- en verzorgingstehuis. Kortom: we krijgen te maken met leegstand. Dit roept een aantal vragen op: Om hoeveel vierkante meters gaat het eigenlijk? En wie zijn de eigenaren? Zijn deze gebouwen geschikt voor andere functies? En zo ja, waar staan deze gebouwen? Voor de antwoorden gebruikt het Kadaster onder meer informatie uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

Lees meer over deze toepassing op de website binnenlandsbestuur.nl.

Verzekerings-, bouw- en vastgoedbranche passen BAG gegevens toe

Bij het verzekeren van vastgoed is het belangrijk om goede gegevens te hebben over het te verzekeren pand. De BAG bevat een aantal bruikbare gegevens en helpt zo fraude te bestrijden en de verzekeringspremies binnen de perken te houden.

Lees in de pdf meer over deze BAG Winstpakker.