Toelichting tarieven 2020

Algemene tariefverhoging met 5%

Het gaat hierbij om een verhoging van 5% bestaande uit een algemene verhoging van 2% en een verhoging van 3% in verband met de loon- en prijsontwikkeling. Daarnaast wordt voor een aantal specifieke producten het tarief aangepast. 

Wijziging tariefstructuur aanvraag complexaanduiding en in depot name appartementstekening

(Voor: notariaat)

Het tarief voor de afgifte van een verklaring complexaanduiding wordt gesplitst in twee delen:
  • een tarief van € 190,- per verklaring
  • een tarief voor het aanbieden voor in depot name en gelijktijdig beoordelen van een appartementstekening van € 60,- voor een digitale tekening en € 450,- voor een papieren tekening. Dit tarief wordt ook in rekening gebracht als de tekening wordt afgekeurd.

Vereenvoudiging tarief grensreconstructies

(Voor: notariaat, overheden, projectontwikkelaars en particulieren)

De tarieven per knikpunt en per tussenpunt vervallen. Het tarief wordt € 485,- per grens en € 240,- per hoekpunt.

Verhoging tarief kadastrale informatie (KOL)

(Voor: notariaat, andere inschrijvers, overheden, financiële instellingen, projectontwikkelaars, makelaars/taxateurs, particulieren en netbeheerders)

Het tarief voor het digitaal verstrekken van eigendoms- of hypotheekinformatie wordt € 2,95. Het tarief voor een uittreksel kadastrale kaart wordt € 1,80 en voor een negatieve mededeling of objectlijst € 1,25. De aanvullende bedragen voor verstrekking via e-mail, post of balie worden verhoogd met 5%. 

Verhoging tarief voor het bepalen van een oppervlakte van een (nieuw) perceel

(Voor: notariaat, makelaardij, particulieren, ontwikkelaars)
 
Tot voor kort was de geregistreerde oppervlakte van de kadastrale percelen (nog steeds) afgeleid van de oorspronkelijke metingen uit de 19de eeuw en de hieruit ontstane kadastrale kaarten. Werd een perceel gesplitst, dan was de richtlijn dat de gezamenlijke oppervlakte van de nieuwe percelen overeenkomen moest komen met de oppervlakte van het gesplitste perceel. De oppervlakte werd dus niet vast gesteld door meting in het terrein, maar aan de hand van de kaarten op kantoor. Voor de oppervlakteberekening van nieuwe percelen houdt het Kadaster sinds enkele jaren rekening met de oppervlakte in het terrein.
 
Gebruikelijk is dat na een overdracht van een gedeelte van een perceel alleen de nieuwe grens wordt vastgelegd. Maar om de exacte oppervlakte van een perceel in het terrein te kunnen bepalen, moeten alle grenzen zijn gemeten. Voor het bepalen van de exacte oppervlakte van een nieuw perceel is het dan ook noodzakelijk om ook de overige, ongewijzigde, grenzen te reconstrueren en daarmee zijn extra kosten gemoeid.

Verlaging KLIC-tarief

(Voor: grondroerders en particulieren)

Voor een KLIC-melding geldt een tarief van € 15,-.

Hypotheekregistratie

(Voor: financiële instellingen) 

Hypotheekverstrekker/banken worden door hun toezichthouders verplicht een goede registratie te hebben van uitstaande leningen en de hieraan gekoppelde hypotheekrechten en de verbonden onderpanden. Toetsing van de interne administratie met de bij het Kadaster vastgelegde gegevens is daarvoor wenselijk. Als dit vervolgens leidt tot opschoning van de hypotheekregistratie bij het Kadaster, omdat geregistreerde niet actuele hypotheken worden doorgehaald, is deze toetsing ook van belang voor de rechtszekerheid. Het tarief hiervoor wordt in het kader van stimulering van de rechtszekerheid verlaagd. Het tarief hiervoor wordt, mits voldaan wordt aan de voorwaarde van doorhalen van hypotheken, binnen 6 maanden van levering: 
a. bij een bestandsselectie tot en met 25.000 hypotheekinschrijvingen: € 8.000,–;
b. bij een bestandsselectie van 25.001 tot en met 50.000 hypotheekinschrijvingen: € 16.000,–;
c. bij een bestandsselectie van 50.001 tot en met 100.000 hypotheekinschrijvingen: € 24.000,–;
d. bij een bestandsselectie van meer dan 100.000 hypotheekinschrijvingen: € 32.000,–.

 

Tariefswijziging van een aantal veel voorkomende producten

Product huidig tarief tarief 1-1-2020

Overdracht/hypotheekakte KIK

€ 78,50

€ 82,50

Overdracht/hypotheekakte niet-KIK

€ 137,50

€ 144,50

Koopovereenkomst/beslag KIK

€ 33,50

€ 35,00

Koopovereenkomst/beslag niet-KIK

€ 60,00

€ 63,00

WKPB KIK

€ 12,75

€ 13,40

WKPB/doorhaling niet-KIK

€ 23,00

€ 24,15

Aanvraag voorlopige grens (SPLITS)

€ 95,00

€ 100,00

Verificatiemeting hoog tarief

€ 630,00

€ 660,00

Verificatiemeting laag tarief

€ 55,00

€ 57,50

Splitsing hoog tarief

€ 420,00

€ 440,00

Splitsing laag tarief (t.b.v. grenscorrectie)

€ 150,00

€ 157,50

Grensreconstructie per grens

€ 460,00

€ 485,00

Grensreconstructie per hoekpunt (de tarieven per 

knikpunt en per tussenpunt vervallen)

 

 

 

€ 240,00

Inzage KOL/KIK

€ 2,60

€ 2,95

Uittreksel per post

€ 17,90

€ 18,95

Onderzoek erfdienstbaarheden tot 1950 € 143,00 € 147,00

BAG-Extract

€ 171,00

€ 180,00

Woningrapport

€ 17,85

€ 18,75

KLIC-melding

€ 16,50

€ 15,00

Kwartiertarief juridisch of technisch medewerker

€ 24,00

€ 24,50