Releasenotes

Release 3.41.0 - 26 november 2018

Verschil met de vorige versie:

 • Tonen van zeer lange bestandsnamen op verwerkingsverslag

Tijdens het maken van een verwerkingsverslag gebeurt het wel eens dat lange bestandsnamen verdeeld worden over 3 regels. Dat ziet er niet netjes uit. Met deze wijziging presenteren we de lange bestandsnamen op een betere manier.

 • Aanpassing Proclaimer op verwerkingsverslag

De proclaimer was verouderd. Met deze wijziging is deze aangepast aan de huidige situatie.

Release 3.39.0 - 29 oktober 2018

Verschil met de vorige versie:

 • Oplossing fatale fout gatencontrole

De verwerking van een aanlevering zorgde voor een onduidelijke foutmelding in het verwerkingsverslag van de "JTS topology suite". De oorzaak van de foutmelding is achterhaald en de fout is hersteld.

Release 3.38.0 - 9 oktober 2018

Verschil met de vorige versie:

 • Gatencontrole op de landsgrens

Bij de vergelijking van de WAS- en WORDT-contour bleken er nog onvolkomenheden in de programmatuur te zitten waardoor mutaties aan de landsgrens ten onrechte als fout werden gezien. Dit is hersteld.

Release 3.37.0 - 2 oktober 2018

Verschil met vorige versie:
 
 • Uitzetten BGT-W-01-097 – Nederland wordt groter of kleiner
Deze melding werd gegeven op het moment dat Nederland groter of kleiner werd naar aanleiding van de verwerking van de Aanlevering. Aangezien bij de introductie van de Gatendetectie de nodige nieuwe meldingen zijn geïntroduceerd, was het verzoek om deze melding niet meer te tonen. Belangrijk voor de gebruiker is dat gemeld wordt waar gaten ontstaan bij de verwerking van de Aanlevering. 
 
Als onderdeel van deze release is deze melding verwijderd en zal dan ook niet meer getoond. Dit betekent dat we voor de Gatendetectie de volgende meldingen overhouden:
 • BGT-W-01-092 - Mispuntencontrole als WORDT-contour = WAS-contour (RS)
 • BGT-W-01-094 - er kan bij de registratie een gat ontstaan. Deze waarschuwing verschijnt alleen op de Controlerservice
 • BGT-W-01-095 - er wordt een in het bestand een gat aangeleverd (RS)
 • BGT-W-01-096 - er ontstaat door de registratie een gat tegen de LV (RS).
 
 • Eiland volledig omringd door object moet niet afgekeurd worden
Het is gebleken dat, wanneer een Eiland in het buitenland door een Aanlevering volledig en exact wordt aangesloten door objecten, dit ten onrechte werd afgekeurd door de Software. Dit is hersteld.

 

Release 3.36.0 - 15 augustus 2018

Verschil met vorige versie:

 • Controle op het ontstaan van gaten en extra controles voor de opdeling bij registratie.

In de huidige controles ontbreekt het nog aan een controle op het ontstaan van gaten en een controle op het op elkaar aansluiten van de opdelende objecten.

In deze release zijn een aantal extra controles toegevoegd die dit grotendeels oplossen. De topologische structuur van een mutatiebestand, de opdelende BGT-objecten op maaiveldniveau (0), wordt gecontroleerd op de volgende punten:

 1. overlap tussen objecten in het aangeleverde bestand
 2. het ontstaan van gaten binnen het aangeleverde bestand
 3. overlap van nieuwe/gewijzigde objecten tegen objecten in de LV
 4. het ontstaan van gaten tegen de LV
 5. segmentencontrole bij gelijke WAS- en WORDT-contour

De controles op overlap (controle 1 en 3)  bestonden al, hieraan is niets gewijzigd.

Controle 2 is de controle die uitgevoerd wordt in de stap 'Validatie bestand intern'. De volgende nieuwe meldingen kunnen hierbij optreden:

 • BGT-W-01-094 - Eén of meer mutaties in de opdelende laag heeft tot gevolg dat de samengestelde WAS- en WORDT contour niet gelijk zijn. Hierdoor kan bij de registratie een gat ontstaan. Zie ook te downloaden GML-bestand.
 • BGT-W-01-095 - Eén of meer mutaties in de opdelende laag heeft tot gevolg dat de samengestelde WAS- en WORDT contour niet gelijk zijn en er een gat ontstaat. Zie ook te downloaden GML-bestand.

Controle 4 is de controle die uitgevoerd wordt in de stap 'Validatie registreren tegen LV'. De volgende nieuwe meldingen kunnen hierbij optreden:

 • BGT-W-01-096 - Eén of meer mutaties in de opdelende laag heeft tot gevolg dat de samengestelde WAS- en WORDT contour niet gelijk zijn en er een gat tegen de LV  ontstaat. Zie ook te downloaden GML-bestand.
 • BGT-W-01-097 - Eén of meer mutaties in de opdelende laag heeft tot gevolg dat de samengestelde WAS- en WORDT contour niet gelijk waardoor Nederland groter of kleiner wordt. Zie ook te downloaden GML-bestand.

Controle 5 wordt ook uitgevoerd in de stap 'Validatie registreren tegen de LV', maar dan alleen als de WAS- en WORDT-contour identiek is. De volgende melding kan hierbij optreden:

 • BGT-W-01-092 - Eén of meer mutaties in de opdelende laag heeft tot gevolg dat na mutatieverwerking objecten niet meer exact aansluiten. Zie ook te downloaden GML-bestand.

Opmerkingen:

 • Zoals uit bovenstaande meldingen blijkt gaat het in eerste instanties alleen om waarschuwingen. We gaan een of twee weken proefdraaien met waarschuwingen waarna de meldingen BGT-W-01-092, BGT-W-01-095 en BGT-W-01-096 gewijzigd zullen worden in een error. Dit doen we alleen als het aantal waarschuwingen dat optreedt acceptabel en te overzien is.

 • Details met betrekking op de controles 1 tot en met 5 zijn uitgebreid beschreven in de Toelichting op de controles.

 • Als alle gaten in Nederland zijn opgevuld zijn vindt er een laatste controle plaats waarbij alle mispunten worden opgespoord en waar mogelijk opgelost. De controlesoftware zal dan zodanig aangepast worden dat de hier genoemde mispunten wél zullen leiden tot een fout in de aanlevering.

Release 3.34.0 -12 juni 2018

Verschil met vorige versie: 

Waarschuwingen nu ook beschikbaar in verwerkingsverslag bij registratie.

In de verwerkingsverslagen bij registratie werden waarschuwingen niet getoond. Het gaat hierbij om de volgende meldingen:
- BGT-W-01-078, ongeldige combinatie geometrietype en domeinwaarde
- BGT-W-01-092, fouten ten gevolge van segmentencontrole (nog niet actief)
- BGT-W-01-093, geometrie bevat een collineaire arc
Vanaf deze release worden de waarschuwingen, met uitzondering van BGT-W-01-092, getoond in de verwerkingsverslagen

 

Opmerkingen en bekende problemen

 • Om een goede verwerking te garanderen, stelt de LV BGT eisen aan o.a. de maximale bestands- en objectgrootte. Voor de waarden van deze parameters verwijzen wij u naar de Toelichting op de controles.
 • Wordt een object aangeleverd met een z-coördinaat, dan leidt dit tot een geometrie fout; detectie op basis van srsDimension en andere afhandeling is nog niet ingebouwd.
 • Op dit moment wordt een Openbare Ruimte met meerdere labels nog niet ondersteund.
 • Tijdens de controlefase in de Controle Service (CS) 'stroken' we bogen, d.w.z. we benaderen deze door een serie lijnstukken, voordat de geometrie wordt gevalideerd. Aangrenzende bogen met een ongelijke straal kunnen hierdoor in een beperkt aantal gevallen op sub-mm niveau toch overlappen. Het is helaas zo dat de oplossing dan gezocht moet worden in het veranderen van (één van) de bogen door de bronhouder. Bij de registratie worden de bogen ongestrookt opgeslagen zoals deze zijn aangeleverd. In paragraaf 4 van de toelichting van de controleservice is een toelichting opgenomen over deze situatie.
 • Beperking op NAR's (Naam Aanduidings Reeksen) en ORL's (Openbare Ruimte Labels). De extracten in GML Light bevatten maximaal 3 NAR's per pandobject en maximaal 3 ORL's per openbare ruimtelabel object, hard gecodeerd. Dit is een reeds bestaande beperking.