Producten


25 gevonden producten

Bedrijventerreinenmonitor

Inzicht in de actuele ecomomische en kadastrale situatie van bedrijventerreinen. Nuttig bij evaluatie en monitoring van ruimtelijk economisch beleid.


Strategisch aankoopadvies

De rapportage Strategisch aankoopadvies analyseert de kansen en bedreigingen op de lokale grondmarkt en adviseert overheden over de aankoop van grond.


Tracéanalyse

De Tracéanalyse geeft u een gedegen beeld van de voor- en nadelen van verschillende tracéalternatieven. Inzetbaar voor onder andere wegen en spoorlijnen.


Quick scan kavelruil

Met de Quick scan kavelruil van het Kadaster krijgt u snel een gedegen inzicht in de mogelijkheden voor vrijwillige kavelruil in een plangebied.


Verkavelen met de Wilg

Voor het realiseren van concrete doelen bij bodembeheer voor provincies. Wilt u aan de slag met instrument landinrichting uit de Wilg?


Verkavelen voor groei

Verkavelen voor Groei is een innovatieve gebiedsgerichte manier verkavelen. Voor economisch rendabele landbouw en optimale inpassing van overheidsopgaven.


Snippergroen

Wilt u als gemeente inzicht in het gebruik van uw grond? Het Kadaster maakt voor u een volledige inventarisatie van snippergroen.