Product Waardelijst

Wie is op welk moment eigenaar van welk huis? Met BRK Levering beschikt u altijd over actuele vastgoedinformatie uit de Basisregistratie Kadaster (BRK). Met BRK Levering krijgt u: 

 • keuze voor één of meerdere gemeenten, personen of gebieden
 • keuze voor eenmalige levering of abonnement
 • gegevens gekoppeld aan andere (basis)registraties 

Beschrijving

BRK Levering is een digitaal bestand met actuele informatie over percelen en rechthebbenden uit de Basisregistratie Kadaster (voor gebruik in uw eigen vastgoedinformatiesysteem). U bepaalt zelf welke gegevens u opneemt in uw vastgoedinformatiesysteem en wanneer. Het bestand bevat informatie over:

 • de gerechtigde(n) van een perceel, zoals eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder
 • de rechten van de gerechtigde(n), met uitzondering van hypotheken
 • de rechtstoestand van het perceel

Deze administratieve gegevens worden geleverd in combinatie met een deel van de kaartgegevens uit de BRK (Basisregistratie Kadaster).

BRK Levering koppelt informatie van kadastrale objecten aan natuurlijke (BRP, de vroegere GBA) en niet natuurlijke personen (NHR) en verblijfsobjecten (BAG). Deze gegevens worden meegeleverd. Op deze manier wordt duidelijk wie, op welk moment, eigenaar is van welk vastgoed. Dat is een belangrijke voorwaarde voor de rechtszekerheid van transacties op de woningmarkt en het innen van belastingen.

Tarieven

Abonnement Prijs
Abonnement per 1.000 objecten per kalenderjaar - het abonnementsgeld gaat het eerstvolgende kalenderjaar na de 1e levering in € 212,00
Extra levering binnen een abonnement, per verstrekking € 192,00
Tweede abonnement per kalenderjaar - het abonnementsgeld gaat het eerstvolgende kalenderjaar na de 1e levering in € 192,00
Eerste stand levering bij tweede mutatie-abonnement, per bestand € 192,00
Gebiedsuitbreiding bij bestaand abonnement Prijs
Per object € 1,18
Eerste of éénmalige levering Prijs
tot 100.000 objecten, per object € 1,18
tot 1.000.000 objecten, per object € 1,00
bij meer dan 1.000.000 objecten, per object € 0,75

Deze bedragen zijn vrij van btw.

Dit product valt onder de budgetfinanciering BRK.

Aanvragen producten

Offerte aanvragen

Wilt u BRK Levering afnemen? Vraag dan een offerte aan.

U kunt kiezen voor een eenmalige levering of een abonnement voor:

 • één of meer gemeenten
 • één of meer gebieden
 • één of meer personen

Meer informatie over de soorten levering van BRK Levering.

Overige aanvragen

Bent u al afnemer van BRK Levering? Dan kunt u gebruik maken van onderstaande producten:

Documenten

Technische documentatie BRK Levering

Hieronder een opsomming van de  technische documentatie en schema's van BRK Levering. Deze vindt u onder het kopje 'BRK Levering' op de pagina Schema's:

 • BRK Levering productbeschrijving
 • BRK Levering productmodel
 • BRK Levering informatiemodel
 • BRK Levering levermodel

Overige documentatie BRK Levering

Afgifteservice (GDS2)

Voor de ontsluiting van de bestanden van BRK Levering via de afgifteservice (GDS2) vindt u de documentatie op de pagina Schema's onder het kopje 'GDS2'.

IMKAD-waardelijsten

BRK Levering maakt gebruik van IMKAD-waardelijsten. Deze zijn voor u beschikbaar op de pagina Schema's onder het kopje 'IMKAD-Waardelijsten'. Meer informatie over IMKAD kunt u vinden op de pagina IMKAD.

Bijwerken Landelijke Voorziening Wkpb (LV Wkpb)

In het document 'Handreiking bijwerken LV Wkpb met BRK Levering', vindt u uitleg over het bijwerken van de Landelijke Voorziening Wkpb met BRK Levering.

Levering

Afgifteservice

Het Kadaster levert de bestanden van BRK Levering via de afgifteservice in Kadaster-on-line. Om gebruik te kunnen maken van de afgifteservice hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster.

Bestanden ophalen

Hebt u gekozen voor een abonnement? Dan sturen wij u per e-mail een link waarmee u het totale bestand op kunt halen. Vanaf dat moment staan de mutatieberichten dagelijks voor u klaar.

PKI-overheidscertificaat

U moet een geldig PKI-overheidscertificaat met OIN (Overheids Identificatie Nummer voor overheden) of HRN (Handels Register Nummer voor niet-overheden) hebben. Dit nummer vindt u in het 'Subject.serialNumber'-veld in het certificaat.

Dit certificaat moet voldoen aan de Digikoppeling-standaarden. Informatie over het PKI-overheidscertificaat voor het OIN of HRN vindt u op de website van Logius. Hier kunt u ook het PKI-overheidscertificaat aanvragen als u daarover nog niet beschikt.

Het geldige OIN of HRN van het PKI-overheidscertificaat is nodig voor de identificatie van de afnemer naar de downloadservice van BRK Levering. Het certificaat heeft u als afnemer nodig om vanuit een applicatie de downloadservice BRK Levering via een beveiligde verbinding te benaderen. Voor de autorisatie bij het Kadaster hebben wij alleen het geldige OIN of HRN nodig.

Aanleveren geldig OIN of HRN van PKI-overheidscertificaat

Vul uw geldige OIN of HRN in, in de offerteaanvraag voor BRK Levering. Wij moeten uw OIN of HRN samen met uw gegevens registreren, voordat u BRK Levering kunt afnemen.

Heeft u al een geldig PKI-overheidscertificaat met OIN of HRN en is deze bekend bij het Kadaster? Dan kunt u dit certificaat ook gebruiken voor het afnemen van BRK Levering.

Overzicht softwareleveranciers

Neem voor het aanpassen van uw software contact op met uw softwareleverancier. Raadpleeg het document 'BRK Levering - Lijst van softwareleveranciers en bedrijven' op Softwarecatalogus.nl voor een overzicht van softwareleveranciers en bedrijven waar het Kadaster contact mee heeft in relatie tot BRK Levering.

Vragen?

Zijn er vragen waarop u geen antwoord heeft kunnen vinden? Neem dan contact op met onze Klantenservice.


Akten inschrijven met behulp van KIK-akten:

 • bespaart kosten
 • werkt sneller
 • verhoogt de kwaliteit

Beschrijving

Anders dan een akte die niet met KIK is ingeschreven, bevat een KIK-akte gedeeltelijk gestandaardiseerde tekstfragmenten. Gegevens die voor het Kadaster relevant zijn, worden bij het aanleveren van een KIK-akte in een apart XML-bestand meegeleverd. Dit bestand wordt gebruikt voor geautomatiseerde verwerking.

Voor de opbouw van het dossier dat uiteindelijk tot een akte zal leiden, start u met onderzoek naar de huidige situatie. Hiervoor maakt u in de meest ideale situatie gebruik van KIK-Inzage. Ook kunt u gebruik maken van de zoekmogelijkheden in 'Mijn Kadaster'.

Aktetekst

Het Kadaster kan stukken geautomatiseerd verwerken als herkenbaar is waar de, voor het Kadaster, relevante gegevens zich in het stuk bevinden. De structuur van een stuk is daarom vastgelegd in een modeldocument dat uit twee tekstgedeelten bestaat:

 • Het Kadasterdeel
  Hierin staan gegevens die van belang zijn voor de inschrijving in het openbaar register en de verwerking in de Basisregistratie Kadaster.
 • Het niet-Kadasterdeel
  Hierin hebt u volledige vrijheid in opmaak en inhoud.

Bij het samenstellen van de akte wordt een XML-bestand aangemaakt dat alle, voor het Kadaster relevante, informatie bevat. Dit XML-bestand gebruiken wij voor het bijwerken van de Basisregistratie Kadaster. De integrale tekst van de akte wordt in het openbaar register opgenomen.

Voorbeelden van KIK-akten en tekstfragmenten uit KIK-akten met bijvoorbeeld voorlopige kadastrale grenzen, kwalitatieve verplichtingen, aanhaling- of vestiging van erfdienstbaarheden vindt u in het document 'KIK-tekstfragmenten' bij 'Documenten'.

Inschrijvingsproces

In het proces van ketenintegratie worden de stappen 'beoordelen op inschrijvingsvereisten' en 'toepassen in de Basisregistratie Kadaster' gescheiden. Uw KIK-akte biedt u na elektronische ondertekening, inclusief het bijbehorende XML-bestand (bijvoorbeeld via Web-ELAN), aan bij het Kadaster. Het Kadaster verifieert of het aangeleverde XML-bestand en het ter inschrijving aangeboden stuk dezelfde informatie bevatten en of het stuk aan de technische inschrijvingsvereisten voldoet. Als dit zo is, gaat het Kadaster na of het stuk aan de juridische inschrijvingsvereisten voldoet. Als ook die vereisten kloppen, kan het stuk geautomatiseerd ingeschreven worden in de openbare registers en toegepast worden in de Basisregistratie Kadaster.

Vragen

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met het Meldpunt notariaat.

Tarieven

De tarieven voor inschrijving met behulp van KIK vindt u in het tarievenoverzicht 2019.

Bestellen

Vul het formulier 'Aanmelden geautomatiseerd verwerken van akten' in en onderteken het (let op!, u dient voor iedere notaris een formulier in te vullen).

Druk de 'KIK gebruikersovereenkomst stylesheetgebruik' twee keer af. Voor beide exemplaren geldt:

 • vul op de eerste pagina de volledige naam van de notaris in (niet handelend namens of vertegenwoordigd door);
 • vul op pagina 6 alle gegevens in en onderteken de documenten.

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier samen met de twee volledig ingevulde en ondertekende gebruikersovereenkomsten per post op naar het adres dat op het formulier staat.

U ontvangt een door de bewaarder getekend exemplaar van de gebruikersovereenkomst per post retour. Vanaf dat moment bent u geautoriseerd om KIK-akten in te schrijven. Voor het daadwerkelijk inschrijven van KIK-akten dient uw software de aangeboden functionaliteiten te ondersteunen.

Documentatie bestemd voor softwareleveranciers

De aktemodellen voor softwareleveranciers vindt u op de site Github.com

 

Ondersteuning

Om het gebruik van KIK te faciliteren, biedt het Kadaster onderstaande ondersteuning aan:

Coulanceperiode

Om een goede start met KIK te kunnen maken, biedt het kadaster een coulanceperiode van drie maanden aan. Gedurende deze periode, die start na het indienen van de eerste akte, rekent het kadaster bij uitval van een akte toch het lagere KIK-tarief. Op deze manier leert u optimaal om te gaan met KIK zonder dat hieraan extra kosten verbonden zijn.

Voorwaarde is dat u zich hebt aangemeld voor het aanleveren van KIK akten en dat wij een getekende 'KIK-gebruikersovereenkomst stylesheetgebruik' hebben ontvangen. Akten waarbij het XML-bestand ontbreekt, vallen niet onder de coulance. 

Uitvalrapportages

De meeste KIK-akten worden op de juiste manier aangeboden, waardoor deze (gedeeltelijk) geautomatiseerd verwerkt kunnen worden. Kan de akte niet (gedeeltelijk) geautomatiseerd verwerkt worden omdat er een fout in staat, dan brengen we voor de inschrijving het normale tarief in rekening. Elke week informeren we u via uitvalrapportages over KIK-akten die we in de voorgaande week niet geautomatiseerd konden verwerken. De 5 meest voorkomende uitvalredenen hebben we voor u op een rij gezet.

Kantooranalyses

Notariskantoren ontvangen iedere maand een gratis gepersonaliseerde analyse. In deze kantooranalyse is aangegeven:

 • welke akten met KIK zijn aangeboden;
 • welke akten niet met KIK zijn aangeboden maar wel met KIK aangeboden hadden kunnen worden. Ook geven wij aan wat de besparing was geweest als u deze aktes met KIK had aangeboden; 
 • welke akten terecht niet met KIK zijn aangeboden.

De kantooranalyse is een hulpmiddel om de discussie rondom KIK-mogelijkheden binnen uw kantoor op gang te brengen.

KIK-start

Alle (on)mogelijkheden hebben we voor u op rij gezet in het document 'KIK-start'. U vindt KIK-start bij 'Documenten'.


U moet een complexaanduiding laten vaststellen:

 • voordat een notariële splitsingsakte kan worden ingeschreven in de openbare registers;
 • om de appartementen als unieke objecten te kunnen registreren.

Beschrijving

Een complexaanduiding geeft de relatie weer tussen het perceel en het aantal appartementsrechten. Niet alleen een perceel of gebouw kan in appartementsrechten worden gesplitst: ook een erfpachtrecht, opstalrecht of een eerder ontstaan appartementsrecht. Een complexaanduiding bestaat uit een perceelnummer gevolgd door de hoofdletter A.

De checklist en procedure voor het maken of wijzigen van een splitsingstekening voor een appartementencomplex is in beeld gebracht in een video op Youtube (2:04 minuten).

Akte van splitsing in appartementen

Als u een akte van splitsing in appartementen wilt inschrijven in de openbare registers van het Kadaster, moet u eerst een complexaanduiding laten vaststellen. Alleen dan kunnen wij een appartement na splitsing als uniek objecten registreren.

Splitsingstekening

Alleen een notaris is bevoegd om namens de eigenaar van het oorspronkelijke gebouw een aanvraag in te dienen. Bij de aanvraag moet de splitsingstekening worden bijgevoegd. Nadat het Kadaster de aanvraag en de bijbehorende tekening heeft goedgekeurd, stelt de bewaarder de complexaanduiding vast. De appartementsrechten ontstaan nadat de splitsingsakte is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster.

Wat is een appartementsrecht?

Een appartementsrecht is het exclusieve recht of de bevoegdheid tot privégebruik van een bepaald deel van een appartementencomplex. Dit privégedeelte krijgt van het Kadaster een indexnummer (uniek volgnummer). Een appartementsrecht wordt bijvoorbeeld omschreven als: "het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie V, nummer 1000A-1". Ook in de hypotheekakte wordt deze aanduiding gebruikt.

Proces en vereisten

Meer informatie over hoe het splitsen van een kadastraal object in appartementen in zijn werk gaat, vindt u bij 'Documenten'. Ook vindt u hier de checklist met eisen waaraan de appartementstekening moet voldoen.

Tarieven

Manier van aanvragen prijs
Vaststellen complexaanduiding met vooraf in depot gegeven splitsingstekening € 238,-
Vaststellen complexaanduiding inclusief in depot nemen van papieren splitsingstekening € 358,-

Annuleren opdracht of intrekken aanvraag vaststellen complexaanduiding

€ 48,-

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Vul het formulier Verzoek vaststelling complexaanduiding en indepotname in. Dien het formulier samen met de splitsingstekening in via Web-ELAN met het 'Verzoek tot indepotname'.  

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u de complexaanduiding binnen 3 werkdagen per post of per e-mail toe.  

Opdracht annuleren?

Hebt u een opdracht voor een voorgenomen splitsing in appartementsrechten gegeven, maar wilt u deze toch annuleren? Dat kan natuurlijk. Wel worden er kosten in rekening gebracht als er al voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan. U bent dan een bedrag verschuldigd van tweemaal het kwartiertarief. Het afzeggen van een order regelt u met het formulier Afzegging orders.

Intrekken

Is er een complexaanduiding vastgesteld? Dan kan de notaris een eerder gedaan verzoek om een splitsing of ondersplitsing ook weer intrekken. Hiervoor is een bedrag verschuldigd van tweemaal het kwartiertarief.

Vul hiervoor het formulier 'Verzoek tot intrekking voorgenomen complexaanduiding appartementsrechten' in.


Teboekstelling betekent het registreren van eenschip in de openbare registers van het Kadaster. Hiermee wordt uw eigendom vastgelegd.

Uw schip krijgt een brandmerk. Dit bevat een uniek nummer waarmee het te identificeren is. Ook ontvangt u een bewijs van inschrijving.

 

Meer informatie nodig over het registreren uw schip? Of wilt u hierover gegevens opvragen? Dit is te vinden op de pagina Schepen.

Registratie

Registratie schip in aanbouw in Nederland

Ook als een schip in aanbouw is bij een werf in Nederland, kunt u het schip laten registreren. Houd wel rekening met het volgende: 

 • Registratie maakt u niet automatisch eigenaar van een schip in aanbouw. De eigendomsoverdracht moet u vastleggen in het contract met de werf.
 • Het brandmerk wordt voorlopig of definitief aangebracht. Als uw schip is afgebouwd, geeft u dit door met een Wijziging teboekstelling schip. Vervolgens wordt het eerder voorlopig aangebrachte brandmerk definitief aangebracht. 
 • Wilt u een hypotheek aanvragen voor de aanschaf van een schip in aanbouw? Dan heeft de notaris een Verklaring van niet-voltooiing schip nodig. U kunt bij de aanvraag van de teboekstelling aangeven dat u deze verklaring wilt ontvangen.

Extra zekerheid met microdots

Wilt u uw schip beter beveiligen tegen diefstal, inbraak, fraude of oplichting? Dan kunt u het teboekstellen combineren met het aanbrengen van microdots.

Tarieven

Omschrijving  Prijs
Teboekstelling schip € 460,00
Teboekstelling schip inclusief aanbrengen microdots € 574,00

Eventuele kosten voor een zeebrief, nationaliteitsverklaring of meetbrief worden apart in rekening gebracht door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Eventuele aanvullende kosten

Omschrijving Prijs
spoedtarief, bij spoed teboekstelling met voorafgaande inspectie € 114,00
kwartiertarief, bij elk kwartier dat een inspecteur scheepsregistratie bij aanbrengen van het brandmerk en/of microdots langer dan 1 uur moet wachten. Dit bedrag is vrij van btw. € 24,00

Als u het brandmerk op een schip in het buitenland wilt laten aanbrengen, wordt het tarief verhoogd met reis- en verblijfkosten. Het Kadaster informeert u vooraf over deze kosten. Het aanbrengen in het buitenland kan alleen op een afgebouwd schip. Wilt u hiervoor een offerte ontvangen? Neem dan contact op met onze klantenservice schepen.

Extra documenten

In de volgende situaties vragen wij u extra documenten mee te sturen met de aanvraag.

Een schip in aanbouw in Nederland

Wij vragen in dit geval een verklaring van de Nederlandse werf waarin staat dat het schip voor uw rekening in aanbouw is.

Een afgebouwd schip dat op open zee gaat varen

 • Formulier Aanvraag registratie pleziervaartuigen voor een pleziervaartuig dat korter is dan 24 meter
  Dit formulier downloadt u op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het ingevulde formulier stuurt u mee met uw aanvraag, zodat wij de aanvraag bij de ILT voor u kunnen indienen. 
 • Formulier Aanvraag registratie pleziervaartuigen voor een pleziervaartuig met een lengte van meer dan 24 meter of een beroepsvaartuig 
  In dit geval downloadt u het formulier op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en dient u het zelf in bij de ILT. 
 • Eigendomsbewijs
  Dit is de koopovereenkomst inclusief een betalingsbewijs of de originele bijlbrief. 

In alle gevallen vragen wij ook:

 • een gewaarmerkte kopie van uw paspoort of identiteitskaart;
 • bij een niet-natuurlijk rechtspersoon een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister.

Woont u in het buitenland?

Als u in het buitenland woont, moet u kunnen aantonen dat uw schip een ligplaats heeft in Nederland en moet u een postadres hebben in Nederland (geen postbusadres).

Wij vragen van schepen die in het buitenland teboekgesteld zijn geweest een bewijs van doorhaling. Dit is een door de bevoegde autoriteit afgegeven authentieke verklaring waaruit blijkt dat de teboekstelling in het register is vervallen.

De volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren kunt u per post opsturen naar: 

Scheepsregistratie
Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

Het is ook mogelijk het formulier aan de balie in te leveren.

Het bezoekadres is:
Kantorencomplex De Lotus
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam

Wel of geen inspectie vooraf?

Een teboekstelling kunt u aanvragen met of zonder inspectie vooraf. 

Wilt u direct zekerheid? Laat dan het schip vóór de teboekstelling inspecteren op kenmerken van een eerdere teboekstelling. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag maken wij een afspraak. Als wij geen kenmerken van eerdere teboekstelling vaststellen, wordt het brandmerk direct aangebracht en het schip teboekgesteld. 

Zonder aanvraag van inspectie vooraf volgt binnen maximaal 3 maanden een inspectie. Als daarbij blijkt dat er een eerdere teboekstelling is, dan wordt het brandmerk niet aangebracht, en wordt de teboekstelling doorgehaald in het openbaar register. Dit brengt ongemak en extra kosten met zich mee.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag maakt de inspecteur scheepsregistratie van het Kadaster binnen 5 werkdagen een afspraak met u voor het aanbrengen van het brandmerk. 

Meer informatie

 Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice schepen


Op de Hoogtekaart ziet u per hectare de hoogte van het landschap. Goed te gebruiken:

 • bij historisch onderzoek
 • als studiemateriaal

Beschrijving

Op de Hoogtekaart op schaal 1:10.000 is per hectare de hoogte van het terrein ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP) weergegeven. De hoogtegetallen zijn afgerond op decimeters. De kaart is uitgevoerd in zwart-wit.

De hoogtepunten op de Hoogtekaart van Nederland zijn ingewonnen in de periode 1942 - 1983. De hoogtekaarten kwamen tot stand in samenwerking met de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat. De Hoogtekaart is vervaardigd tussen ca. 1960 en 1985. Vanaf die tijd zijn de ondergrond en de hoogtegegevens niet meer geactualiseerd. 

Digitale of papieren kopieën

Van de kaartbladen van de Hoogtekaart kunt u digitale of papieren kopieën bestellen. Om te zien welke kaartbladen u nodig hebt, kunt u gebruik maken van de bladwijzer van de Topografische kaart 1:10.000. Deze vindt u bij 'Documenten'. Vermeld op het bestelformulier duidelijk van welke kaartbladen u een kopie wilt ontvangen.

Tarieven

Omschrijving Prijs
kopie formaat A0  € 8,00
digitale kopie € 24,00

Deze bedragen zijn vrij van btw. De verzendkosten bedragen € 3,60. 

Documenten

Om te zien welke kaartbladen u nodig hebt, kunt u gebruik maken van de bladwijzer van de Topografische kaart 1:10.000.

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de Hoogtekaart binnen 5 werkdagen toe per post. De papieren kopieën worden geleverd op A0-formaat, de digitale kopieën als TIFF-bestand (300 dpi) op cd-rom.


Weet u nog niet wanneer u gaat graven maar wilt u wel alvast weten waar kabels en leidingen liggen? Doe dan een oriëntatieverzoek. Met een oriëntatieverzoek krijgt u:

 • informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen

 • de contactgegevens van de verantwoordelijke netbeheerders

Beschrijving

U kunt een oriëntatieverzoek doen voor een gebied van maximaal 2500 x 2500 meter.

Een oriëntatieverzoek mag aangevraagd worden door:

 • een overheid voor de uitvoering van hun publieke taak

 • een grondroerder of opdrachtgever voor voorbereiding van graafwerkzaamheden

Let op! Met de informatie die u krijgt naar aanleiding van een oriëntatieverzoek mag u niet graven. Wanneer de startdatum van de graafwerkzaamheden bekend is, moet u alsnog een KLIC-melding (graafmelding) doen.

Informatie opvragen voor gebieden groter dan 2500 x 2500 meter?

Het gebied in 1 oriëntatieverzoek mag maximaal 2500 x 2500 meter groot zijn. Voor grotere gebieden doet u meerdere oriëntatieverzoeken of u kiest voor een tracémelding.

Tijdens het proces in Mijn Kadaster:

 • kies in het navigatiemenu voor ‘KLIC Oriëntatieverzoek’
 • vink bij stap 2 het blokje achter 'tracémelding' aan
 • teken bij stap 3 een polygoon van maximaal 10.000 meter x 10.000 meter. Het systeem verdeelt deze in afzonderlijke deelpolygonen en toont deze op het scherm.

Meer uitleg vindt u in het document ‘KLIC Klantinstructie Oriëntatieverzoek’ in het hoofdstuk ‘Tracémelding’. 

Tarief

Oriëntatieverzoek per melding/polygoon: € 16,50. Dit bedrag is vrij van btw. 

Wat moet u doen?

Een oriëntatieverzoek doet u via Mijn Kadaster. Kies in het navigatiemenu ‘KLIC Oriëntatieverzoek’ en volg de stappen.

Heeft u nog geen account voor Mijn Kadaster? Maak dan een account aan.

Voor een eenmalig oriëntatieverzoek gebruikt u het formulier KLIC Oriëntatieverzoek.

Levering

Na een oriëntatieverzoek ontvangt u een leveringsmail. Het kan voorkomen dat u meerdere leveringen ontvangt, afhankelijk van het moment waarop de netbeheerders informatie aanleveren. Op de levering wordt aangegeven of het gaat om een complete levering of een deellevering.

De leveringsmail bevat een downloadlink naar een zipbestand met daarin de kabel- en leidinginformatie.

Lees meer over de levering op de pagina Wat krijgt u na een KLIC-melding of oriëntatieverzoek?


Graaft u regelmatig met een graafmachine? Dan bent u verplicht informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen op de graaflocatie op te vragen bij het Kadaster.

U doet hiervoor een KLIC-melding (graafmelding) via Mijn Kadaster. Dit moet gebeuren vóór de start van de graafwerkzaamheden.

Doet u éénmalig een melding, dan gebruikt u daarvoor het formulier KLIC Graafmelding

Beschrijving

Als u een KLIC-melding doet, krijgt u per e-mail informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. U gebruikt deze informatie om zorgvuldig te kunnen graven. De kabel- en leidinginformatie moet op de graaflocatie aanwezig zijn tijdens de graafwerkzaamheden.

Nog niet graven, maar wel alvast kabel- en leidinginformatie ontvangen? 

Weet u nog niet wanneer u gaat graven maar wilt u wel alvast weten waar kabels en leidingen liggen? Doe dan een Oriëntatieverzoek.

Graven in een veiligheidsgebied

Ligt de graaflocatie in een veiligheidsgebied? Dan geldt een andere procedure.

Lees meer hierover op de pagina Veiligheidsgebieden.

Melding doen voor gebieden groter dan 500 x 500 meter?

Het graafgebied in 1 Klic-melding mag maximaal 500 x 500 meter groot zijn. Voor grotere gebieden doet u meerdere meldingen of u kiest voor een tracémelding.

Tijdens het proces in Mijn Kadaster:

 • kies in het navigatiemenu voor ‘Klic Graafmelding’
 • vink bij stap 2 het blokje achter 'tracémelding' aan
 • teken bij stap 3 een polygoon van maximaal 10.000 meter x 10.000 meter. Het systeem verdeelt deze in afzonderlijke deelpolygonen en toont deze op het scherm.

Meer uitleg vindt u in het document ‘KLIC Klantinstructie Graafmelding’ in het hoofdstuk ‘Tracémelding’. 

Tarief

KLIC-melding, per melding/polygoon: € 16,50. Dit bedrag is vrij van btw. 

Wat moet u doen?

Een KLIC-melding doet u via Mijn Kadaster. Kies in het navigatiemenu ‘Klic Graafmelding’ en volg de stappen.

Heeft u nog geen account voor Mijn Kadaster? Maak dan een account aan.

Lees meer hierover op de pagina Account aanmaken of wijzigen.

Een KLIC-melding doet u tussen de 3 en 20 werkdagen voordat u begint met graven. Zodra u per mail de ontvangstbevestiging van uw melding krijgt móet u binnen 20 werkdagen beginnen met graven. Wacht u langer, dan moet u opnieuw een melding doen.

Levering

Na de KLIC-melding ontvangt u een leveringsmail. Het kan voorkomen dat u meerdere leveringen ontvangt, afhankelijk van het moment waarop de netbeheerders informatie aanleveren. Op de levering wordt aangegeven of het gaat om een complete levering of een deellevering.

De leveringsmail bevat een downloadlink naar een zipbestand met daarin de kabel- en leidinginformatie. Met een complete levering kunt u starten met de graafwerkzaamheden, tenzij in het graafgebied een ‘buisleiding gevaarlijke inhoud’ of een ‘net van grote waarde’ ligt. U mag dan pas starten met graven als u de Eis Voorzorgsmaatregelen (EV) bent overeengekomen met de netbeheerder. 

In een EV geeft een netbeheerder aan welke aanvullende afspraken de grondroerder moet maken met de netbeheerder vóórdat hij start met graven.

Lees meer over de levering op de pagina Wat krijgt u na een KLIC-melding of Oriëntatieverzoek?

Status KLIC-melding bekijken

Via Mijn Kadaster kunt u de status van uw melding(en) inzien. Meer informatie vindt u in de 'KLIC Klantinstructie inzien status aanvragen'.

Ontvangen informatie klopt niet

Als u tijdens het graven 1 van de volgende afwijkingen ontdekt in de kabel- en leidinginformatie, moet u dit direct melden. Met uw melding draagt u bij aan een hogere kwaliteit en actualiteit van het kaartmateriaal.

Om welke afwijkingen gaat het?

 • De locatie van een kabel of leiding wijkt meer dan 1 meter af van de locatie op de kaart.

 • U ontdekt een kabel of leiding die niet op 1 van de kaarten staat.

 • U mist een kabel of leiding die wel op 1 van de kaarten staat.

Lees meer hierover op de pagina Melden afwijkende situatie.

Geen informatie over huisaansluitingen gekregen?

Huisaansluitingen zijn kabels en leidingen die vanaf de hoofdleiding in de weg naar een gebouw lopen. Heeft u huisaansluitschetsen aangevraagd maar niet gekregen? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke netbeheerder(s). Houd uw meldnummer bij de hand. De telefoonnummers van de netbeheerder(s) en het meldnummer vindt u op de ontvangstbevestiging die u na uw KLIC-melding heeft gekregen.


Voorafgaand aan de registratie van een netwerk geeft u het Kadaster opdracht:

 • een netwerkaanduiding vast te stellen;
 • een tekening van het netwerk in depot te nemen.

Beschrijving

Om een netwerk zoals een elektriciteits- of telecomnetwerk te kunnen registreren, heeft het netwerk een eigen kadastrale aanduiding nodig. Deze netwerkaanduiding voorkomt dat u in de registerverklaring alle kadastrale percelen moet vermelden die het netwerk doorsnijdt.

De netwerkaanduiding vraagt u voorafgaand aan de registratie aan. Gelijktijdig kunt u het Kadaster opdracht geven de netwerktekening van het netwerk in depot te nemen. Gebruik hiervoor het formulier onderaan de paragraaf 'Bestellen'.

Wat is een netwerkaanduiding?

Een netwerkaanduiding bestaat uit dezelfde onderdelen als een kadastrale perceelsaanduiding:

 • de kadastrale gemeente (het Kadaster neemt alle netwerken op onder de bewaring 'Netwerken Utrecht');
 • een sectieletter (geeft het soort net aan: T = telecom, G = gas, E = elektriciteit, O = olie, W = water, C = chemie, S = stadsverwarming, R = riolering en D = divers);
 • een volgnummer.

Voorbeeld van een netwerkaanduiding: Netwerken Utrecht T 10.

In depotname netwerktekening

Bij registratie van een netwerk wordt de netwerktekening als bijlage bij de notariële registerverklaring ingeschreven in de openbare registers. Voorafgaand aan de registratie moet u de netwerktekening bij het Kadaster in depot geven. De betreffende tekening is op dat moment al in ons bezit. Na indepotname ontvangt u een depotnummer.

De netwerktekening kan na indepotname niet meer worden gewijzigd. Het Kadaster neemt uitsluitend netwerktekeningen in depot die niet ouder zijn dan 6 maanden, gerekend vanaf de datum van afgifte. Na indepotname kan het depotstuk nog 2 jaar gekoppeld worden aan een akte (na deze termijn vervalt het depotstuk).

Tarief

Een netwerkaanduiding vaststellen en indepotname van de netwerktekening kost € 238,00. Dit bedrag is vrij van btw.

Bestellen

Vraag een netwerkaanduiding en indepotname van de netwerktekening aan met het formulier 'Verzoek tot vaststelling netwerkaanduiding en indepotname'. Alleen een notaris kan de aanvraag doen.

Meer informatie over het invullen van het formulier vindt u in het document 'Netwerken toelichting formulier verzoek vaststelling netwerkaanduiding en indepotname'.

Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier voorzien van een analoge handtekening via Web-ELAN of per post naar het Kadaster:

Kadaster Depotteam
Postbus 9046
7300 GH Apeldoorn

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen per e-mail een bewijs van indepotname met de netwerkaanduiding en het depotnummer toe.


Met de BAG API kunt u onder andere:

 • verschillende datasets aan elkaar koppelen
 • de BAG bevragen via verschillende zoekingangen (bijvoorbeeld op pand, vbo en dergelijke)

Beschrijving

Met de BAG API is gecontroleerde toegang mogelijk tot de BAG-gegevens. Hiermee kunnen interfaces worden gemaakt die verschillende datasets met elkaar laten communiceren.

De BAG API is een RESTful API waarin de BAG gegevens opvraagbaar zijn. Een RESTful API gebruikt HTTP- verzoeken om gegevens GET, PUT, POST en DELETE te verkrijgen.

Een API (application programming interface) is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdelen. Het is te vergelijken met een digitale stekkerdoos die externe partijen toegang verschaft tot interne gegevens.

Komst nieuwe BAG 2.0 API

Binnenkort worden BAG 2.0 API’s beschikbaar gesteld die de huidige API’s gaan vervangen. De huidige API REST JSON wordt vervangen door een gewijzigde REST API waarmee ook de gegevens conform BAG 2.0 bevraagd kunnen worden. 

Kenmerken van deze nieuwe API:

 • De krachten van BAG Bevragen en de BAG REST API worden gebundeld tot een herziene BAG Bevragen REST API.
 • De attributen en waarden worden opgenomen zoals beschreven in de Catalogus 2018.

Meer informatie en gebruik

Voor gebruik van de BAG API moet eerst de gratis basisregistraties API-key worden aangevraagd.

Meer informatie over de BAG API en het aanvragen van de gratis API-key is te vinden op de website bag.basisregistraties.overheid.nl 

Meer informatie over de wijzigingen in de producten en de planning vindt u op de pagina BAG producten 2.0.


Met de BAG Web Map Service kunt u kaartbeelden met BAG-informatie opvragen, zoals:

 • pandcontouren
 • locaties van adresseerbare objecten

Beschrijving

De BAG Web Map Service (WMS) is een webservice waarmee u geometrische informatie kunt opvragen uit de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG). Denk bijvoorbeeld aan contouren van gebouwen of locaties van adresseerbare objecten. Deze gegevens kunt u vervolgens met een GIS-pakket of een GIS-viewer op een ondergrondkaart tonen. Het is daarbij mogelijk om enkele administratieve gegevens van een BAG-object te raadplegen.

Welke gegevens kunt u raadplegen?

Met de BAG WMS kunt u gegevens raadplegen van:

 • BAG-panden;
 • adresseerbare objecten (verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen);
 • woonplaatsen.

Deze webservice bevat niet alle BAG-adressen: per adresseerbaar object wordt slechts één adres opgenomen. De gegevens van objecten met meerdere adressen (hoofd- en nevenadressen) zijn dus niet compleet.

Actualiteit van de gegevens

De gegevens in de BAG WMS worden dagelijks geactualiseerd. Aangezien de BAG WMS een beperkte set gegevens bevat, adviseren wij u met de webservice BAG Bevragen te controleren of de gegevens compleet zijn. U kunt ook met behulp van BAG Web, BAG Extract of BAG Compact controleren of de gegevens compleet zijn.

De BAG WMS is onderdeel van Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). Meer informatie over deze webservice vindt u op de website van PDOK.

Bekijk het overzicht van alle BAG-producten.

Tarieven

De BAG WMS kunt u kosteloos gebruiken.  

WMS raadplegen

De URL's voor deze webservice vindt u op de website van het Nationaal Georegister. Deze URL's gebruikt u in uw eigen software om de webservice aan te roepen.


U ontvangt 2 kaarten, hierop ziet u onder andere:

 • de globale ligging van het perceel
 • een beeld van het terrein en landschap rondom het perceel, zoals wegen, water en bodemgebruik

Beschrijving

Het Uittreksel kadastrale kaart toont de ligging van een kadastraal perceel in de omgeving.

Op het Uittreksel kadastrale kaart staan:

 • de kadastrale perceelgrenzen
 • perceelnummers
 • de belangrijkste bebouwing
 • straatnamen en huisnummers

Op het Uittreksel kadastrale kaart staan geen exacte grenzen en maten en die kunt u hier ook niet uit afleiden. Wilt u weten waar de grenzen van een kadastraal perceel precies liggen? Dan kunt u door ons een Grensreconstructie laten uitvoeren.

Bij het Uittreksel kadastrale kaart ontvangt u een kaart van de omgeving. Deze toont het terrein in een straal van 1 kilometer rondom het perceel. Ook ziet u faciliteiten als politiebureaus, postkantoren en ziekenhuizen.

Tarieven

Omschrijving Prijs
via Mijn Kadaster of webwinkel € 1,60
per e-mail € 14,90
per post € 16,90
aan de balie van een Kadasterkantoor € 31,20

Deze bedragen zijn vrij van btw. 

Bestellen

De Kadastrale kaart kunt u op de volgende manieren bestellen:

Levering

Levertijd via webwinkel

Na ontvangst van uw betaling ontvangt u per e-mail een link waarmee u uw bestelling kunt downloaden.

Om het bestand te bekijken en af te drukken hebt u een pdf-viewer nodig, bijvoorbeeld Acrobat Reader van Adobe.

Levertijd via Mijn Kadaster

U kunt het Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart direct inzien en downloaden via Kadaster-on-line. Ook kunt u het Uittreksel kadastrale kaart via Kadaster-on-line bestellen en kiezen voor een levering per e-mail. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster.

Levertijd via bestelformulier

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u het Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart binnen 2 werkdagen toe per e-mail of post


De Waardelijst verstrekt verbeterde eigendomsinformatie aan taxateurs. Het product is te bestellen als aanvulling op de Eigendomskaart. Met behulp van de Waardelijst krijgt de taxateur inzicht in kenmerken die invloed hebben op:

 • De waarde van verhuurbare eenheden (VHE's)
 • Informatie uit ruimtelijkeplannen.nl
 • Informatie uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

Beschrijving

Door woningwetgeving en strengere richtlijnen voor taxateurs moeten woningcorporaties informatie overleggen aan de taxateur. Denk hierbij aan informatie per verhuureenheid over bijvoorbeeld eigenaarschap van het vastgoed en welke aspecten invloed hebben op de waarde van het vastgoed. Het Kadaster heeft een Waardelijst ontwikkeld waarin alle informatie per eenheid gebundeld is in een taxatielijst. De Waardelijst is een Excel-bestand waarin per adres gefilterd kan worden op bepaalde kenmerken. Wanneer het aandeel recht kleiner is dan 1/1 deel, dan is dit een aanwijzing voor taxateurs om verder te zoeken in de Eigendomskaart.

Voordelen Waardelijst

 • Alle kenmerken van een object in één oogopslag, op één regel zichtbaar
 • Eigendomskaart kan worden gebruikt voor meer duidelijkheid over bijvoorbeeld de ligging en stapeling van rechten
 • De Waardelijst voorkomt veel handwerk
 • Inzicht in eigendomspositie

Productonderdelen

 • Een ontdubbelde lijst met eigendom van de woningcorporatie met opsomming van rechten
 • Aanduiding van het voorkomen van objectbelemmeringen per soort: Ja, indien van toepassing, anders blanco
 • Aanduiding erfpacht bij volledig eigendom
 • BAG PAND_ID en VBO_ID volgens BRK_BAG_KWALITEIT inclusief koppelingswijze
 • Koppeling enkelbestemming per VBO-id

Tarieven

Waardelijst (in combinatie met Eigendomskaart) Prijs
Handelingskosten € 192,00
Eigendomskaart digitaal, per perceel € 1,29
Koppeling BAG/VHE gegevens (per adres) € 0,04
Koppeling enkelbestemming uit Ruimtelijke plannen € 0,04
WKPB - Publiekrechtelijke beperkingen € 0,04

Bestellen

De Waardelijst is maatwerk. U kunt voor dit product een offerte opvragen via het aanvraagformulier

Levering

Levertijd na offerteaanvraag

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Na ontvangst van uw getekende opdracht sturen wij u binnen 5 werkdagen de Waardelijst toe per e-mail of post. De Waardelijst wordt in administratieve uitvoer van de Eigendomskaart als extra tabbladen meegeleverd (formaat xlsx).

Meer informatie

De Waardelijst is als bijlage bij de Eigendomskaart te bestellen. Meer informatie over het product Eigendomskaart vindt u op de volgende pagina


Uitstekende basis voor toepassingen waarbij u zelf gegevens wilt toevoegen of bewerken, zoals:

 • productie van papieren topografische kaarten;
 • productie van digitale producten voor onder andere navigatieapparatuur;
 • weergave van statistische gegevens.

Beschrijving

TOPvector is een digitaal topografisch bestand van Nederland met veel technische mogelijkheden en werd bijgehouden tot 2012. Vectorbestanden zijn opgebouwd uit lijn-, punt- en vlakelementen. Omdat elk element zijn eigen classificatie bezit, kunt u hierop filteren. U kunt de bestanden inlezen in CAD-systemen en geografische informatiesystemen (GIS) voor verdere bewerking of analyse. TOPvector is beschikbaar op 2 schaalniveaus.

De TOPvector bestanden zijn vervangen door een TOPNL-variant: vector georiënteerde bestanden waarvan de objecten allemaal een uniek ID bevatten. Dat maakt het koppelen van gegevens en het maken van selecties eenvoudiger. Deze nieuwe variant stellen wij beschikbaar via PDOK.

TOP50vector

TOP50vector is inmiddels vervangen door TOP50NL. Meer informatie vindt u op de pagina TOPNL.  

TOP250vector

TOP250vector is inmiddels vervangen door TOP250NL. Meer informatie vindt u op de pagina TOPNL.  


Ontwikkelingen op de woningmarkt in uw regio. U krijgt inzicht in:

 • de structuur en dynamiek van de woningmarkt;
 • trends en trendbreuken;
 • de positie van een gebied binnen de regionale woningmarkt.

Beschrijving

Ontwikkelingen op de woningmarkt verkennen? Dat kan via een woningmarktrapportage van het Kadaster. Wij bieden u informatie op maat over bijvoorbeeld starters, de ontwikkeling van huizenprijzen, verhuisbewegingen, eventuele vergrijzing en het woningaanbod. Kortom, alles wat u wilt weten over instroom, doorstroom en uitstroom op de huizenmarkt binnen uw regio.

Ontwikkelingen woningmarkt: informatiebron bij beleidsvraagstukken

Woningmarktontwikkelingen kunnen een goede informatiebron zijn bij beleidsvraagstukken. Gemeenten, provincies en vastgoedondernemers kunnen woon- en bouwbeleid cijfermatig onderbouwen. Het Kadaster verstrekt informatie over:

 • typering van gebieden aan de hand van de woningvoorraad en de verdeling tussen koop- en huurwoningen;
 • prijsontwikkeling van woningen per prijsklasse en woningtype;
 • relatieve populariteit van bepaalde woningen;
 • concurrentiepositie van locaties of gebieden;
 • verhuisbewegingen van, naar en binnen het onderzoeksgebied;
 • kenmerken van de verhuizers (verjonging/vergrijzing van buurten);
 • vestigingsduur en verhuisdynamiek van eigenaren;
 • leeftijdsopbouw van buurten;
 • samenstelling van huishoudens in buurten;
 • uitponding en veilingen;
 • hypotheken.

U ontvangt een rapportage met kerngegevens. Essentieel onderdeel van het rapport is de vergelijking van de ontwikkelingen in het onderzoeksgebied met ontwikkelingen in omliggende regio’s of in het land.

Tarieven

Ontwikkelingen woningmarkt is maatwerk. U geeft aan wat uw wensen zijn en ontvangt op basis daarvan een offerte. Vraag een vrijblijvend gesprek aan met het formulier.

Klantervaring

Voor verschillende klanten brachten wij de regionale woningmarkt al in kaart. Lees hieronder meer over hun ervaringen en toepassingen.


In het overzicht Verhuisbewegingen ziet u snel:

 • in welke gebieden veel personen verhuizen
 • waar personen naartoe verhuizen
 • waar u het beste kunt adverteren voor een nieuwe woonwijk

Beschrijving

In welk gebied vinden veel verhuizingen plaats? Waar verhuizen personen naartoe? Verhuisbewegingen geeft u een overzicht vanuit welke locatie naar welke locatie personen verhuizen. Zo krijgt u inzicht in verschuivingen tussen bepaalde wijken, plaatsen, postcodegebieden of provincies.

Hoe ziet het overzicht eruit?

U geeft aan van welk gebied en over welke periode u de gegevens wilt ontvangen. U ontvangt een overzicht van verhuisbewegingen die ontstaan vanuit het opgegeven gebied.

Op het overzicht ziet u:

 • het aantal transacties van koopwoningen in het aangegeven gebied
 • de postcode en woonplaats van het oude en nieuwe adres
 • de cultuurcode (informatie over het gebruik van het onroerend goed)

Op uw verzoek nemen we de x- en y-coördinaten van de gekochte woningen op. U kunt het overzicht dan inlezen in een geografisch informatiesysteem (GIS) zodat u de gegevens op een kaart zichtbaar kunt maken. Verhuisbewegingen kunnen ook per woningtype worden weergegeven, de volgende typen worden getoond:

 • twee onder een kap
 • tussen- of geschakelde woning
 • hoekwoning
 • vrijstaande woning
 • appartement

Tarieven

Verhuisbewegingen per waarden prijs
Verhuisbewegingen tot maximaal 5.000 waarden, per waarde € 0,68
Verhuisbewegingen vanaf 5.000 waarden, basistarief € 2.300,00
Plus per gebiedsniveau en andere rubricering € 230,00

Het minimumbedrag van de bestelling is € 72,00.

Deze bedragen zijn vrij van btw

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u Verhuisbewegingen binnen 5 werkdagen toe per e-mail of post (cd-rom).

Verhuisbewegingen wordt geleverd in de bestandsformaten MAPInfo, Shape, DXF, tekst of Excel. 


De gemiddelde verkoopprijs van woningen is waardevolle informatie bij onder andere:

 • de acceptatie van hypotheken;
 • de waardebepaling van huizen;
 • het maken of behandelen van bezwaarschriften in verband met de Wet WOZ.

Beschrijving

De Gemiddelde koopsom geeft u de gemiddelde verkoopprijs van particuliere woningen en appartementen in een bepaald gebied in een bepaalde periode.

Uitgebreide versie

U kiest of u de gegevens uitgesplitst per jaar, kwartaal of maand wilt ontvangen. Bovendien kunt u aangeven op welk niveau u de informatie wenst (postcode, woonplaats, gemeente of provincie). De gegevens zijn beschikbaar vanaf 1993.

Op het overzicht ziet u, per gebied en periode:

 • de gemiddelde koopsom van alle verkochte woningen en appartementen;
 • het aantal overdrachten waarop het gemiddelde is gebaseerd;
 • het type van de verkochte woningen: appartement, hoekwoning, tussenwoning, vrijstaande woning of twee-onder-een-kapwoning.

U kunt de Gemiddelde koopsom bestellen in de bestandsformaten Excel, tekst, ASCII en Dbase.

Gemiddelde koopsom direct online raadplegen

Via Mijn Kadaster kunt u de Gemiddelde koopsom van een postcode (4 cijfers, 2 letters) online raadplegen en downloaden. In deze versie van de Gemiddelde koopsom zijn gegevens van het lopende jaar en de afgelopen 5 jaar beschikbaar.

Op het overzicht ziet u, uitgesplitst per jaar:

 • de gemiddelde koopsom van alle verkochte woningen en appartementen in het postcodegebied;
 • het aantal overdrachten waarop het gemiddelde is gebaseerd;
 • het type van de verkochte woningen: woning of appartement.

Tarieven

Per email Prijs
Gemiddelde koopsom tot maximaal 5.000 waarden, per waarde € 0,68
Gemiddelde koopsom meer dan 5.000 waarden, basistarief € 2.300,00
Aangevuld met gebiedsniveau en andere rubricering € 230,00

Het minimumorderbedrag bedraagt € 72,00.

 

Via Mijn Kadaster Prijs
per postcode (4 cijfers, 2 letters) € 0,77

Deze bedragen zijn vrij van btw. 

Bestellen

Aanvragen offerte

Wilt u de uitgebreide versie van de Gemiddelde koopsom ontvangen? Vraag een offerte aan met het aanvraagformulier Gemiddelde koopsom.

Het is ook mogelijk een abonnement af te sluiten. Dit kunt u aangeven in de opdrachtbevestiging van de offerte die u van het Kadaster krijgt.

Direct inzien en downloaden

Via Mijn Kadaster kunt u de beknopte versie van de Gemiddelde koopsom direct inzien en downloaden. Log in op de inlogpagina van Mijn Kadaster en ga naar Kadata internet. 

Levering

Levertijd na offerteaanvraag

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Hierop is het aantal gebieden en het totaalbedrag vermeld. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u de Gemiddelde koopsom binnen 5 werkdagen toe per e-mail of post (cd-rom).

Kiest u voor een abonnement? Dan sturen wij u binnen 5 werkdagen de eerste levering. Afhankelijk van de gekozen frequentie, ontvangt u volgende leveringen voor de 15e van elke kalendermaand.

Levertijd via Mijn Kadaster

U kunt de Gemiddelde koopsom direct inzien en downloaden. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster. Lees meer op de pagina Mijn Kadaster.


Het Kadaster kan uw VHE-bestand aanvullen met BAG- en BRK-gegevens, waaronder:

 • kadastrale aanduiding
 • oppervlakte
 • perceelgrootte
 • bouwjaar

 

Beschrijving

Op uw verzoek vullen wij uw VHE-bestand aan met componenten als de kadastrale aanduiding, oppervlakte, perceelgrootte en het bouwjaar. Hiervoor gebruiken wij gegevens uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). 

Bestandsverrijking met BAG-informatie

Standaard verrijkt het Kadaster uw VHE-bestand met onderstaande BAG-informatie: 

 • VBO-ID
 • Gebruiksoppervlakte van VBO 
 • Gebruiksfunctie
 • Pand-ID
 • Pandoppervlakte (pandcontour)
 • Nummeraanduiding-ID
 • Bouwjaar

Op verzoek kunnen wij uw bestand ook verrijken met andere BAG-componenten.  

Bestandsverrijking met kadastrale informatie

Wij vullen uw VHE-bestand aan met:

 • kadastrale perceelaanduidingen
 • kadastrale perceelaanduidingen en perceeloppervlakte

Overige mogelijkheden

Naast de BAG- en kadastrale informatie hebt u ook de mogelijkheid uw vastgoedbestand te laten aanvullen met het woningtype van de objecten. Meer informatie hierover vindt u bij Woningtypering.

Wilt u een inschatting van de waarde en de verkoopkans van de woningen maken? Dan kunt u Referentiepanden opvragen. In dit overzicht ziet u welke vergelijkbare woningen in de omgeving zijn verkocht en wat de verkoopprijs was van deze woningen.

Tarieven

 

Omschrijving Prijs
Bestandsverrijking met BAG-informatie € 552,-
Bestandsverrijking met kadastrale aanduiding bewerkingskosten € 192,-
Bestandsverrijking met kadastrale aanduiding en perceeloppervlakte

€ 0,04 per perceel + bewerkingskosten € 264,-

Deze bedragen zijn vrij van btw

Aanvragen

Voeg bij het aanvragen van een offerte via het offerteformulier het betreffende VHE-bestand toe. Het Excel-bestand bevat, in gescheiden kolommen, het nummer van de verhuur-eenheid, plaats, straat, postcode, huisnummer en toevoeging. 

Levering

Na ontvangst van uw offerteformulier sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte toe. Na ontvangst van uw getekende opdracht sturen wij u binnen 5 werkdagen uw bestand, verrijkt met de gewenste informatie, toe.


Het Kadaster vermeldt het soort woning bij de adressen in uw bestand, bijvoorbeeld:

 • appartement
 • vrijstaande woning
 • twee-onder-één-kap

Beschrijving

Met Woningtypering krijgt u inzicht in het type woningen in uw adressenbestand. U stuurt ons een adressenbestand, wij vullen dit bestand vervolgens aan met het type van de woningen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende woningtypen:

 • appartement
 • hoekwoning
 • twee-onder-één-kapwoning
 • tussen- of geschakelde woning
 • vrijstaande woning

Woningtypering kunt u bestellen in de bestandsformaten txt, Excel, ASCII of MDB en wordt digitaal geleverd.

Informatie over hoe de Woningtypering tot stand komt, vindt u onder 'Documenten'.

Woningtype via webservice

Wilt u direct beschikken over het woningtype van een adres? Dat kan via de webservice Woningtype in Kadata internet. Om gebruik te maken van de webservice hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster. Hebt u al een abonnement? Neem dan contact op met uw beheerder, deze kan u toegang verschaffen. Lees meer over deze dienst bij 'Meer informatie'.

Tarieven

Woningtypering per adres: € 0,04

 • Het minimumbedrag van uw bestelling is € 72,00

Levering via webservices Kadata internet Woningtype service (per woningtype): € 0,04

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Woningtypering

Vraag een offerte aan met het aanvraagformulier Woningtypering.

Vermeld bij de aanvraag alleen het aantal adressen. Pas bij de offertebevestiging stuurt u het adressenbestand of geeft u het te leveren gebied aan.

Woningtype webservice

Log in op Mijn Kadaster en ga naar Kadata internet (voor zakelijke klanten met een abonnement).

Levering

Levertijd na offerteaanvraag

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u het adressenbestand aangevuld met de woningtypen binnen 5 werkdagen toe.

Levertijd via Webservice

Via de webservice in Kadata internet beschikt u direct over het woningtype van het door u opgevraagde adres. Om gebruik te maken van de webservice hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster.

Meer informatie

Voordelen van Woningtype via de webservice

Woningtype is ook beschikbaar via webservices in Kadata internet. Hiermee kunt u op ieder gewenst moment informatie opvragen uit de databases van het Kadaster. Zo maakt u direct gebruik van gegevens waarover het Kadaster beschikt.

De webservice Woningtyoe kunt u gebruiken zonder GIS-programma, zowel via desktop als webapplicaties. Meer weten over deze applicatie? Bekijk de handleiding Woningrapport webservices Kadata internet.  


Met dit overzicht van verkochte woningen krijgt u voor een door u gekozen gebied inzicht in onder andere:

 • het aantal verkochte woningen en appartementen;
 • de ontwikkeling van de huizenprijs;
 • de grootte van de verkochte percelen.

 

Beschrijving

Woningtransacties geeft u een overzicht van woningen en appartementen die verkocht zijn aan particulieren. Deze gegevens zijn interessant als u bijvoorbeeld wilt inspelen op de markt of de verkoopprijs van (nieuwbouw)woningen wilt bepalen. U kunt per gebied en periode van uw keuze vanaf 1993 een overzicht opvragen.

Per transactie ziet u:

 • het adres van de woning;
 • de datum van de transactie;
 • de koopsom;
 • de grootte van het perceel;
 • informatie over het gebruik van het perceel (de cultuurcode);
 • informatie over de rechten die op de percelen rusten (zakelijk rechtcode);
 • informatie over mogelijke belemmeringen.

Woningtransacties kunt u bestellen in de bestandsformaten Excel en tekst.

X- en y-coördinaten

X- en y-coördinaten zitten er standaard bij. In het overzicht nemen we ook de x- en y-coördinaten van de percelen op. U kunt het overzicht hiermee inlezen in een geografisch informatiesysteem (GIS), zodat u de gegevens op een kaart kunt weergeven.

Woningtransacties via Mijn Kadaster

Via Kadata internet kunt u een overzicht van woningtransacties direct inzien en downloaden. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster. Doet u via Kadata internet een aanvraag per postcode? Dan worden alle transacties van dit jaar en de 5 jaren hiervoor getoond. Maakt u een eigen selectie? Dan zijn de gegevens beschikbaar vanaf 1993.

Tarieven

Per email/post Prijs
Per gevonden transactie € 2,17

 Het minimumorderbedrag bedraagt €72,00.

Via Mijn Kadaster Prijs
Per postcode (4 cijfers, 2 letters) € 2,40
Eigen selectie, per transactie € 2,17

De bedragen zijn vrij van btw. 

 

Bestellen

 • Bent u een particulier en op zoek naar een overzicht met aankoopprijzen van woningen in een bepaald postcodegebied? Dan kunt u dit opvragen via de pagina Koopsominformatie.

Woningtransacties kunt u op 2 manieren bestellen:

Levering

Levertijd na offerteaanvraag

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u het overzicht met woningtransacties binnen 5 werkdagen toe per e-mail of post (cd-rom).

Levertijd via Mijn Kadaster

U kunt Woningtransacties direct inzien en downloaden via Kadata internet. Hiervoor hebt u een abonnement nodig. Meer informatie vindt u op de pagina Mijn Kadaster


U krijgt een compleet overzicht van onroerend goed aangekocht door gemeenten. Per transactie ziet u:

 • de koopsom en de datum;
 • het deel en nummer van de akte;
 • gegevens van het perceel.

Beschrijving

Wilt u weten waar een gemeente recent grond heeft aangekocht? Transacties met gemeente als verkrijger biedt u inzicht in de vastgoedaankopen van gemeenten. U ontvangt een overzicht van de transacties in de door u gekozen gemeente(n) en tijdsperiode.

Per transactie ziet u:

 • de koopsom en datum van de transactie;
 • het deel en nummer van de akte waarin de transactie beschreven staat;
 • algemene gegevens van het perceel zoals omschrijving van het gebruik, grootte, adres en postcode.

Transacties met gemeente als verkrijger kunt u bestellen in de bestandsformaten Excel en tekst.

Tarief

Transacties met gemeente als verkrijger kosten per transactie €2,17. Het minimumbedrag is €72,00. Deze bedragen zijn vrij van btw.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u Transacties met gemeente als verkrijger binnen 5 werkdagen toe per e-mail of post (cd-rom).

Kiest u voor een abonnement? Dan sturen wij u binnen 5 werkdagen de eerste levering. Afhankelijk van de gekozen frequentie, ontvangt u volgende leveringen na de 21e van elke kalendermaand.