Foutieve hypotheekcijfers in vastgoeddashboard

De berekening over de maand oktober is niet juist.

We hebben geconstateerd dat de berekening van de hypotheekcijfers over de maand oktober in het vastgoeddashboard niet juist is. Momenteel werken we aan een oplossing. We verwachten omstreeks 29 november de juiste hypotheekcijfers te kunnen leveren. 

Onze excuses voor het ongemak.


Helft gemeenten aangesloten op BAG 2.0

Na een recordweek begin november is de helft van de gemeenten aangesloten op BAG 2.0.

Recordweek

Alle 355 gemeenten in Nederland moeten voor 1 januari 2020 de BAG-mutaties aanbieden op de nieuwe BAG 2.0 omgeving. De eerste week van november was een 'recordweek' met 25 gemeenten die aansloten op BAG 2.0. In mei is de eerste bronhouder aangesloten. 

Soepele overstap

De aangesloten gemeenten geven aan dat de overgang niet meer inhoudt dan een nieuwe release van de software. Wilt u weten hoe u als bronhouder de overstap zo soepel mogelijk kan laten verlopen? Doorloop dan het stappenplan voor bronhouders.

Is uw gemeente al aangesloten?

Benieuwd of uw gemeente al is aangesloten? Kijk dan op de pagina Aangesloten gemeenten BAG 2.0.


Proefbestand BAG Extract 2018 beschikbaar

Vanaf nu is het proefbestand BAG Extract 2018 beschikbaar. Dit is ontwikkeld met de specificaties die vorig jaar november beschikbaar zijn gesteld.

Andere wijzigingen

Naast het proefbestand zijn de XSD's, de vernieuwde koppelvlakbeschrijving en de vernieuwde productbeschrijving gepubliceerd. Er zijn een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de documentatie van vorig jaar november.

Proefbestand

Het proefbestand staat op de pagina BAG Extract 2018.

Meer informatie

Het BAG Extract 2018 is het eerste product dat is opgesteld conform de richtlijnen van BAG 2.0. Benieuwd wanneer het BAG Extract in productie wordt genomen of wanneer de overige producten beschikbaar worden gesteld? Kijk dan op de pagina producten BAG 2.0.


Koopwoningen ruim 6% duurder in oktober 2019

Bestaande koopwoningen waren in oktober 6,1% duurder dan in oktober 2018. De prijsstijging is hetzelfde als in september. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Stijgende trend prijzen koopwoningen

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. In oktober 2019 bereikte de index het hoogste niveau ooit. 

Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in oktober 41% hoger. 

Meer cijfers in Vastgoed Dashboard

Iedere maand publiceren wij cijfers over onder andere woningverkopen in ons Vastgoed Dashboard. In dit dashboard vindt u grafieken en tabellen voor heel Nederland en per provincie.

Naar Vastgoed Dashboard


LV Wkpb 27 november niet bereikbaar

Op woensdagavond 27 november is de Landelijke voorziening Wkpb (LV Wkpb) tijdelijk niet bereikbaar.

Op woensdag 27 november 2019, is de LV Wkpb tussen 19:00 – 24:00 uur niet bereikbaar. We voeren dan onderhoud uit. 

Bronhouders kunnen tijdens dit onderhoud geen mutatieberichten aan de LV Wkpb aanbieden of de LV Wkpb raadplegen.

Klantenservice Wkpb

Neemt u voor vragen contact met ons op. U vindt onze gegevens op de Klantenservice pagina.

 


Tarieven per 1 januari 2020

Het Kadaster wijzigt per 1 januari 2020 zijn tarieven. Het gaat hierbij om een verhoging van 5% bestaande uit een algemene verhoging van 2% en een verhoging van 3% in verband met de loon- en prijsontwikkeling. Daarnaast wordt voor een aantal specifieke producten het tarief aangepast.

Het Kadaster verwacht in de komende periode een lichte daling van het werkaanbod uit de vastgoedmarkt. Door een krimpende vastgoedmarkt  blijft het woningaanbod en de nieuwbouw achter. Als gevolg hiervan nemen de inkomsten af. Daarnaast hebben we te maken met stijgende kosten om de rechtszekerheid te blijven borgen en de dienstverlening aan onze klanten in stand te houden. Ook werken we aan de instandhouding en ontwikkeling van de nationale geo-informatie infrastructuur (NGII). Hierdoor is een beperkte tariefstijging noodzakelijk.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de tarieven voor 2020 goedgekeurd.

Belangrijkste aanpassingen naast de algemene verhoging van 5% zijn:

 • Een verhoging van de inzagetarieven in Kadaster-on-line. Het standaardtarief voor eigendoms- of hypotheekinformatie gaat van € 2,60 naar € 2,95. Deze verhoging is een onderdeel van de afspraken die gemaakt zijn met het ministerie van BZK over de doorontwikkeling en financiering van de basisregistraties.
 • Het tarief voor een KLIC-melding wordt verlaagd van € 16,50 naar € 15,00.

Een toelichting op de bovenstaande aanpassingen en een volledig overzicht van de (nieuwe) tarieven per 1 januari 2020 vindt u op onze tarievenpagina.


Releasebericht LV WOZ 13 november 2019

De release van 13 november bevat een verscherpte validatie die controleert op overeenkomsten in het OIN in de aangeboden XML-berichten en in het CPA waarmee berichten worden aangeboden.

Als u nu een XML-bericht aanbiedt met een CPA waarin het OIN van het PartyID afwijkt van het OIN in het XML-bericht krijgt u de foutmelding dat de Zendende partij niet is geautoriseerd.

Het OIN dat is ingevuld bij het <StUF:organisatie> in de <StUF:zender> gegevens in de aangeboden XML-berichten dient volledig overeen te komen met OIN welke bekend is voor de PartyID in het CPA. Het OIN in het Servercertificaat en het Cliëntcertificaat in het CPA mag hiervan afwijken. Hiermee wordt rekening gehouden met een situatie waarin een derde partij de XML-berichten aanbiedt.

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de Klantenservice WOZ via het contactformulier.


Duurzaam Goeree winnaar jury-SKG Award 2019

De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) reikte dit jaar een jury award uit aan het project ‘Duurzaam Goeree’. Het Kadaster werkte hierin mee aan het bijzondere gebiedsprogramma ‘Noordrand’.

De SKG Award

Jaarlijks wordt door het SKG aan een gebiedsontwikkelingsproject dat een bijzondere prestatie heeft geleverd de SKG Award uitgereikt. Het project Duurzaam Goeree werd door een jury met prominenten uit het werkveld, zoals Co Verdaas, geselecteerd. Kadaster-collega’s van Ruimte & Advies werkten mee aan dit project. Hierin zijn door verkaveling gebieden met een duurzaamheidsopgave vrijgemaakt.

Extra aandacht voor duurzaamheidsopgave

De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (kortweg: SKG) verbindt een groeiend aantal publieke, private en maatschappelijke organisaties die zich richten op de praktijk van gebiedsontwikkeling. Ook het Kadaster is partner. Het SKG heeft dit jaar extra aandacht voor projecten met een duurzaamheidsopgave. Denk hierbij aan energieneutraal wonen, het combineren van natuur en wonen of het realiseren van bijvoorbeeld windenergie. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de partijen en eigenaren uit het gebied nauw betrokken zijn bij de planontwikkeling en realisatie.

Meer lezen?

 


Releasebericht LV WOZ 11 november 2019

De onterecht meegeleverde WOZ-SUB en WOZ-KOZ releaties aan het begin van dit jaar, zijn hersteld.

In de eerste StUF-WOZ levering aan het begin van dit jaar zijn er relaties meegeleverd welke in eerdere belastingjaren al zijn beëindigd. Dit betrof WOZ-SUB en WOZ-KOZ relaties. Dit is hersteld in de StUF-WOZ levering van november.

Alle relaties die onterecht zijn meegeleverd zijn hierin gecorrigeerd en beëindigd. 

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de Klantenservice WOZ via het contactformulier.


Straten en wegen beter vindbaar maken

Om hun weg te vinden gebruiken onder meer hulpdiensten informatie uit de basisregistraties BAG, BGT en het Nationaal Wegenbestand (NWB). Deze belangrijke informatie over de straten en wegen wordt door gemeenten en Rijkswaterstaat samen verder verbeterd.

Werk aan de winkel

Wat houdt dit verbetertraject in?

 • BAG beheerders (gemeenten) onderzoeken binnenkort de ligging van ruim 4.000 straatnamen.
 • De beheerders van de BGT (gemeenten) gaan circa 10.000 straatnamen koppelen aan in de kaart opgenomen wegen.
 • De beheerders van het NWB (Rijkswaterstaat) werken een werkvoorraad weg van nog op te nemen straatnamen.

Rond 1 april 2020 is de eerste fase van dit traject afgerond.  In de volgende fasen van het traject wordt de rest van de verschillen tussen de registraties weggewerkt.

Meer lezen?

Meer informatie over onder meer de vervolgacties van dit traject vindt u in de volgende artikelen:


Onderzoek Algemene Rekenkamer: Kadaster geeft ‘grip op gegevens’

Hebben burgers en bedrijven grip op hun eigen geregistreerde gegevens? De Algemene Rekenkamer voerde kort geleden opnieuw een onderzoek ‘Grip op gegevens’ uit. Het vorige stamt uit 2014. Het nieuwe onderzoek noemt 3 goede voorbeelden van toepassingen door het Kadaster.

Voor- en nadelen hergebruik

De Algemene Rekenkamer onderzocht in welke mate burgers en bedrijven grip hebben op hun gegevens, wanneer overheidsorganisaties deze eenmalig inwinnen om vaker te gebruiken. Dit biedt voordelen, maar heeft ook een keerzijde. Het hergebruik kan er namelijk voor zorgen dat burgers en bedrijven het zicht en de grip op hun eigen gegevens verliezen.

Goede voorbeelden

In het onderzoeksrapport worden goede voorbeelden van kwaliteitsmanagement, correctie en terugmelding en hergebruik van gegevens uit basisregistraties door het Kadaster genoemd.

“BAG-kwaliteitsdashboard geeft overzichtelijk inzicht”

Als goed voorbeeld wordt het BAG-kwaliteitsdashboard voor afnemers genoemd (van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen dat het Kadaster beheert). "Dit geeft afnemers en andere betrokkenen overzichtelijk inzicht in de kwaliteit van de BAG." aldus het rapport.

 

Verbeter de kaart: “goed voorbeeld voor correctie en terugmelding”

Ook Verbeter de kaart is, volgens het onderzoek, een goed voorbeeld voor correctie en terugmelding. "Via deze website kan iedereen gemakkelijk verbeteringen of correcties melden voor de kaart van Nederland. Je kunt ook volgen wat er met je melding gebeurt."

PDOK: “gebruiksvriendelijk internetplatform”

Een ander goed voorbeeld, dat vanuit het Kadaster ondersteund wordt, is PDOK, waarbij gegevens hergebruikt worden. "Publieke Dienstverlening Op de Kaart is een gebruiksvriendelijk internetplatform waarop de overheid geografische data uit basisregistraties beschikbaar stelt aan burgers en bedrijven."

Lees meer over het onderzoek op Rekenkamer.nl


Project koppeling Digimelding en Kadaster terugmeldsysteem

In het eerste kwartaal van 2020 worden twee terugmeldsystemen aan elkaar gekoppeld: Digimelding en het Kadaster terugmeldsysteem. Door deze koppeling wordt het straks mogelijk om via Digimelding op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Topografie (BRT) terug te melden. Ook de terugmeldingen die via Digimelding gedaan worden op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zullen via deze koppeling lopen. Daarom wordt de BAG catalogus gewijzigd en worden de BGT en BRT catalogi toegevoegd aan Digimelding.

Ook BRT en BGT in Digimelding 

Digimelding is opgezet als stelseldienst om terug te melden op de basisregistraties. Naast de BAG zijn de Basisregistratie Personen (BRP) en het Handelsregister (NHR) op Digimelding aangesloten. Omdat Digimelding alleen toegankelijk is voor overheden en vooral geschikt is voor het melden van administratieve gegevens, hebben wij een eigen Kadaster terugmeldsysteem voor open geografische basisregistraties in gebruik. De BAG, BGT en BRT zijn hierop aangesloten.  

BAG bronhouders naar 1 beheerapplicatie voor terugmeldingen

Door de koppeling komen terugmeldingen die via Digimelding gedaan worden ook bij ons binnen. Deze worden dan op dezelfde manier behandeld als terugmeldingen via het Kadaster terugmeldsysteem. BAG bronhouders hoeven dan alleen nog maar de Kadaster terugmeldbeheerapplicatie te gebruiken. De applicatie BAG BALI van Logius wordt uitgezet. 

Nieuwe catalogi nu in te zien

Digimelding zal deze nieuwe catalogi toepassen in het eerste kwartaal van 2020. De catalogi zijn vernieuwd vanwege de koppeling, maar ook omdat de BAG catalogus verouderd is. Voor de BGT en BRT wordt een catalogus aan Digimelding toegevoegd. Deze nieuwe catalogi zijn vanaf nu in te zien op de Digimelding website van Logius. Hiermee kunnen leveranciers van Digimelding systemen de impact voor de overgang beter overzien. De nieuwe catalogi zullen later ook worden toegevoegd op de Digimelding pre-productieomgeving. 

Livegang

Als de koppeling live gaat, kan niet meer via de oude Digimelding catalogus op de BAG worden teruggemeld. Het live zetten van deze koppeling gebeurt eerst in pre-productie en later in productie omgeving. We houden u uiteraard op de hoogte van de exacte datums van livegang.


Release 2.0.5 kwaliteitsdashboard BGT

Release 2.0.5 van het BGT kwaliteitsdashboard is succesvol uitgerold.Release 2.0.5 van het BGT kwaliteitsdashboard is succesvol uitgerold.

Op 1 november 2019 is release 2.0.5 van het BGT Kwaliteitsdashboard van kracht. Voor informatie over de inhoud verwijzen wij u naar de bijgevoegde releasenotes.

Vragen? 

Voor vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie of over het Kwaliteitsdashboard kunt u contact opnemen met de klantenservice BGT.


Cijfers agrarische grondmarkt 3e kwartaal 2019 bekend

Voor het 3e kwartaal van 2019 is de gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland uitgekomen op € 62.200 per ha.

De agrarische grondprijs is 6,9% hoger dan de prijs van € 58.200 in het 2e kwartaal van 2019. En 2,1% hoger dan de gemiddelde prijs van € 60.900 per ha over heel 2018. De gemiddelde prijs van grasland is in het 2e kwartaal van 2019 met 6% afgenomen tot € 54.700 per ha. De gemiddelde prijs van bouwland is in het 3e kwartaal van 2019 met 12% toegenomen tot € 73.700 per ha.

Dit en meer informatie staat in het 3e kwartaalbericht van 2019 over de agrarische grondmarkt van het Kadaster en Wageningen Economic Research.

Lees het volledige kwartaalbericht

Dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied

Het kwartaalbericht agrarische grondmarkt is een gezamenlijk product van Kadaster en Wageningen Economic Research. Het is gebaseerd op de dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied. Deze dataset bevat een aantal landsdekkende gegevenssets die door verschillende overheidsdiensten zijn ingewonnen. Het gaat om specifieke onderdelen uit de registraties van Transactiegegevens, Basisregistraties Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Percelen en de Landbouwtelling.

Kwartaalbericht ontvangen?

Het kwartaalbericht is gratis beschikbaar op onze website en op de website Wageningen Economic Research. Wilt u het kwartaalbericht per e-mail ontvangen? 

Meld u nu aan

Meer informatie

Meer informatie over deze en de vorige kwartaalberichten vindt u op de pagina Informatievoorziening Agrarische Grondmarkt.


Beveiligingsupdate internetdiensten, werkt uw verbinding nog?

Op 18 november 2019 voeren wij een beveiligingsupdate uit op onze internetdiensten. We vragen u te testen of uw verbinding met het Kadaster na deze datum nog functioneert.

Wij maken voor de beveiliging van onze websites en diensten gebruik van HTTPS op basis van het TLS (Transport Layer Security protocol). Dit TLS-niveau verscherpen wij volgens de richtlijn van het Nationaal Cyber Security Centrum.

De nieuwe eisen worden 18 november 2019 doorgevoerd. De niveaus TLS 1.0 en 1.1 worden dan uitgeschakeld en alleen het nu al actieve TLS 1.2 niveau blijft bestaan met de voorgeschreven veilige cipher suites.

Voor alle Kadasterdiensten

De update treft alle diensten van het Kadaster. Wij vragen daarom alle gebruikers de verbinding te testen.

Test: controleer uw software

Neem contact op met uw IT-afdeling of softwareleverancier en vraag of uw applicaties kunnen werken met de nieuwste beveiligingseisen. Controleer of uw software het TLS 1.2 protocol ondersteunt en geschikt blijft voor gebruik van veilige cipher suites. Uw IT-afdeling kan gebruik maken van richtlijnen van het Nationaal Cyber Security Centrum. Bekijk de richtlijnen.

Contact

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice op 088 183 3400 of via het contactformulier. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur graag van dienst.


Mijn Kadaster tijdelijk niet bereikbaar

Op zondagavond 3 november van 19.00 tot 23.00 uur werken wij aan Mijn Kadaster. Mijn Kadaster en de onderliggende diensten zijn dan tijdelijk niet beschikbaar.

Gedurende het onderhoud is het niet mogelijk om BAG producten te bestellen. Voor bronhouders is het ook niet mogelijk om het kwaliteitsdashboard te benaderen en BAG Terugmeldingen te beheren.


Releasebericht LV WOZ 25 oktober 2019

Voor het product Indirecte (massale) bevraging is het aantal bruikbare tags in de vraagberichten uitgebreid. Ook kunnen organisaties die waterschapsheffingen opleggen vanaf nu gebruikmaken van de tellingenrapportages.

Uitbreiding bruikbare tags Indirecte (massale) bevraging

De tag <StUF:maximumAantal>##</StUF:maximumAantal> is toegevoegd aan de lijst met beschikbare tags voor Indirecte (massale) bevraging en succesvol getest.

Wanneer eerder een vraagbericht werd ingestuurd waarin een maximaal aantal resultaten werd gedefinieerd met de tag <StUF:maximumAantal>##</StUF:maximumAantal> resulteerde dit in een foutmelding. Hierdoor werd geen bestand met resultaten gegenereerd.

Beschikbaarheid Tellingenrapportages uitgebreid

Klanten die voor het opleggen van waterschapsheffingen WOZ gegevens afnemen, kunnen nu ook via de LV WOZ productieomgeving in Mijn Kadaster de Tellingenrapportages opvragen voor de gemeenten binnen het eigen waterschap. De overige actuele (en tijdelijke) rapportages zijn niet beschikbaar voor deze organisaties.

Voorheen was het alleen voor onze bronhouders mogelijk om de rapportages van de eigen gemeente op de vragen.

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de Klantenservice WOZ via het contactformulier.


Beveiligingsupdate internetdiensten, werkt uw verbinding nog?

Op 18 november 2019 voeren wij een beveiligingsupdate uit op onze internetdiensten. We vragen u te testen of uw verbinding met het Kadaster na deze datum nog functioneert.

Wij maken voor de beveiliging van onze websites en diensten gebruik van HTTPS op basis van het TLS (Transport Layer Security protocol). Dit TLS-niveau verscherpen wij volgens de richtlijn van het Nationaal Cyber Security Centrum.

De nieuwe eisen worden 18 november 2019 doorgevoerd. De niveaus TLS 1.0 en 1.1 worden dan uitgeschakeld en alleen het nu al actieve TLS 1.2 niveau blijft bestaan met de voorgeschreven veilige cipher suites.

Voor alle Kadasterdiensten

De update treft alle diensten van het Kadaster. Wij vragen daarom alle gebruikers de verbinding te testen.

Test in 2 stappen

 • Stap 1 - Controleer uw software
  Neem contact op met uw IT-afdeling of softwareleverancier en vraag of uw applicaties kunnen werken met de nieuwste beveiligingseisen. Controleer of uw software het TLS 1.2 protocol ondersteunt en geschikt blijft voor gebruik van veilige cipher suites. Uw IT-afdeling kan gebruik maken van richtlijnen van het Nationaal Cyber Security Centrum. Bekijk de richtlijnen.
 • Stap 2 - Doe de browsertest
  Naast uw software-analyse, kunt u een browsertest uitvoeren op onze testomgeving. Naar de browsertest.

Contact

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice op 088-183 22 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur graag van dienst.

 


Toelichting eisen gebiedsinformatie op de graaflocatie

Agentschap Telecom heeft de eisen in een document opgenomen.

Welke informatie moet vanaf 1 juli 2019 op de graaflocatie aanwezig zijn? Agentschap Telecom geeft aan welke informatie met de nieuwe uitwisseling nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Meer informatie vindt u in de notitie van het agentschap ‘Toelichting eisen gebiedsinformatie op de graaflocatie’.

 


KLIC-levering netbeheerders per 1 juli 2019

Helaas zijn nog niet alle netbeheerders per 1 juli 2019 aangesloten op het nieuwe KLIC-WIN systeem. Deze netbeheerders blijven informatie leveren volgens oude standaarden.

Tegen netbeheerders die per 1 juli 2019 niet aangesloten zijn op het nieuwe KLIC-WIN systeem treedt het Agentschap Telecom (AT) handhavend op. AT stuurt er op dat deze periode zo kort mogelijk is. Zoals eerder gemeld wordt het moment dat alle netbeheerders aangesloten zijn breed gecommuniceerd.

Meer informatie

Op de website van het AT vindt u alle brieven over Gebiedsinformatie en viewers na 1 juli.

Meer over KLIC-WIN leest u op de pagina Programma KLIC-WIN.