Wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) per 1 april 2020 van kracht

De Tweede en de Eerste Kamer hebben ingestemd met het voorstel tot wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb). De wijziging wordt per 1 april 2020 van kracht. Dat betekent dat er nu een wettelijke basis ligt onder het project Beter Kenbaar, zodat we alle publiekrechtelijke beperkingen van alle bestuursorganen in de Basisregistratie Kadaster (BRK) kunnen gaan registreren.

Wat betekent dit voor verschillende partijen?

Door de wijziging gaat er het een en ander veranderen. Voor de gemeenten is dit het meest ingrijpend; zij hoeven geen eigen registratie meer bij te houden. Het Kadaster kan de huidige Landelijke Voorziening Wkpb op termijn afbouwen. De andere bestuursorganen (waterschappen, provincies en ministeries) gebruiken al de basisregistratie Kadaster (BRK) voor het registreren van hun gegevens. Wel zal het proces voor inschrijving voor hen veranderen.

Verruiming van de objecttypen waarop beperkingen worden gelegd

Alle bestuursorganen krijgen méér keuzemogelijkheden voor het leggen van een beperking. Tot nog toe was een beperking op een kadastraal perceel verplicht. Het wordt ook mogelijk om een beperking te leggen op een object uit de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) (bijv. een pand), uit de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (bijv. een brug) en ook op een ‘eigen’ contour (bijv. een bodemverontreiniging). Hiermee sluiten we aan op het stelsel van basisregistraties​.

​Volledige beperkingeninformatie

De nieuwe Wkpb maakt het mogelijk om de volledige beperkingeninformatie van alle bestuursorganen op een Kadaster Online (KOL) bericht weer te geven. Hiermee komen we tegemoet aan een belangrijke wens van onze gebruikers (met name het notariaat). 

Vanaf 1 januari 2021 is de vernieuwde Wkpb een feit

Gedurende de transitieperiode (tot en met 31 december 2020) gaan bestuursorganen een voor een over op het nieuwe systeem. 

​Meer informatie over de Wkpb ontwikkelingen?

Lees het op onze zakelijke website


Landinrichting als instrument voor duurzame gebiedsontwikkeling

Het project Saasveld-Gammelke laat dat zien door de ogen van provincie, de Grondcommissie, het Kadaster en een boer wiens bedrijf herplaatst is.

Woningbouw, windparken, meer ruimte voor natuur en rivier, koeien meer de wei in, stikstof. Allemaal maatschappelijke opgaven die een beroep doen op de schaarse ruimte. Landinrichting pakt zulke gebiedsdoelen integraal en duurzaam aan. Het project Saasveld-Gammelke laat dat zien door de ogen van provincie, de Grondcommissie, het Kadaster en een boer wiens bedrijf herplaatst is.

Lees het hele artikel op kadaster.nl.


Verkaufsbücher en BAG

Onteigende panden op de kaart in tentoonstelling ‘De oorlog die bleef’

Waar zijn in de Tweede Wereldoorlog veel panden onteigend? Samenwerking tussen het Nationaal Archief en het Kadaster geeft een inkijk in de geschiedenis. Via een digitale kaart kunnen bezoekers van de tentoonstelling ‘De oorlog die bleef’ informatie over verkooptransacties van onteigende panden raadplegen. De tentoonstelling is vanaf 21 februari te zien bij het Nationaal Archief in Den Haag. 

Onteigende objecten in kaart

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verkochten de Duitsers panden waarvan veel eigenaren Joods waren. Dit noemen we onteigening. Door koppeling van de administratie in de Verkaufsbücher met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) worden deze woningen letterlijk op de kaart gezet. Dit maakt duidelijk waar in Nederland veel onteigende objecten liggen. Ook wordt op een kaart de relatie tussen kopers en verkopers zichtbaar.

Waren het bijvoorbeeld buurtgenoten die deze huizen kochten? Die data is door het Nationaal Archief en het Kadaster digitaal inzichtelijk gemaakt voor de tentoonstelling en is daar via een touchscreen te raadplegen. 

Verkaufsbücher en BAG

De administratie van onteigende panden staat in Verkaufsbücher die het Nationaal Archief bewaart. Dit is een openbare dataset met onder andere eigenaar, adresgegevens, verkoopdatum en naam van de koper. De BAG is een van de basisregistraties die het Kadaster beheert. In een eerdere samenwerking hebben het Nationaal Archief en het Kadaster de Verkaufsbücher dataset omgezet naar Linked Open Data. 

Meer informatie

Uitgebreide informatie over dit project leest u op de website PDOK.nl


Storing KLIC 15 en 16 februari

Afgelopen weekend heeft KLIC storing gehad. U als grondroerder of netbeheerder hebt hier mogelijk last van gehad.

Zo kregen grondroerders mogelijk foutmeldingen in Mijn Kadaster en bij de KLIC B2B aanvraag.

Voor netbeheerders/serviceproviders was de BMKL API tijdelijk beperkt beschikbaar.

Dit zijn de tijdstippen waarop de KLIC-dienst niet beschikbaar was:

  • 15 februari van 00.00 tot 11.00 uur
  • 15 februari van 23.45 uur tot 16 februari 8.50 uur

Tijdens deze periode kon u wel een calamiteitenmelding doen via telefoonnnummer 0800-0080, optie 1.

Onze excuses voor het eventuele ongemak.


Onderhoud KLIC

Op dinsdag 25 februari is KLIC van 19.00 tot 22.00 uur niet beschikbaar.

In verband met onderhoudswerkzaamheden is KLIC op dinsdag 25 februari van 19.00 uur tot 22.00 uur niet beschikbaar.

Bent u grondroerder?

Dan kunt u tijdens het onderhoud geen gebruik maken van KLIC-online. Mocht u tijdens deze periode een Calamiteitenmelding moeten doen, dan kan dit telefonisch via nummer 0800-0080, optie 1.

Bent u netbeheerder?

Dit heeft tot gevolg dat u in deze periode geen berichten kunt opvragen en aanbieden via de BMKL API. Er treedt dan een foutmelding op. U dient dit na het onderhoud te hervatten in overeenstemming met het BMKL.

Overige diensten

Tijdens het onderhoud zullen ook de diensten Actualiseren netinformatie en Actualiseren documenten niet beschikbaar zijn. Wij raden aan het gebruik van deze diensten vóór het onderhoud af te ronden.

Vragen?

Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met het Klantenservice KLIC. Per e-mail via klic@kadaster.nl of telefonisch via (0800) 00 80. Onze medewerkers staan u op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur graag te woord. 


Koopwoningen 6,3% duurder in januari

Bestaande koopwoningen waren in januari 6,3% duurder dan in januari 2019. De prijsstijging is wat lager dan in de voorgaande maand. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Stijgende trend prijzen koopwoningen

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. In januari 2020 bereikte de index het hoogste niveau ooit. 

Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in januari ruim 44% hoger.

Meer cijfers in Vastgoed Dashboard

Iedere maand publiceren wij cijfers over onder andere woningverkopen in ons Vastgoed Dashboard. In dit dashboard vindt u grafieken en tabellen voor heel Nederland en per provincie.

Naar vastgoed dashboard


Impactanalyse BRK Levering 2.0

VNG Realisatie heeft in het najaar van 2019 een impactanalyse uitgevoerd naar de gevolgen van de overgang van BRK Levering 1.0 naar 2.0.

BRK Levering 2.0 gebaseerd is op de vernieuwde BRK en meer en anders gestructureerde gegevens bevat. Deze wijziging zal waarschijnlijk effect hebben op de bedrijfsvoering van gemeenten. Daarom is door VNG aan VNG realisatie gevraagd een impactanalyse uit te voeren.

Resultaten

De resultaten van deze impactanalyse zijn door de VNG gepubliceerd. Een van de aanbevelingen hieruit is om een een handreiking, inclusief roadmap, op te stellen met daarin alle toekomstige ontwikkelingen en migratiescenario’s.
BZK, Kadaster en VNG maken een overzicht van de actiepunten bij de aanbevelingen. 

Lees meer


Pilot onderzoek vaststellen erfgenaamschap

Het Kadaster en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zijn gezamenlijk een onderzoek gestart naar (mogelijk) onbeheerde nalatenschappen en het opsporen van de erfgenamen in die nalatenschappen.

Er zijn meer dan 300.000 overleden personen die geregistreerd staan als rechthebbende in de Basisregistratie Kadaster (BRK). Als er geen eigenaar bekend is, kan deze administratieve toestand bij nabestaanden, private partijen en overheden allerlei financiële, administratieve en mogelijk maatschappelijke problemen veroorzaken. Denk hierbij aan correspondentie onverhoopt gericht aan ‘de erven van’, een grote ergernis van nabestaanden, zoals onderkend en aan de orde gesteld door de Nationale Ombudsman. Daarnaast hebben vrijwel alle organisaties die gebruik maken van de kadastrale informatie er last van wanneer informatie uit de BRK niet actueel is. Zij moeten dan zelf op zoek naar de juiste rechthebbende. 

Erfgenamenonderzoek

In een aantal gevallen is het zeer waarschijnlijk dat de persoon die als rechthebbende in de BRK staat geregistreerd niet meer in leven is en dus niet langer de rechthebbende kan zijn. Bijvoorbeeld omdat de rechthebbende inmiddels 115 jaar of ouder zou zijn. Ook zijn er situaties bekend waarbij de rechthebbende geruime tijd geleden is overleden en er geen nieuwe rechthebbende is opgenomen in de BRK. In die gevallen ontstaat rechtsonzekerheid. In eerste instantie start het RVB een erfgenamenonderzoek naar 115 in de BRK bekende overlijdenssituaties. Wordt een erfgenaam gevonden dan adviseert het RVB hem/haar om een notaris te benaderen

Verzoek opstellen en inschrijven verklaring van erfrecht 

Mogelijk wordt u, op advies van het RVB, door een erfgenaam benaderd met het verzoek om een verklaring van erfrecht op te stellen. In dat geval kunt u, onder vermelding van het betreffende dossier, de gegevens van de erfgenaam en aanvullende informatie (denk aan overige erfgenamen en de omvang van de nalatenschap) opvragen bij het RVB. Het RVB zorgt er aansluitend voor dat u bij het Kadaster als dossierbehandelaar gekoppeld wordt aan de betreffende nalatenschap. Het Kadaster onderzoekt vervolgens of u de betreffende verklaring van erfrecht hebt ingeschreven. Indien nodig ontvangt u een verzoek daartoe.    

Samenwerking RVB en Kadaster

Het RVB realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen. Het RVB heeft als doel nalatenschappen (goederen/geld) terug te brengen naar de rechthebbenden. In geval van vermoedelijk onbeheerde nalatenschappen raadpleegt het RVB actief vele bronnen, waaronder de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de onderliggende openbare registers.

Het Kadaster heeft als doelstelling o.a. het bevorderen van de rechtszekerheid ten aanzien van registergoederen. Het Kadaster registreert namens de overheid van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie eigenaar is en wie welke rechten heeft. Daarnaast is het bijwerken van de BRK één van zijn wettelijke taken. De (wettelijke) taken van beide organisaties komen samen in deze pilot. Doel is om zoveel mogelijk vermogen van een overledene bij de (nog onbekende) erfgenamen te brengen en de actualiteit van de BRK verder te vergroten.

Help de rechtszekerheid te verbeteren

Om de BRK zo actueel mogelijk te houden en daarmee de rechtszekerheid in Nederland te verbeteren, verzoeken wij u om iedere verklaring van erfrecht zo snel mogelijk in te schrijven. Hieraan zijn geen inschrijvingskosten verbonden. 

Wilt u meer informatie of hebt u vragen?

Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met onze klantenservice via telefoonnummer 088-183 35 00 of met uw accountmanager.  


Modeldocumentatie BRK Levering 2.0

De definitieve modeldocumentatie is gepubliceerd.

De definitieve modeldocumentatie biedt softwareleveranciers een basis om te starten met de ontwikkeling van BRK levering 2.0. U vindt de definitieve modeldocumentatie BRK Levering 2.0 op de schemapagina onder BRK Levering.

Modeldocumentatie 

De modeldocumentatie bestaat onder andere uit de schema’s (xsd-bestanden), uml-bestanden, een documentatiebestand en de modeldefinitie. Daarnaast hebben wij ook een uitgebreide beschrijving van alle verschillen met ons huidige model uit 2015 voor u op een rij gezet. 

Productmodel 

Het productmodel, met daarin een beschrijving van de informatieproducten ten behoeve van de informatieverstrekking over onroerende zaken in Nederland, wordt op een later moment gepubliceerd.


Testomgeving BAG 2.0 API beschikbaar

De testomgeving voor de vernieuwde BAG API Individuele Bevragingen is beschikbaar. Hiermee is BAG 2.0 data bijna real time op te vragen door een REST JSON API. Hiervoor zijn aanpassingen gedaan in data en functionaliteit.

BAG API Verblijfsobjecten klaar om getest te worden

Met de BAG API is het mogelijk individuele bevragingen te doen op de Landelijke Voorziening BAG. Per type bevraging komt er een API beschikbaar. De eerste API die beschikbaar is om te testen, is de BAG API verblijfsobjecten. In de eerste helft van 2020 volgen de andere BAG API’s.

Overzicht nieuwe BAG producten

Door de komst van de nieuwe producten verdwijnen oude producten, zoals BAG Compact. De BAG API is een goed alternatief. Een volledig overzicht van nieuwe BAG producten en de planning van het beëindigen van de oude producten staat op de pagina BAG producten 2.0.

Meer informatie over BAG API

Meer informatie over de BAG API is te vinden op de pagina BAG API.

Test de BAG 2.0 API

Vraag de gratis API Key aan voor de testomgeving.

Ik wil de API KEY ontvangen

Planning BAG 2.0 producten

De planning van de nieuwe producten is gewijzigd.

Op dit moment werken we hard aan de ontwikkeling van de BAG 2.0 producten. Omdat de overgang van 1.0 naar 2.0 een aantal uitdagingen met zich meebrengt, is de planning van de nieuwe producten gewijzigd.

Uitfaseren BAG 1.0 producten

Houdt u rekening met de termijnen waarop de BAG 1.0 producten uitgefaseerd worden? U kunt nu al beginnen met de voorbereiding van de overstap op de BAG 2.0 producten.

Nieuwe planning

Bekijk de nieuwe planning op de pagina Producten 2.0 


Proefbestanden mutatieproducten beschikbaar

De proefbestanden van de mutatieproducten zijn beschikbaar. Afnemers kunnen hiermee de nieuwe applicatie inrichten en testen.

De proefbestanden van de mutatieproducten sluiten aan op de proefbestanden BAG 2.0 Extract Gemeente en BAG 2.0 Extract heel Nederland. 

Nieuwe versie BAG 2.0 gemeente Extract 

Er is een nieuwe versie van het bestand aangemaakt, zodat de mutatiebestanden aan sluiten op het proefbestand BAG 2.0 gemeente Extract. De nieuwe versie bevat de gegevens van de gemeente Assen met peildatum 1 januari 2020. Ook is in het leveringsdocument de schemanaam aangepast. 

Download de proefbestanden

Download de proefbestanden op de pagina BAG 2.0 Extract


BAG WMS en WFS versie 1.0 per 1 juli 2020 definitief uitgezet

Afnemers krijgen tot 1 juli 2020 de tijd om over te stappen naar BAG WMS en WFS versie 1.1. Daarna kunt u de oude versie van BAG WMS en WFS (versie 1.0) definitief niet meer gebruiken.
De nieuwe URL’s voor de BAG v1.1 zijn
  • WMS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/bag/wms/v1_1?request=getCapabilities&service=WMS 
  • WFS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/bag/wfs/v1_1?request=getCapabilities&service=WFS 

Verlenging overgangsperiode

De oude versie van BAG WMS en WFS zou vanaf 31 januari niet meer werken. Dit kunt u ook nalezen in  het nieuwsbericht van PDOK van 31 juli 2019. Aangezien gebruikers deze oude versie nog veelvoudig gebruiken, is de overstaptijd nu tot 1 juli 2020 verlengd.

Informatiebijeenkomst KLIC vrijdag 24 april 2020

Op vrijdag 24 april 2020 van 9:30 tot 11:30 organiseert het Kadaster een informatiebijeenkomst KLIC voor serviceproviders, softwareleveranciers, grondroerders en netbeheerders in Apeldoorn.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • De geplande aanpassingen met betrekking tot de KLIC systemen
  • De voortgang van de geplande wijzigingen met betrekking tot KLIC-standaarden.

Aanmelden

Via het aanmeldformulier informatiebijeenkomst KLIC kunt u zich aanmelden. U bent van harte welkom!

Vergrijzing drukt de woningprijzen

De sterke toename van het aantal 75-plussers heeft steeds meer effect op de ontwikkeling van de woningprijzen. Gemiddeld verkopen zij hun woning met verlies (in reële euro’s).

In de grafiek in dit bericht ziet u de reële winst die per leeftijdscategorie wordt gemaakt op de verkoop van een woning. Hierbij is de oorspronkelijke aankoopprijs van iedere woning geïndexeerd met de algemene woningprijsontwikkeling (Prijsindex Bestaande Koopwoningen). Als de woning een gemiddelde prijsontwikkeling doormaakt, dan zal de gerealiseerde verkoopprijs gelijk zijn aan de geïndexeerde aankoopprijs. Als de woning voor meer geld verkocht wordt, wordt er een winst geboekt.

85-plussers lijden verlies bij verkoop

De verkoopprijs van woningen van 85-plussers ontwikkelt zich ver onder de gecorrigeerde aankoopprijs. Deze groep ouderen maakt dus in reële euro’s verlies bij verkoop. Ook ouderen vanaf 75 jaar verkopen hun woning goedkoper dan de algemene prijsontwikkeling voorspelt. Gemiddeld genomen verkopen alleen huishoudens jonger dan 65 jaar hun woning met winst. Omdat het aantal 75-plussers in de toekomst stevig toeneemt, zal dit patroon de gemiddelde prijsontwikkeling beïnvloeden. Tussen nu en 2040 komen de woningen van de Babyboomgeneratie, geboren tussen 1945 en 1950, op de markt.

In deze grafiek zijn de cijfers van het bericht inzichtelijk gemaakt.

Er zijn verschillende redenen waarom ouderen goedkoper verkopen: 

  • Veel woningen zijn slecht onderhouden. Hoe ouder de eigenaar-bewoner is, hoe minder hij aan onderhoud doet. Dit zorgt voor een negatief prijseffect.
  • Gedateerde woningen zorgen voor een negatief prijseffect. Bij aankoop van zulke woningen is altijd een verbouwing nodig om te voldoen aan de huidige woonwensen.
  • We zien forse overwaarden op woningen van 75-plussers. De overwaarde is het verschil tussen de WOZ-waarde en de resterende hypotheek. Gemiddeld is deze overwaarde 200.000 euro. Dat kan betekenen dat ouderen, of hun erfgenamen, minder strak onderhandelen met kopers, omdat daar geen noodzaak toe is.

Notarissen zullen de komende jaren snel veel meer grijze verkopers zien op hun kantoor. Omdat ze gemiddeld verlies in reële euro’s verkopen, beïnvloedt dit de toekomstige woningprijsontwikkeling per definitie op een negatieve manier. 

Dit artikel is geschreven door woningmarktexpert Paul de Vries en ook verschenen op de website ESB


Geef uw mening over het gebruik van basisregistraties zoals de BRK

Gebruikt u voor uw werk gegevens uit basisregistraties, zoals de BRK? Neem dan deel aan het brede gebruikersonderzoek.

In ongeveer 15 minuten doorloopt u de vragenlijst. De invulduur is afhankelijk van het aantal basisregistraties dat u gebruikt. U kunt de vragenlijst tot en met 28 februari invullen. Wij stellen uw deelname aan dit onderzoek erg op prijs.

Meer over het onderzoek

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil inzicht krijgen in het gebruik van de gegevens uit de basisregistraties en eventuele belemmeringen hierbij. Doel van het onderzoek is om de basisregistraties beter af te stemmen op de wensen en behoeften van (potentiële) gebruikers. Berenschot voert het onderzoek uit in samenwerking met onderzoeksbureau Statisfact.

Vul de vragenlijst in

Geef uw mening over het gebruik van basisregistraties zoals de BGT

Gebruikt u voor uw werk gegevens uit basisregistraties, zoals de BGT? Neem dan deel aan het brede gebruikersonderzoek.

In ongeveer 15 minuten doorloopt u de vragenlijst. De invulduur is afhankelijk van het aantal basisregistraties dat u gebruikt. U kunt de vragenlijst tot en met 28 februari invullen. Wij stellen uw deelname aan dit onderzoek erg op prijs.

Meer over het onderzoek

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil inzicht krijgen in het gebruik van de gegevens uit de basisregistraties en eventuele belemmeringen hierbij. Doel van het onderzoek is om de basisregistraties beter af te stemmen op de wensen en behoeften van (potentiële) gebruikers. Berenschot voert het onderzoek uit in samenwerking met onderzoeksbureau Statisfact.

Vul de vragenlijst in

Geef uw mening over het gebruik van basisregistraties zoals de BRT

Gebruikt u voor uw werk gegevens uit basisregistraties, zoals de BRT? Neem dan deel aan het brede gebruikersonderzoek.

In ongeveer 15 minuten doorloopt u de vragenlijst. De invulduur is afhankelijk van het aantal basisregistraties dat u gebruikt. U kunt de vragenlijst tot en met 28 februari invullen. Wij stellen uw deelname aan dit onderzoek erg op prijs.

Meer over het onderzoek

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil inzicht krijgen in het gebruik van de gegevens uit de basisregistraties en eventuele belemmeringen hierbij. Doel van het onderzoek is om de basisregistraties beter af te stemmen op de wensen en behoeften van (potentiële) gebruikers. Berenschot voert het onderzoek uit in samenwerking met onderzoeksbureau Statisfact.

Vul de vragenlijst in

Geef uw mening over het gebruik van basisregistraties zoals de WOZ

Gebruikt u voor uw werk gegevens uit basisregistraties, zoals de WOZ? Neem dan deel aan het brede gebruikersonderzoek.

In ongeveer 15 minuten doorloopt u de vragenlijst. De invulduur is afhankelijk van het aantal basisregistraties dat u gebruikt. U kunt de vragenlijst tot en met 28 februari invullen. Wij stellen uw deelname aan dit onderzoek erg op prijs.

Meer over het onderzoek

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil inzicht krijgen in het gebruik van de gegevens uit de basisregistraties en eventuele belemmeringen hierbij. Doel van het onderzoek is om de basisregistraties beter af te stemmen op de wensen en behoeften van (potentiële) gebruikers. Berenschot voert het onderzoek uit in samenwerking met onderzoeksbureau Statisfact.

Vul de vragenlijst in

Geef uw mening over het gebruik van basisregistraties zoals de BAG

Gebruikt u voor uw werk gegevens uit basisregistraties, zoals de BAG? Neem dan deel aan het brede gebruikersonderzoek.

In ongeveer 15 minuten doorloopt u de vragenlijst. De invulduur is afhankelijk van het aantal basisregistraties dat u gebruikt. U kunt de vragenlijst tot en met 28 februari invullen. Wij stellen uw deelname aan dit onderzoek erg op prijs.

Meer over het onderzoek

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil inzicht krijgen in het gebruik van de gegevens uit de basisregistraties en eventuele belemmeringen hierbij. Doel van het onderzoek is om de basisregistraties beter af te stemmen op de wensen en behoeften van (potentiële) gebruikers. Berenschot voert het onderzoek uit in samenwerking met onderzoeksbureau Statisfact.

Vul de vragenlijst in