Prijzen nieuwbouwwoningen stijgen minder hard

In het eerste kwartaal van 2020 steeg de prijs van een nieuwbouwkoopwoning met 4,8% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019. De prijsstijgingen worden sinds begin 2018 gemiddeld steeds lager. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het Kadaster en het CBS.

Prijsstijging nieuwbouw gemiddeld steeds lager

De prijzen van nieuwbouwkoopwoningen stegen in het eerste kwartaal van 2020 met 4,8% ten opzichte van vorig jaar. Deze stijging ligt lager dan die van het vorige kwartaal; toen was een nieuwbouwkoopwoning gemiddeld 7,4% duurder dan een jaar eerder. Na het derde kwartaal van 2016 is de prijsstijging van nieuwbouwkoopwoningen niet zo laag geweest.

Mate van prijsverandering koopwoningen bestaand en nieuw

Meer bestaande woningen verkocht

In het laatste kwartaal van 2019 waren er 7729 transacties van nieuwbouwwoningen; dit is 11,7% minder dan een jaar eerder. In dezelfde periode waren er juist 5,6% meer transacties van bestaande koopwoningen dan een jaar eerder. Deze stijging is bij bestaande koopwoningen ook zichtbaar in het eerste kwartaal van 2020.

Huizenprijzen in Nederland stegen opnieuw sterker dan Europees gemiddelde

De prijzen van alle koopwoningen, uitgedrukt in de huizenprijsindex (HPI), stijgen al sinds begin 2014. Voor het grootste gedeelte gaat het om bestaande koopwoningen. In vergelijking met de Europese Unie stegen de huizenprijzen in Nederland het afgelopen jaar sterker. De huizenprijzen in de Europese Unie waren in het eerste kwartaal van 2020 gemiddeld 5,5% hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In Nederland stegen de huizenprijzen in dezelfde periode met 6,3%. Luxemburg kende met 14,0% gemiddeld de grootste stijging van de huizenprijzen. Jaar op jaar bezien daalde de huizenprijs alleen in Hongarije.

 


Nieuw Kwaliteit- en toezichtkader BAG 2020

Het kwaliteitskader van de BAG is gewijzigd in overleg met de werkgroep Kwaliteit van het Agendaoverleg BAG BAO. Dit nieuwe Kwaliteit- en Toezichtkader 2020 voor de BAG gaat in per 1 juli 2020.

Heldere planning rondom zelfcontrolecyclus

In de 2020-versie van het kwaliteitskader BAG is een heldere planning rondom de zelfcontrolecyclus opgenomen, zodat het voor de bronhouders duidelijk is wanneer bevindingen uit de zelfcontrole teruggekoppeld worden.

Kwaliteitskader heet nu ‘kwaliteits- en toezichtkader BAG’

De 2020-versie van het kwaliteitskader heet daarom nu ‘kwaliteits- en toezichtkader BAG’. Verder is het systeem van kwaliteitsborging uitgebreider aangegeven.

Geen wijzigingen in de interventiewaarden en implementatiebeleid

Voor het kwaliteitskader 2020 zijn er geen wijzigingen in de interventiewaarden en het implementatiebeleid. Het implementatiebeleid zal in samenhang met de andere geo-basisregistraties (DiS Geo, doorontwikkeling in samenhang van de geo-(basis)registraties) vorm krijgen.

Kwaliteit- en toezichtkader bekijken?

Bekijk het Kwaliteit- en toezichtkader BAG 2020 op geobasisregistraties.nl.

Releasebericht LV WOZ 29 mei 2020

Wijziging Tellingenrapportages, aanpassing berichtverwerking bronhouders en verbeteringen dienst Indirecte (Massale) Bevraging

Tellingenrapportages

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:
 • In plaats van het aantal BAG-relaties wordt nu het aantal unieke BAG-objecten (uniek op basis van de BAG-identificatie) geteld. Dit is van invloed op de aantallen in de tabel Aantal BAG-objecten gekoppeld aan WOZobjecten (isVerbondenMet en heeftPand).
 • Als van een beëindigd object historie ontbreekt in de LV WOZ dan wordt nu aangenomen dat dit WOZ-object status actief had (statusWozObject 0) in de periode vóór einddatumObject (materiële geldigheid). 

Berichtverwerking bronhouders StUF066

Geconstateerd is dat de verwerking van correcties in de LV WOZ in sommige gevallen resulteerde in een onterechte foutmelding StUF066.
 
Foutcode: StUF066
Foutomschrijving: Een te corrigeren entiteit bevat geen te corrigeren element
 
Foutmelding StUF066 is tijdelijk uitgeschakeld. Verder aanpassingen voor het juist afhandelen van de correcties volgen. 

Dienst Indirecte (Massale) Bevraging

De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:
 • Foutberichten worden verstuurd
 • Voor het antwoordbericht (action:afleveren) geldt:
  • de datum tot wanneer het bestand beschikbaar is voor download wordt weer correct ingevuld, tag (<e:expirationTime>)
  • het bestandstype wordt nu correct ingevuld, tag <e:content contentType="application/zip">
  • de bestandsnaam staat nu correct in de tag <e:filename>. De bestandsnaam is als volgt opgebouwd [klantnummer transporteur]-[OIN afnemer]-[referentienummer vraagbericht]-[datum]-[tijd].zip 
  • het referentienummer van de bevraging is toegevoegd
Wij adviseren voor het verwerken van het antwoordbericht (action:afleveren) alleen die elementen te gebruiken die voldoen aan de 'XSD Grote berichten' uit de Koppelvlakstandaard Grote berichten van Logius.

De Expertpool helpt u bij het maken van uw Regionale Energie Strategie (RES)

Hebt u hulp nodig bij het maken van uw Regionale Energie Strategie (RES)? Neem dan contact op met de Expertpool RES. Het Kadaster is een van de deelnemende kennispartners.

30 energieregio’s in Nederland

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe zij het beste zonne- en windenergie op het land kunnen opwekken. Daarnaast onderzoeken deze regio’s ook welke warmtebronnen zij kunnen gebruiken zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. 

De Regionale Energie Strategieën (RES)

In een RES beschrijft elk van de 30 regio’s zijn eigen keuzes. Binnen een RES-regio werken overheden die keuzes uit samen met maatschappelijke partners, netbeheerders, het bedrijfsleven en inwoners.  

RES Expertpool: een centrale plek voor vragen en antwoorden

Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s in hun proces om te komen tot een goede RES. In dit programma zitten3 koepelorganisaties van gemeenten, provincies en waterschappen (VNG, IPO, en UVW) en de ministeries van EZK en BZK. De ondersteuning bestaat onder meer uit de RES Expertpool, waaraan de genoemde koepels, een aantal rijkspartijen en adviesbureaus deelnemen. Ook het Kadaster is kennispartner van de expertpool. Lees meer op de site van het Nationaal Programma RES.

Waar kunnen Kadaster-experts u bij helpen?

Het Kadaster biedt ondersteuning met bijvoorbeeld: 
 • het leveren van data en het uitvoeren van analyses om het potentieel aan energiebesparing van woningen in de regio in kaart te brengen
 • het samenstellen van slimme datasets over grondeigendom en grondgebruik voor het zoeken naar geschikte locaties om duurzame energie op te wekken
 • het in kaart brengen van het potentieel van zonne-energie op daken in de regio
 • het inzichtelijk maken van de voor- en nadelen van verschillende vormen van gebiedsontwikkeling en grondstrategie
 • het begeleiden van gebiedsprocessen met (grond)eigenaren voor het inpassen van de opwekking van hernieuwbare energie
 • het bieden van ondersteuning bij het maken van factsheets over de warmtetransitie  

Neem contact op met de Expertpool

Hebt u een vraag of wilt u ondersteuning bij het maken van een RES? Vul dan op de website van het Nationaal Programma RES een online formulier in. Ook kunt u bellen met de Helpdesk van de Expertpool: 088-0424900. Deze helpdesk zorgt voor een antwoord of overlegt met u om te bepalen welke kennispartner u het best kan helpen.

Meer weten over het Kadaster in de Expertpool?

Als u vragen hebt over de werking van de expertpool en de bijdrage van het Kadaster, neem dan contact op met Sjoerd Radersma via het contactformulier. Hij is het aanspreekpunt bij het Kadaster voor de Expertpool RES en zorgt ervoor dat binnen het Kadaster vraag en aanbod van onze expertise bij elkaar komen.

Meer inzicht in informatiebehoefte bij energietransitie

Om de energietransitie mogelijk te maken, is informatie over warmte-, gas- en elektriciteitsnetten belangrijk. Hoe deel je die gegevens zo optimaal mogelijk met verschillende partijen?

Nederland staat voor een grote verduurzamingsopgave. De energieopwekking moet 'groener' en het energieverbruik moet omlaag. Daar zijn afspraken over gemaakt in het Klimaatakkoord. Nederland werkt daarmee aan een energietransitie. Om dit mogelijk te maken, is informatie over warmte-, gas- en elektriciteitsnetten belangrijk. Hoe deel je die gegevens zo optimaal mogelijk met verschillende partijen?

Kadaster start project rond energie-infrastructuur

In dit onderzoek ligt de focus op de energie-infrastructuur. Niet alleen de vorm en inhoud van de informatie moet helder zijn. Ook moeten er relaties gelegd worden tussen energie-aansluitingen, energiebronnen en de ondergrond. Het Kadaster is een project gestart om te beschrijven welke informatie partijen, zoals gemeenten, nodig hebben. Deze bevindingen zijn te lezen in het rapport ‘Gebiedsgerichte ontsluiting energie-infrastructuur’. U vindt het rapport en het volledige nieuwsbericht op Kadaster.nl. 

Meer over dit rapport op Kadaster.nl

Terugmeldingen voortaan automatisch doorsturen

Sinds 30 april kunnen bronhouders terugmeldingen binnen het terugmeldsysteem automatisch naar een andere registratie doorsturen.
Regelmatig komt een terugmelding op een registratie binnen, die eigenlijk voor een andere registratie bedoeld is. Bijvoorbeeld omdat het onjuiste gegeven afkomstig is uit een andere registratie. De terugmelding moet in zo'n geval doorgestuurd worden naar de andere basisregistratie. Dat proces hebben we geautomatiseerd.

Hoe werkt het?

Sinds 30 april kunnen bronhouders terugmeldingen binnen het terugmeldsysteem automatisch naar een andere registratie doorsturen. Bronhouders geven aan om welke registratie het gaat en er wordt direct automatisch een nieuwe terugmelding aangemaakt voor deze registratie. In de toelichting van de nieuwe terugmelding staat de informatie van de oorspronkelijke terugmelding zoals de vorige registratie, het meldingsnummer en de toelichting van de bronhouder. Hierdoor is het duidelijk dat het om een doorgestuurde terugmelding gaat. De oorspronkelijke terugmelding blijft nog 2 maanden zichtbaar met de status ‘Doorgestuurd naar andere basisregistratie’. 

BAG, BGT en BRT

Doorsturen is mogelijk naar registraties die bekend zijn binnen het terugmeldsysteem: de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Topografie (BRT). 

Samenhang tussen registraties is belangrijk

Het doorsturen van terugmeldingen naar de juiste basisregistratie helpt om de kwaliteit van basisregistraties te verbeteren. Dit is noodzakelijk, omdat de samenhang tussen registraties steeds belangrijker wordt. Daarnaast is het doorsturen van terugmeldingen door de bronhouder opgenomen als wettelijke plicht bij bijvoorbeeld de BGT.

BAG 2.0 Extracten van alle gemeenten beschikbaar op Github

Op GitHub staan BAG 2.0 Extracten klaar van alle gemeenten met de actuele BAG 2.0 data. Elke maand worden er nieuwe bestanden toegevoegd met peildatum de eerste van de maand. U kunt deze bestanden zelf downloaden en gebruiken.

Deze manier van leveren blijft beschikbaar totdat het mogelijk is om een BAG 2.0 Extract te bestellen via Mijn Kadaster. Vanaf dat moment wordt het BAG 2.0 Extract opnieuw een betaald product.

Vanaf 2e kwartaal 2020

In het 2e kwartaal van 2020 gaan we ook het BAG 2.0 Extract Geheel Nederland en de mutatieproducten uitleveren. Ook deze bestanden stellen wij in eerste instantie via GitHub beschikbaar.

Hebt u vragen over (het gebruik van) de nieuwe Extracten? 

Wij bieden een digitale informatiebijeenkomst BAG 2.0 Extract aan op 22 april om 10 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via het aanmeldformulier informatiebijeenkomst BAG april 2020.


Veel interesse voor webinars BAG API en BAG 2.0 Extract

Benieuwd welke informatie tijdens deze webinars is gedeeld? De presentaties, de vragen en de antwoorden zijn beschikbaar.

We kijken terug op geslaagde webinars over de technische aspecten van de BAG API Individuele Bevragingen en het BAG 2.0 Extract op woensdag 1 juli. Met zo'n 200 deelnemers per webinar, zijn ze goed bezocht.

Presentaties, vragen en antwoorden

Benieuwd welke informatie tijdens deze webinars is gedeeld? U vindt de presentaties, de vragen en de antwoorden op onze Github-pagina’s.

Informatie over de webinar BAG API Individuele Bevragingen

Informatie over de webinar BAG 2.0 Extract 

Nieuwe webinars

We blijven afnemers ondersteunen bij de overstappen naar onze nieuwe BAG producten. Daarom zullen wij in het najaar nieuwe webinars organiseren. Meer informatie volgt.


Update KLIC-viewer noodzakelijk

Gebruikers van een Windows desktop variant (5.4.7 of ouder) moeten de KLIC-viewer updaten.

In verband met technische wijzigingen zijn nieuwe KLIC-leveringen vanaf 8 september niet meer te openen met een verouderde versie van de Windows KLIC-viewer. Dit geldt uitsluitend voor gebruikers van de Windows desktop variant (5.4.7 of ouder). Gebruikt u de Windows desktop variant dan adviseren wij u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 7 september, te updaten naar versie 5.5.8. van de KLIC-viewer.

Download de nieuwe versie op de pagina KLIC-viewer

 

 

 


Kadaster KLIC-viewer voor macOS

Sinds 30 juni is versie 5.5.8 van de Kadaster KLIC-viewer beschikbaar voor macOS .

Sinds 30 juni is versie 5.5.8 van de Kadaster KLIC-viewer beschikbaar voor macOS .

Meer informatie over de Kadaster KLIC-viewer  


Releasebericht LV WOZ 30 juni 2020

Nieuwe versie Tellingenrapportages

De Tellingenrapportages zijn bijgewerkt naar versie 1.17.29. De wijziging betreft de manier waarop in de Tellingrapportage (compleet) koppelingen tussen WOZ- en BAG-objecten worden geteld. Met deze wijziging wordt voorkomen dat hetzelfde BAG-object tweemaal geteld kan worden.

Dit zal invloed hebben op de tabel Aantal BAG-objecten gekoppeld aan WOZobjecten (isVerbondenMet en heeftPand). Door deze wijziging zullen de aantallen in deze tabel lager uitvallen. Ook als u een rapportage aanvraagt voor een datum in het verleden. 

Status correcties op ETO

In de releasenotes van 29 mei is gecommuniceerd dat de foutmelding StUF066 tijdelijk is uitgeschakeld. Aanvullend daarop is de verwerking van correcties verbeterd. Vanaf vandaag zijn deze wijzigingen beschikbaar op de ETO. Deze wijzingen worden op een later moment naar productie gebracht nadat de verschillende softwareleveranciers de tijd hebben gekregen om hiermee te testen.

Vragen?

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de Klantenservice WOZ via het contactformulier. Bellen of mailen kan ook, de gegevens vindt u op de pagina Klantenservice.


Terugblik informatiebijeenkomst KLIC 26 juni

Op vrijdag 26 juni vond de informatiebijeenkomst KLIC plaats voor serviceproviders, softwareleveranciers, grondroerders en netbeheerders.

De volgende onderwerpen kwamen onder andere aan bod:

 • geplande werkzaamheden
 • pilot Afwijkende Situatie
 • upgrade KLIC-standaarden op hoofdlijnen

Presentaties opvragen

De aangemelde deelnemers hebben de gegeven presentaties per mail reeds ontvangen. Ook interesse in de gegeven presentaties? Vraag de documentatie op via het contactformulier KLIC.

Volgende informatiebijeenkomst

De volgende informatiebijeenkomst KLIC is vrijdag 9 oktober van 09.30 tot 12.00 uur.


De Makelaarsmail van juni is uit

In deze nieuwsbrief aandacht voor onder andere een syllabus voor beginnende makelaars en Zorgeloos Vastgoed.
Daarnaast meer over onze themapagina rond de coronacrisis en actuele woningmarktinzichten.

Blijf op de hoogte

Wilt u de Makelaarsmail voortaan automatisch per mail ontvangen? Abonneer u dan op de Makelaarsmail.

Lees de laatste editie of meldt u aan.


Gebruikersonderzoek basisregistraties: BAG beoordeeld met een 7,5

Begin 2020 is in opdracht van het ministerie van BZK een onderzoek uitgevoerd onder gebruikers van de verschillende basisregistraties.

Uit het onderzoek blijkt dat gebruikers van de basisregistraties doorgaans tevreden zijn over gegevens van de basisregistraties en de mogelijkheden. Maar het gebruik blijkt niet altijd even gemakkelijk als een combinatie van gegevens uit meerdere basisregistraties gewenst is. 

Waardering BAG gestegen

Gebruikers van de BAG hebben de BAG gewaardeerd met een 7,5. Dit is een stijging ten opzichte van de vorige meting, toen de BAG beoordeeld werd met een 7,4.

Meer informatie

De resultaten van het gebruikersonderzoek vindt u op de website van Digitale Overheid

De resultaten die betrekking hebben op het gebruik van de BAG vindt u vanaf pagina 16 in Bijlage 2 op de website van Digitale Overheid  


Premier Rutte reikt eerste eigendomsbewijzen uit als resultaat werk Kadaster in Colombia

Het Kadaster helpt de Colombiaanse regering de landadministratie snel en efficiënt op te zetten. De eerste eigendomsbewijzen zijn uitgereikt aan boeren in het dorpje Los Mandarinos.

Premier Rutte heeft op 28 november in Colombia de eerste eigendomsbewijzen uitgereikt aan boeren in het dorpje Los Mandarinos. Het Kadaster helpt de Colombiaanse regering om na het FARC-tijdperk de landadministratie snel en efficiënt op te zetten. Het op naam hebben van grond biedt rechtszekerheid en veiligheid en maakt kredietaanvragen voor investeringen in het platteland mogelijk.

Ontwikkeling platteland kern vredesakkoord

Precies twee jaar geleden eindigde het gewapende conflict in Colombia na vijftig jaar strijd. Een van de belangrijkste punten in het vredesakkoord tussen de Colombiaanse regering en rebellenbeweging FARC is ontwikkeling van het platteland. Landregistratie is een van de middelen om die ontwikkeling te bevorderen. Nederland helpt daarbij via het project Land in Peace. In enkele pilotgebieden wordt de zogeheten Fit for Purpose landregistratiemethodiek toegepast, met de bedoeling dat de Colombiaanse overheid deze aanpak gaat omarmen. De Fit for Purpose aanpak biedt de benodigde rechtszekerheid en is vele malen sneller en goedkoper dan de tot op heden gebruikte methoden. Met een stukje land op eigen naam wordt de omgeving veiliger. Bovendien kunnen boeren hiermee toegang krijgen tot bankkredieten waarmee investeringen gedaan kunnen worden.

In bijzijn van Colombiaanse Minister van Landbouw

17 Boeren in het dorp Los Mandarinos, gelegen in het noorden van Colombia, ontvingen hun eigendomsbewijs tijdens een feestelijke ceremonie. Na een speech van premier Rutte en de Colombiaanse Minister van Landbouw Andres Valencia kregen de boeren één voor één hun eigendomsbewijs uitgereikt. “Dit had ik nooit durven dromen”, sprak een van de nieuwe eigenaren geëmotioneerd. “Deze dag blijft me voor altijd bij."

Zelf land opmeten via app en GPS-antenne

Colombiaanse boeren meten, in aanwezigheid van een overheidsvertegenwoordiger, zelf hun land op met behulp van een GPS-antenne en een speciale app op een smartphone De methode is in die zin te vergelijken met de werkwijze in Nederland vóór de start van het Kadaster in 1832. Met als grote verschil dat de grenzen die de grondgebruikers in Colombia aanwijzen, via de GPS-ontvanger direct digitaal worden vastgelegd. De verzamelde data worden over bestaande luchtfoto’s gelegd en aangevuld met juridische informatie over de grond. Op deze manier zijn data direct gedigitaliseerd, wat zorgt voor een snelle landregistratie. Hoewel de boeren meestal geen formeel eigendomsbewijs hebben, hebben zij vaak wel een koopakte of een soort verklaring van erfrecht. Ook deze documenten worden geregistreerd tijdens het veldwerk. Na een openbare terinzagelegging van de resultaten en na een juridische toets door de Colombiaanse overheid, kunnen de eigendomsbewijzen worden toegekend. Met een feestelijke uitreiking zoals woensdag in Los Mandarinos. 

Lokale jongeren zijn het succes achter project

Na de uitreiking kwam Mathilde Molendijk aan het woord, regiomanager van het Kadaster in Latijns Amerika. “Het geheim van het succes achter dit project zijn de lokale jongeren. Doordat zij de streek kennen en zich supersnel de applicatie op de smartphone eigen maken, kunnen zij nog veel sneller het werk doen dan wij.” Vijf jongeren kregen een certificaat uitgereikt uit handen van Molendijk en premier Rutte voor hun excellente ondersteuning tijdens het veldwerk. De jongeren glunderden van trots van zoveel aandacht: “Ik zou wel in heel Colombia willen werken aan dit project, het draagt bij aan mijn ontwikkeling."

Nog veel werk te doen

Het project Land in Peace is een samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Kadaster, het Colombiaanse landagentschap ANT, ITC (Universiteit Twente), de Colombiaanse Districtsuniversiteit en enkele Colombiaanse overheidsorganisaties. Er is nog veel werk te doen, aangezien 60% van het platteland in Colombia nog niet geformaliseerd is. Het project van het Kadaster in Colombia loopt door tot 2021. De grote uitdaging voor de komende jaren zal zijn dat de Colombiaanse kadasterautoriteiten deze methode op grote schaal gaan toepassen.


Product Hypotheekinformatie is gewijzigd

Op het product Hypotheekinformatie is een wijziging aangebracht. Hypotheken en beslagen worden nu op chronologische volgorde van nieuw naar oud getoond.

Uit het KERN overleg van de KNB en het Kadaster is het verzoek gekomen om hypotheken en beslagen in chronologische volgorde te tonen. In april hebben we deze wijziging doorgevoerd in het product Hypotheekinformatie. Hypotheken en beslagen worden nu op chronologische volgorde van nieuw naar oud getoond. In overleg met de KNB wordt gekeken of het tonen van Hypotheekinformatie verder verbeterd kan worden.

Meer lezen

U kunt Hypotheekinformatie via Kadaster-on-line of KIK Inzage afnemen. Hiervoor is een abonnement op Mijn Kadaster nodig. Lees meer hierover op de pagina BRK Inzage.

 


Klantteam notariaat in coronatijd

Hoewel contact via Teams goed werkt en we dit medium wellicht in de toekomst meer in kunnen zetten, missen wij vanuit het klantteam wel het persoonlijke contact.

Vanaf half maart werkt ook het klantteam Notariaat vanuit huis. De relatiebeheerders; Tonnie Peters, Henny Boom, Hans van Kampen, Erco Adelerhof en Henk-Jan van der Weerd (opvolger van Menno Kreeftenberg) konden u ineens niet meer persoonlijk bezoeken. 

Samen met de medewerkers van de binnendienst, Mariska Koree en Margita Eijsackers, werden afspraken verplaatst en omgezet in digitale of telefonische afspraken. Gelukkig reageerde u positief op het idee om de afspraken op digitale wijze te laten verlopen. Op de binnendienst is het onverminderd druk gebleven en komen nog steeds mails en aanvragen van notariskantoren binnen. 

Afspraken via Teams

We zijn nu enige tijd verder en de digitale afspraken via Teams werken goed om zaken te bespreken. Veel gesprekken gaan allereerst over de impact van de coronacrisis op het notariaat en vervolgens worden inhoudelijke zaken besproken, issues uiteengezet, nieuwe ontwikkelingen besproken en cijfers geanalyseerd.  

Hoewel contact via Teams goed werkt en we dit medium wellicht in de toekomst meer in kunnen zetten, missen wij vanuit het klantteam wel het persoonlijke contact. 

Digitaal bezoek relatiebeheerder

Mocht u ook een (digitaal of fysiek) bezoek van uw relatiebeheerder wensen, laat het ons dan weten. U kunt hiervoor per e-mail contact opnemen met binnendienst.notariaat@kadaster.nl. 


Koopwoningen bijna 8% duurder in mei

Bestaande koopwoningen waren in mei 7,7% duurder dan in mei 2019. Deze prijsstijging is hoger dan in de voorgaande maanden.

Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Stijgende trend prijzen koopwoningen

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. In mei 2020 bereikte de index het hoogste niveau ooit.

Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in mei 47,8% hoger.

Meer cijfers in Vastgoed Dashboard

Iedere maand publiceren wij cijfers over onder andere woningverkopen in ons Vastgoed Dashboard. In dit dashboard vindt u grafieken en tabellen voor heel Nederland en per provincie.

Naar Vastgoed Dashboard


Releasebericht LV WOZ 19 juni 2020

Verbeteringen dienst Indirecte (Massale) Bevraging

Het Kadaster heeft een verbetering aangebracht in de naamgeving van het antwoord (la xx) van Massale bevraging om beter te voldoen aan de Koppelvlakstandaard Grote Berichten. De naam van het bestand werd eerste geschreven als [klantnummer transporteur]-[OIN afnemer]-[referentienummer vraagbericht]-[datum]-[tijd].zip. Dit is nu aangepast.

Wat is de wijziging?

Voortaan wordt de naam geschreven als lvwoz-[klantnummer transporteur]-[OIN afnemer]-[referentienummer vraagbericht]-[datum]-[tijd].zip.

De wijziging van de naam wordt ook doorgevoerd in het antwoordbericht (action: afleveren) en zal op de nieuwe manier getoond worden in de tag <e:filename>.

Ons advies

Wij adviseren voor het verwerken van het antwoordbericht (action: afleveren) alleen de elementen te gebruiken die voldoen aan de XSD Grote berichten uit de Koppelvlakstandaard Grote berichten van Logius. 

Meer informatie?

Meer informatie over Indirecte (Massale) Bevraging en de XSD Grote berichten vindt u op de pagina WOZ Indirecte bevraging


Multifunctionele herverkaveling Nieuw-Schoonebeek

Project Nieuw-Schoonebeek creëert zo’n 220 hectare grond in het Natura 2000 gebied Bargerveen. Deze herverkaveling heeft veel voordelen voor de natuur en landbouw.

Project Nieuw-Schoonebeek is onderdeel van de gebiedsinrichting Bargerveen-Schoonebeek en omvat een gebied van 2000 hectare in de gemeente Emmen. Door herverkaveling wordt zo’n 220 hectare grond in het Natura 2000 gebied Bargerveen gecreëerd. Deze buffer moet het natuurgebied nat houden in droge periodes. Ook wordt de waterhuishouding aangepakt, een ecologische verbindingszone gerealiseerd en de agrarische structuur verbeterd.

Aanpak waterhuishouding

In het planproces hebben agrariërs en dorpsbewoners hun zorgen geuit over mogelijke wateroverlast in het omliggende gebied. Om problemen met een te hoge (grond)waterstand te voorkomen, wordt ook de waterhuishouding in het gebied aangepakt. Waterlopen zijn verlegd of verbreed. Wandelpaden en fietsroutes worden aangelegd en een weg wordt verlegd om de buffer te kunnen realiseren. Hiermee wordt begin 2021 gestart.

Verbetering agrarische structuur

Met de herverkaveling wordt ook de agrarische structuur verbeterd; huiskavels zijn groter geworden en landbouwgronden zijn dichterbij bedrijven komen te liggen. Hierdoor kunnen agrariërs efficiënter werken. Om dit te realiseren, heeft de provincie Drenthe 3 agrarische bedrijven uit het gebied geplaatst en 2 bedrijven zijn binnen het gebied verhuisd. De overige (vooral landbouw) gronden zijn door de Bestuurscommissie onder begeleiding van Prolander en het Kadaster geruild.

Samenwerking en vertrouwen

Landinrichtingsprojecten en ruilverkavelingen waren vaak langdurige processen. Hoewel de herverkaveling Nieuw-Schoonebeek ook een lange aanlooptijd kende, vanaf 1993, was de looptijd van het wettelijke traject kort. In 2017 is de laatste wijziging op het inrichtingsplan vastgesteld. 1 januari 2018 is het ruilproces gestart, begin 2020 is het afgerond. Samenwerking en vertrouwen tussen alle grondeigenaren en organisaties is daarbij erg belangrijk.

Op 11 juni 2020 ondertekenden de Commissaris van de Koning van Drenthe, Jetta Klijnsma, en Wim Brenkman (secretaris van Gedeputeerde Staten) in het bijzijn van notaris Rosenbaum de ruilakte voor Nieuw-Schoonebeek. Deze akte is het sluitstuk van een herverkavelingsproces onder de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG).

Het project Bargerveen-Schoonebeek is een samenwerking tussen Prolander, Staatbosbeheer, gemeente Emmen, Waterschap Vechtstromen, LTO en provincie Drenthe. Het Kadaster was als onafhankelijk en ervaren projectleider betrokken.

Expertise in gebiedsontwikkeling

Met inzicht in ruimtelijke vraagstukken voor elk type gebied, adviseert en ondersteunt het Kadaster graag. Wilt u hier meer over weten?

Lees meer op de pagina Gebiedsontwikkeling