Netwerken

Sinds 2007 is een netwerk een zelfstandige onroerende zaak. Dit betekent dat het in een bepaalde gevallen geregistreerd moet worden in de openbare registers. 

Voorbeelden van netwerken zijn:

 • telecom (T)
 • gas (G)
 • elektriciteit (E)
 • olie (O)
 • water (W)
 • stadsverwarming (S)
 • chemie (C)
 • riolering (R)
 • divers (D)

U hebt een leidingnetwerk laten aanleggen of gekocht. Wat moet er dan allemaal gebeuren om de eigendomsregistratie goed te regelen?

We leiden u aan de hand van veelgestelde vragen door het proces van netwerkregistratie. Ook geven we aan wat u moet doen als het netwerk wijzigt of een deel wordt verkocht.

Netwerk registreren

In welke gevallen moet u een netwerk registreren?

Waarom moet u een leidingbestand opsturen voor de registratie van uw netwerk? Het Kadaster heeft uw leidinggegevens toch al via KLIC? 

Wat moet u doen als u een netwerk wilt laten registreren?

Hoe lang duurt het voordat u de netwerktekening in uw bezit heeft?

Hoe komt u aan een netwerkaanduiding? 

U hebt zelf een netwerktekening gemaakt. Hoe kunt u die laten controleren? 

Hoe doet u onderzoek naar bevoegd aanleggerschap?

Hoe doet u onderzoek of het netwerk al eerder is geregistreerd?

Bestaan er al eigendomsclaims en beslagen op een netwerk?

Uit welke stappen bestaat het registratieproces?

Netwerk gekocht of aan laten leggen

U hebt een netwerk gekocht of aan laten leggen. Wat moet u nu allemaal regelen?

Netwerk gewijzigd

Wat moet u doen als het netwerk na registratie wijzigt?

Netwerk splitsen

U wilt een netwerk splitsen om een deel te verkopen. Hoe doet u dat?

In welke gevallen moet u een netwerk registreren?

 • voor het zekerstellen van het eigendom
 • voor de overdracht (aankoop/verkoop) van het netwerk of een gedeelte ervan
 • voor de vestiging van een hypotheek op het netwerk i.v.m. de financiering

Terug naar boven

Waarom moet u een leidingbestand opsturen voor de registratie van uw netwerk? Het Kadaster heeft uw leidinggegevens toch al via KLIC?

Een netwerk registreren heeft niets te maken met het uitwisselen van kabel- en leidinginformatie via KLIC.

KLIC is uitsluitend bedoeld voor graafmeldingen. Via KLIC wordt kabel- en leidinginformatie verstrekt om graafschade te voorkomen. Op verzoek van het Kadaster levert een netbeheerder kabel- en leidinginformatie voor een bepaald gebied. Het Kadaster verstrekt die informatie vervolgens aan de klant die wil gaan graven of die een oriëntatieverzoek heeft ingediend. Het Kadaster beschikt dus niet over de liggingsgegevens van leidingen, maar fungeert meer als doorgeefluik.

Het doel van het registreren van een netwerk is het zekerstellen van eigendom, aankoop of verkoop van een netwerk of vestiging van een hypotheek op het netwerk. Om een netwerk te registreren is andere informatie nodig (namelijk een netwerktekening, netwerkaanduiding en depotnummer) dan bij informatie-uitwisseling over kabels en leidingen. En voor het maken van de netwerktekening hebben we een leidingbestand van de netwerkeigenaar nodig, dat de ligging van het netwerk aangeeft.

Lees meer over KLIC

Terug naar boven

Wat moet u doen als u een netwerk wilt laten registreren?

U laat een akte opmaken bij een notaris. De notaris kan het eigendom van uw netwerk laten registreren bij het Kadaster. Een netwerk is net als een kadastraal perceel een uniek object met een eigen kadastrale aanduiding en netwerktekening.

De notaris heeft drie zaken nodig voor het opmaken van de akte

1 - een netwerktekening, 2 - een netwerkaanduiding en 3 - een depotnummer.

 

1 - Netwerktekening 

Een netwerktekening geeft de ligging van een netwerk (zoals een telecomnetwerk of gasleiding) weer op de kadastrale kaart. Bij de registratie van een netwerk in de openbare registers van het Kadaster, moet deze netwerktekening als bijlage bij de akte worden ingeschreven.

U kunt op 2 manieren aan een netwerktekening komen:

 

2 - Netwerkaanduiding

Om een netwerk zoals een elektriciteits- of telecomnetwerk te kunnen registreren, heeft het netwerk, net als een perceel, een eigen kadastrale aanduiding nodig. Deze netwerkaanduiding voorkomt dat u in de registerverklaring alle kadastrale percelen moet vermelden die door het netwerk doorsneden worden.

De kadastrale aanduiding bestaat uit:

 • De kadastrale gemeente-aanduiding voor alle geregistreerde netwerken in Nederland. Dit is ‘Netwerken’.
 • een sectieletter, die de aard van het netwerk aangeeft (T (telecom), G(gas), O(olie), W(water), E(elektriciteit), S(stadsverwarming), C(chemie), R(Riolering) en D(divers)
 • een oplopend volgnummer

De notaris vraagt de netwerkaanduiding aan bij het Kadaster.

Ga naar Netwerkaanduiding vaststellen

 

3 - Depotnummer

Voorafgaand aan de registratie moet de notaris de netwerktekening bij het Kadaster in depot geven. De betreffende tekening is op dat moment al in ons bezit. Na indepotname ontvangt u een depotnummer. Het Kadaster neemt uitsluitend netwerktekeningen in depot, die niet ouder zijn dan zes maanden, gerekend vanaf de datum van afgifte door het Kadaster.

Zodra de notaris de akte indient met daarin de verwijzing naar het depotnummer koppelt het Kadaster de netwerktekeningen aan de akte en neemt dit op in de openbare registers.

Ga naar Indepotname netwerktekening 

Terug naar boven

Hoe lang duurt het voordat u de netwerktekening in uw bezit heeft?

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u een offerte. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u de netwerktekening binnen 10 werkdagen (of binnen de met u afgesproken termijn) toe.

Terug naar boven

Bestaan er al eigendomsclaims en beslagen op een netwerk?

Voordat u een netwerk bij het Kadaster registreert is het handig te onderzoeken of er al eigendomclaims en beslagen op een netwerk bestaan. U voorkomt hiermee eventuele schadeclaims en rechtszaken.

Lees meer over onderzoek ingeschreven eigendomclaims en beslagen op netwerken 

Terug naar boven

Hoe doet u onderzoek naar bevoegd aanleggerschap?

Voor de notaris tot registratie van uw netwerk kan overgaan, moet u de notaris ervan overtuigen dat u de bevoegd aanlegger bent. Hiervoor moet u kunnen aantonen dat u de leiding hebt laten aanleggen. U moet daarbij bewijzen dat u bevoegd was om dit op die plek te doen.
U voegt hiervoor een vergunning, of de vestiging van de zakelijke rechten als bijlage bij de akte.

De Netwerk BA-kaart is een handig hulpmiddel als u onderzoek wilt doen naar bevoegd aanleggerschap. Deze kaart geeft u inzicht in de eigendomstoestand van de percelen waar de hartlijn van een leidingnetwerk doorheen loopt.

Ga naar Netwerk BA-kaart

Terug naar boven

Hoe doet u onderzoek of het netwerk al eerder is geregistreerd?

Voordat u een leidingnetwerk laat registreren in de openbare registers van het Kadaster, kunt u laten onderzoeken of het al eerder te boek gesteld is. Het Kadaster onderzoekt dan op basis van de aangeleverde hartlijn van het netwerk of in de registratie een identiek netwerk aanwezig is.

Lees meer over onderzoek naar eerdere teboekstellingen op netwerken

Terug naar boven

Samenvatting: uit welke stappen bestaat het registratieproces?

De netwerkeigenaar moet een notaris overtuigen dat hij bevoegd aanlegger van het netwerk is of dat hij zich als eigenaar van het netwerk gedraagt. Als dit is aangetoond doet de notaris nog onderzoek naar eventuele eigendomclaims en beslagen op het netwerk. Ook kan hij nog onderzoek doen naar eerdere teboekstellingen op het netwerk. Als alle onderzoeken zijn afgerond, maakt de notaris een akte (registerverklaring) op. Hiervoor heeft hij eerst de netwerktekening, -aanduiding en een depotnummer nodig. De notaris registreert het netwerk vervolgens digitaal, door inschrijving van de akte bij het Kadaster.  

Van a tot z ziet de registratie er als volgt uit:

Proces Netwerk registreren in kaart gebracht

Terug naar boven

U wilt een netwerk splitsen om een deel te verkopen. Hoe doet u dat?

Als u het netwerk wilt splitsen, bijvoorbeeld om een deel te verkopen, dan kunt u via de notaris een registerverklaring aanvragen, zodat deze wijzigingen in het openbare register worden opgenomen. Hiervoor zijn nieuwe netwerkaanduidingen nodig. Ook moeten er nieuwe netwerktekeningen worden gemaakt, zowel van het achterblijvende deel van het netwerk, als van het te verkopen deel.

Het is niet in alle gevallen nodig om nieuwe netwerktekeningen te laten maken van het achterblijvende deel. Bijvoorbeeld: in een duct zitten achttien leidingen, één van deze leidingen wordt verkocht. Voor deze ene leiding vraagt u een nieuwe netwerkaanduiding aan en moeten nieuwe netwerktekeningen worden vervaardigd. De overige zeventien leidingen krijgen wel een nieuwe netwerkaanduiding, maar er zijn geen nieuwe netwerktekeningen noodzakelijk, mits het tracé van deze leidingen niet wijzigt. De oorspronkelijke akte-aanduiding (deel en nummer) van het netwerk en de oorspronkelijke tekeningen worden bij de nieuwe netwerkaanduiding getoond.

Terug naar boven

Wat moet u doen als het netwerk na registratie wijzigt?

Het netwerk kan na verloop van tijd wijzigen. Als het gaat om uitbreiding, verdichting, inkrimping of tracéwijziging van een netwerk, dan blijft er sprake van hetzelfde netwerk, maar wijzigt dit netwerk binnen zichzelf. U vraagt een nieuwe netwerkaanduiding aan en geeft een nieuwe set netwerktekeningen in depot. De notaris dient een nieuwe registerverklaring in en hecht de nieuwe netwerktekeningen aan.

Verder geldt voor geregistreerde netwerken hetzelfde als voor percelen: bij verenigen van 2 netwerken of verkoop van een deel van een netwerk vervallen de oude netwerkaanduidingen en ontstaat een nieuwe. Wel zijn er in het geval van leidingnetwerken ook nieuwe netwerktekeningen nodig.

Terug naar boven