Het Kadaster en open data

De Nederlandse overheid heeft bepaald dat iedereen openbare overheidsgegevens mag gebruiken en verspreiden. Deze gegevens noemen we open data. Ondernemers gebruiken open data bijvoorbeeld om nieuwe producten te ontwikkelen. Om dit te stimuleren stellen overheden en overheidsorganisaties zoveel mogelijk informatie beschikbaar. Ze zorgen er ook voor dat iedereen die informatie eenvoudig kan gebruiken en doorontwikkelen.

Voorwaarden verstrekken open data

De administratieve gegevens uit de Basisregistratie Kadaster en de openbare registers bieden we niet aan als open data. Om de rechtszekerheid, de privacy en de kwaliteit en continuïteit van de informatieverstrekking te beschermen, zijn er voorwaarden aan het inzien en hergebruiken ervan. Dit zijn de voorwaarden:

  • Voor de verstrekking van persoonsgegevens wordt het gebruiksdoel getoetst aan de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn.
  • Voor de verstrekking wordt een tarief in rekening gebracht. Meer informatie hierover vindt u op de Pagina tarieven.
  • De van toepassing zijnde algemene leveringsvoorwaarden. Deze kunt u bekijken op de pagina Algemene voorwaarden.

Welke gegevens biedt het Kadaster aan als open data?

Via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) biedt het Kadaster gegevens uit verschillende (basis)registraties aan als open data. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • de Digitale kadastrale kaart en Bestuurlijke grenzen (uit de Basisregistratie Kadaster (BRK))

  • digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus (uit de Basisregistratie Topografie (BRT))

  • gegevens van de Rijksdriehoeksmeting

  • gegevens uit de landelijke voorzieningen Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (Wkpb)

Om welke gegevens het gaat, vindt u op de pagina 'Open data Kadaster op een rij'.

Platform voor open data

Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is een platform voor het ontsluiten van geodatasets van Nederlandse overheden. U vindt hier ook  de open data van het Kadaster.

Naar de website PDOK

Privacyverklaring

Wilt u meer weten over uw rechten en mogelijkheden op het gebied van privacy bij het Kadaster? U leest er meer over in onze privacyverklaring.

Naar privacyverklaring Kadaster