Europese verklaring van erfrecht inschrijven

Wat zijn de voordelen het inschrijven van een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een document waarin informatie over de overledene en de erfgenamen is opgenomen. In de kadastrale registratie wordt de overledene als eigenaar van een goed vermeld, totdat een dergelijke verklaring ter inschrijving wordt aangeboden. Door een verklaring van erfrecht in te schrijven, worden de rechtmatige erfgenamen geregistreerd als eigenaren van het bij het Kadaster geregistreerd registergoed. Hierdoor beschikken alle partijen die het Kadaster raadplegen over de actuele informatie over de eigenaar van het desbetreffende registergoed. Dit is van betekenis voor bijvoorbeeld de WOZ aanslag, het energielabel en de levensverzekering. Verder kunnen brieven van de belastingdienst en het Kadaster bij de juiste personen worden bezorgd. 

Een Europese verklaring van erfrecht ter inschrijving aanbieden 

De Europese verklaring van erfrecht en hierop betrekking hebbende verbeteringen zoals een clerical error en een rectificatie, alsmede een verklaring van waardeloosheid en schorsing van de rechtsgevolgen kunnen door de autoriteit van afgifte of door de aanvrager (de erfgenamen, legatarissen, executeurs-testamentair of beheerders van een nalatenschap) ter inschrijving aangeboden worden. 

De Europese verklaring van erfrecht en hierop betrekking hebbende verbeteringen zoals hierboven bedoeld, alsmede verklaringen van waardeloosheid en schorsingen van rechtsgevolgen kunnen via Web-ELAN digitaal ter inschrijving worden aangeboden of eventueel per post opgestuurd. Een aanbieding via e-mail of fax is niet mogelijk. 

Modellen

De Europese wetgever heeft geen modellen voor de verbetering van een Europese verklaring van erfrecht, noch voor de verklaring van waardeloosheid of de schorsing van rechtsgevolgen ter beschikking gesteld. Om een zo efficiënt mogelijk registratieproces mogelijk te maken, attenderen wij u op de volgende modellen: 

Aandachtspunten

  • Er bestaat geen wettelijke verplichting om een erfopvolging door inschrijving van een (Europese) verklaring van erfrecht bij het Kadaster kenbaar te maken. Dit betekent dat tot op het moment dat een dergelijke verklaring in de openbare registers ingeschreven wordt, het betreffende registergoed op naam blijft staan van de erflater. Indien de erfgenamen de tenaamstelling van het registergoed wensen te veranderen, is de inschrijving van een (Europese) verklaring van erfrecht wel verplicht.

  • De Europese verklaring van erfrecht mag geen BSN bevatten.

  • De verplichte informatievelden in de Europese verklaring van erfrecht en haar bijlagen, zoals in de formulieren door een sterretje geïdentificeerd, dienen te worden ingevuld.

  • De Europese verklaring van erfrecht vermeldt de wettelijke erfdelen van de erfgenamen en bij voorkeur ook de kadastrale aanduiding van het registergoed dat in de nalatenschap valt.

  • Is de Europese verklaring van erfrecht, een verbetering, een verklaring van waardeloosheid  of schorsing van de rechtsgevolgen opgesteld in een vreemde taal? Zijn de bijlagen aan de Europese verklaring van erfrecht of aan een van de bovengenoemde verzoeken in een vreemde taal opgesteld? Dan dient u een door een beëdigde tolk vertaalde versie van de betreffende stukken voor te leggen. U biedt de authentieke beëdigde vertaling ter inschrijving aan en u overlegt een kopie van de originele Europese verklaring van erfrecht als bewijsstuk.

Digitaal inschrijven van een Europese verklaring van erfrecht

De Europese verklaring van erfrecht kan digitaal ter inschrijving aangeboden worden via de applicatie Web-ELAN.
  • Wilt u digitaal een authentiek afschrift van een Europese verklaring van erfrecht ter inschrijving aanbieden? Dan is een equivalentieverklaring vereist. 

Op papier inschrijven van een Europese verklaring van erfrecht

Als u de Europese verklaring van erfrecht niet digitaal kunt aanleveren, moet u deze op blanco A4 papier (standaardkwaliteit) aanleveren. Het stuk moet dubbelzijdig geprint zijn, mag geen blanco pagina’s bevatten en niet zijn gevouwen.
  • Wilt u analoog een authentiek afschrift van een Europese verklaring van erfrecht ter inschrijving aanbieden? Dan dient u daarnaast een kopie van het afschrift op te sturen. Deze kopie moet worden voorzien van een verklaring van eensluidendheid. 

Het adres voor het analoog aanbieden van de stukken is:

Kadaster Arnhem
Mr. E.N. van Kleffensstraat 8
6842 CV Arnhem

Inschrijvingstarief

Voor de inschrijving van een Europese verklaring van erfrecht brengt het Kadaster momenteel geen kosten in rekening.

Contact

Hebt u vragen over de inschrijving van een Europese verklaring van erfrecht bij het Kadaster? Neem dan contact op met de bewaarderstelefoon: 088-183 22 42.

De bewaarderstelefoon is op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur te bereiken.