Wat verandert er?

Hieronder ziet u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van BAG 2.0:

Inhoudelijke wijzigingen in de BAG

De BAG verandert inhoudelijk zo weinig mogelijk, maar het moment van BAG 2.0 wordt wel aangegrepen om een aantal wijzigingen door te voeren. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen: 

 • in onderzoek: per attribuut in plaats van per object;
 • hanteren voorschriften Archiefwet voor bewaren brondocumenten;
 • uitbreiden van het aantal tekens voor het brondocumentnummer van 24 naar 40;
 • opheffen van enkele uitzonderingen in de pandafbakening en verblijfsobjectafbakening. Zo worden windturbines bijvoorbeeld straks ook gezien als pand; 
 • definitie van de oppervlakte zo veel mogelijk in lijn gebracht met bestaande normen zoals NEN2580, NEN3610, Bouwbesluit 2012, etc;
 • behoud identificatiecodes bij woonplaatsgrenswijzigingen en wijzigingen openbare ruimte;
 • nieuwe statussen van panden en verblijfsobjecten. Naast de statussen 'gesloopt', 'in gebruik' komen daar de statussen 'verbouwing' en 'ten onrechte opgevoerd' bij;  
 • introductie van drie nieuwe typen tijdstippen: tijdstipRegistratie, eindRegistratie en LV-registratiedatum.

Op de website van BZK is een overzicht te vinden met links naar de oude en de nieuwe documentatie met betrekking tot de nieuwe wetgeving. 

Transformatieregels

Als gevolg van de nieuwe wet BAG worden de gegevens in de LV samengesteld aan de hand van IM-BAG 2.0. Dit houdt in dat de bestaande gegevens in de LV getransformeerd moeten worden van IMBAG 1.0 naar IMBAG 2.0. Aangezien niet alle bronhouders in één keer overgaan naar BAG 2.0 zullen er tijdelijk twee databases (oud en nieuw) naast elkaar bestaan. Bronhouders moeten zowel 1.0 als 2.0 kunnen aanbieden en afnemers moeten zowel 1.0 als 2.0 kunnen ontvangen. Om de transformatie van BAG 1.0 naar BAG 2.0 en van BAG 2.0 naar BAG 1.0 efficiënt en uniform te laten verlopen zijn er transformatieregels opgesteld. Op het moment dat alle afnemers de BAG afnemen via IMBAG 2.0 kunnen de transformaties worden uitgeschakeld. Bent u benieuwd hoe de status ‘verbouwing’ of het in onderzoek zetten van een attribuut wordt getransformeerd? Kijk dan in de transformatieregels.

Bekijk de transformatieregels

Werkafspraken

Om de kwaliteit van BAG 1.0 producten voor afnemers te kunnen garanderen, is het van belang dat er een goede tijdlijn wordt opgebouwd wanneer berichten van bronhouders via het BAG 2.0 koppelvlak zijn aangeboden aan de Landelijke Voorziening. Om dit proces soepel te laten verlopen, is een werkafspraak opgesteld. Aandachtspunt hierbij is met name ‘in onderzoek’. De werkafspraak geldt in elk geval voor de periode dat het BAG 1.0 koppelvlak open staat voor afnemers van de BAG.  

 

Nieuw koppelvlak bronhouders (gemeenten) 

De inhoudelijke wijzigingen worden in overleg met de softwareleveranciers van de bronhouders en VNG/VNG Realisatie doorgevoerd in de gemeentelijke BAG-applicaties. Hiervoor worden koppelvlakbeschrijvingen en een nieuw koppelvlak (dat de uitwisseling van gegevens tussen bronhouder en het Kadaster mogelijk maakt) ter beschikking gesteld. Nadat het nieuwe koppelvlak ingevoerd is, blijven er 1 jaar lang 2 koppelvlakversies naast elkaar bestaan. Zo krijgen bronhouders voldoende gelegenheid om over te stappen naar het nieuwe koppelvlak.

Nieuw koppelvlak afnemers

De BAG producten worden aangepast op de BAG Catalogus 2018, te beginnen met de specificaties van BAG Extract. Op de pagina BAG 2.0 Extract vindt u de specificaties van het vernieuwde BAG Extract. Een gedetailleerde planning met de publicatie van de specificaties van de overige BAG producten vindt u op de pagina Producten 2.0. De aangepaste BAG producten worden binnen een jaar na publicatie van de specificaties voor gebruik aangeboden. U heeft na publicatie van de specificaties twee jaar de tijd om de aangepaste producten in gebruik te nemen. Vanwege de implementatie van de BAG 2.0 wijkt dit af van het huidige releasebeleid waarin een overgangstermijn van 1 jaar wordt gehanteerd.
Twee jaar na publicatie van de specificaties zijn de huidige BAG producten niet meer beschikbaar, wij adviseren u tijdig te starten met een impactanalyse.

Nieuwe BAG Catalogus

Om u wegwijs te maken in de nieuwe wetgeving, is de BAG Catalogus ontwikkeld.

In de catalogus staan:

 • algemene principes en uitgangspunten van de BAG; 
 • kwaliteitseisen; 
 • het conceptuele informatiemodel;
 • afspraken over de invoering; 
 • instructie voor de objectafbakening.
  De objectafbakening is zo geschreven dat er zo min mogelijk uitzonderingen op de regels zijn. 

Deze informatie stond voorheen verspreid in documenten als de Grondslagen Catalogus, het Objectenhandboek, het Processenhandboek en diverse verdiepingsdocumenten.Een link naar de Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen 2018,  vindt u op de website van het Ministerie van BZK.

Naast de BAG Catalogus is er ook een praktijkhandleiding opgesteld. De praktijkhandleiding heeft als doel bronhouders te ondersteunen bij de uitvoering van de wet BAG in de dagelijkse praktijk. De 'grijze' gebieden worden hierin besproken en het document moet u helpen bij de functionele registratie van objecten in de BAG. Bijvoorbeeld wanneer welke status voor een object moet worden gebruikt. Ook wordt toegelicht voor welke gevallen u een 'schriftelijke verklaring' of 'proces-verbaal van constatering' kunt gebruiken. 

Kwaliteitszorg en -toezicht  

De inrichting van een nieuw kwaliteitsregime is één van de belangrijkste veranderingen bij de overgang naar de gewijzigde BAG wet- en regelgeving. Dit kwaliteitsregime is beschreven in het Kwaliteitskader 2018 op Geobasisregistraties.nl. Deze beleidsnotitie geeft een overzicht van de diverse onderdelen van kwaliteitsbeheer en toezicht. Dit document geldt formeel vanaf de inwerkingtreding van de gewijzigde wet- en regelgeving BAG per 1 juli 2018.

Aanvullend is ook overgangsbeleid opgenomen in het Kwaliteitskader. Het implementatiebeleid bepaalt in hoeverre bronhouders nieuwe wet- en regelgeving met terugwerkende kracht moeten toepassen op de huidige registratie.

Meer informatie vindt u op de website Geobasisregistraties.nl

Hoe wordt de kwaliteit van de BAG gewaarborgd?

 • De kwaliteit moet gewaarborgd worden binnen de organisatie van de bronhouder.
 • Het Kadaster monitort de kwaliteit op basis van de data in de LV BAG en toont de resultaten in het Kwaliteitsdashboard voor bronhouders en afnemers.   
 • Het Kadaster heeft kwaliteitsmanagers die op basis van gegevens van de LV BAG, het kwaliteitsdashboard en signalen van afnemers de bronhouders helpen bij het hoog houden van de kwaliteit. Dit gebeurt aan de hand van intervisiebijeenkomsten of individuele bezoeken. De kwaliteitsmanagers hebben de mogelijkheid om te rapporteren aan het BAG BAO, VNG of IenM als zij dit nodig vinden. 
 • Landelijk toezicht. Op basis van stap 2 en 3 en de zelf-evaluatie kan risicogericht toezicht plaatsvinden door het ministerie van IenM.

Hoe om te gaan met bestaande gegevens in de BAG?

In het Kwaliteitskader op Geobasisregistraties.nl is het overgangsbeleid opgenomen. Het in bijlage 2 geformuleerde implementatiebeleid bepaalt in hoeverre bronhouders nieuwe wet- en regelgeving met terugwerkende kracht moeten toepassen op de huidige registratie.

Meer informatie hierover is terug te vinden op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 

Modelbesluiten

Bij de invoering van de BAG zijn verschillende modelbesluiten verschenen. Deze zijn geactualiseerd voor BAG 2.0 en opnieuw gepubliceerd. Zo kunnen gemeenten deze modelbesluiten ook onder de nieuwe wetgeving als handvat gebruiken. Meer informatie over de modelbesluiten vindt u op de volgende pagina van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).