Vernieuwing Wkpb

Op 24 oktober 2017 is er voor gekozen dat de vernieuwing van de registratie van publiekrechtelijke beperkingen wordt uitgevoerd vóórdat de Omgevingswet in werking treedt. Dat betekent dat de huidige Wkpb wordt gewijzigd en dat de huidige registratiesystematiek uiterlijk 31 december 2020 ophoudt te bestaan.     
 
Er is al lange tijd behoefte aan vernieuwing van de registratie van publiekrechtelijke beperkingen, waaronder een uniform en vereenvoudigd stelsel voor registratie. Vanaf 2012 werd deze vernieuwing gekoppeld aan de invoering van de Omgevingswet. Het Kadaster is in opdracht van het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), tegenwoordig het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), in 2017 gestart met een definitiestudie om de eisen, mogelijkheden en consequenties te verkennen die hierbij van belang zijn. Dit vernieuwingstraject staat bekend onder de naam ‘Beter Kenbaar’.

Betekenis ‘Beter Kenbaar’

Het blijkt zowel inhoudelijk, technisch als juridisch haalbaar om de vernieuwing van de Wkpb te realiseren voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Eerst worden álle beperkingenbesluiten van de huidige Wkpb in de Basisregistratie Kadaster (BRK) geregistreerd. Hiervoor is een aanpassing noodzakelijk. Daarna zullen, als bepaalde besluiten in de Omgevingswet als omgevingsdocument worden aangewezen, deze besluiten op dat moment uit de BRK naar de Registratie Omgevingsdocumenten (ROD) worden overgebracht.
 
Deze volgorde heeft twee belangrijke voordelen.
  • Het duale stelsel wordt op relatief korte termijn beëindigd. Er komt een gemoderniseerde uniforme werkwijze voor alle overheden voor in de plaats.
  • Door de loskoppeling van de Wkpb-vernieuwing en Omgevingswet wordt de projectstructuur en -beheersing minder complex. Uiteraard wordt er nauw afgestemd op de verdere ontwikkeling van (het digitale stelsel van) de Omgevingswet, zoals standaarden en processen.

Planning

  • januari/februari 2018: afronding definitiestudie;
  • 2018-2019: ontwerp en realisatie nieuwe systeem;
  • 1-1-2020: nieuwe wetgeving treedt in werking;
  • 2020: bronhouders gaan over naar de vernieuwde BRK-omgeving;
  • 1-1-2021: alle bronhouders zijn over op de vernieuwde omgeving;
  • 2021-2029: als een bestaand beperkingenbesluit als omgevingsdocument wordt aangewezen gaat het vanuit de BRK alsnog over naar het ROD.
Voor vragen en opmerkingen kunt u met ons contact opnemen met het formulier Contact met het Kadaster over Wkpb.

Documentatie

Bent u op zoek naar achtergrondinformatie over de vernieuwing van de Landelijke Voorziening Wkpb?
 
 

Meer informatie 

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een website met informatie over de vernieuwing Wkpb.
 
Naar de website VNG