Veelgestelde vragen notariaat

Bekijk ook onze webinars voor extra informatie.

Vragen

Klik op de vraag die betrekking heeft op uw situatie en u gaat direct naar het antwoord.

Voorlopige of administratieve grenzen

Inschrijven van stukken

Kadastrale uitmetingen

Controle hypotheekgegevens

Tarieven

Overig

 

Antwoorden

Moet ik wachten op nieuwe perceelnummers als ik ook een erfdienstbaarheden- of titelonderzoek wil aanvragen?

Ja, we adviseren u daarop te wachten.

Als u een erfdienstbaarheden- of titelonderzoek aanvraagt, moet het duidelijk zijn voor welk perceel dit onderzoek geldt. Het kan voorkomen dat het te onderzoeken perceel nog gesplitst wordt met de applicatie Splits. Wacht dan met het aanvragen van een onderzoek totdat de nieuwe percelen (met voorlopige grenzen) bekend zijn. Hiermee voorkomt u dat u het te onderzoeken gedeelte moet aangeven op een kaartje. De status van het perceel kunt u inzien via het Kadastraal bericht object.

Terug naar boven

Wat zijn de mogelijkheden voor perceelsvorming?

Er zijn verschillende manieren om percelen te splitsen, zoals:

 • Splitsen van percelen
 • Voorlopige kadastrale grenzen

Volg onderstaand stroomschema om bij de meest geschikte optie te komen.

Terug naar boven

Meer informatie over Splitsen van percelen

Meer informatie over Voorlopige kadastrale grenzen

Terug naar boven

Wat zijn mijn opties als ik geen gebruik wil maken van voorlopige kadastrale grenzen via Splits? 

Maakt u voor het leveren van één of meerdere gedeelten van kadastrale percelen geen gebruik van VKG percelen via Splits, dan is de notaris verplicht één of meer situatietekeningen bij de akte aan te bieden. Als een tekening ontbreekt, wordt het stuk geweigerd en wordt een ANI (Attendering op Niet Inschrijving) verstuurd. Op die manier kunnen wij het perceel inschrijven als een geheel perceel met een administratieve grens. Dit is een grens die door het Kadaster is ingetekend om een, in een akte geleverd gedeelte van een perceel, af te beelden op de kadastrale kaart. De kleur van een administratieve grens is blauw. Een administratieve grens wordt definitief als de grens, na aanwijzing door belanghebbenden, door het Kadaster is gemeten.    

De eisen waaraan een situatietekening moet voldoen zijn:

 • de ligging van de gedeelten is met onderscheidende arcering aangegeven
 • de tekening bevat de betreffende kadastrale grenzen en perceelsnummers, is noordgericht, bevat een schaalbalk en bevat een weergave van aanwezige bebouwing.
   

Terug naar boven

Hoe verloopt het proces van inschrijving van akten?

Hoe het inschrijven van een akte bij het Kadaster in zijn werk gaat, ziet u in de film Notariaat - Kadaster: van overeenkomst tot registratie (YouTube).

Terug naar boven

Hoe kan ik een stuk tot verbetering inschrijven na ontvangst van een verzoek tot verbetering (VTV)?

U moet hiervoor het stuk opnieuw aanbieden via Web-ELAN. Doe dit wel vóór het in het VTV genoemde uiterlijke tijdstip. Hiermee voorkomt u dat het stuk een nieuw deel en nummer krijgt waarvoor inschrijfkosten in rekening worden gebracht. Deze verbetering dient via Web-ELAN gekoppeld te worden aan het oorspronkelijke stuk.

Terug naar boven

Waarom worden stukken alleen op verzoek van het Kadaster ingetrokken?

Als een stuk niet voldoet aan de inschrijvingsvereisten, verstuurt de bewaarder een attendering op niet inschrijving (ANI). Als het stuk aan de inschrijvingsvereisten voldoet, is de bewaarder verplicht het stuk terstond in het openbaar register in te schrijven. Bij inschrijving van een stuk ontvangt de notaris een bewijs van inschrijving.

Als een bewaarder het verzoek van een notaris om een stuk in te trekken zou inwilligen, bestaat de kans dat na het aanbieden en inschrijven van een conflicterend stuk de bewaarder het verwijt krijgt dat deze verzuimd heeft het stuk in te schrijven waarmee bijvoorbeeld een beslag zou zijn voorgebleven.

Terug naar boven

Hoe bied ik op papier een gerechtelijke uitspraak of beschikking van een bestuursorgaan (overheid) aan?

U stuurt een expeditie van het vonnis (zie artikel 25 Kadasterwet) of een afschrift van het besluit naar het volgende adres:

Kadaster kantoor Arnhem
Mr. E.N. van Kleffensstraat 8
6842 CV Arnhem.

Het stuk moet voldoen aan de volgende eisen:

 • het bevat een (goederenrechtelijk) inschrijfbaar feit
 • het bevat de gegevens van de kadastrale percelen waarop het betrekking heeft

De bewaarder vult de stukken niet inhoudelijk aan!

De bewaarder maakt vervolgens een afschrift (zoals bedoeld in de Kadasterwet en conform artikel 4 Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994). Dat doet hij ook als de aanbieder van het besluit of het vonnis een notaris is. De bewaarder voorziet het afschrift van een verklaring van eensluidendheid.

Let op!

Deze werkwijze geldt alleen voor stukken die u op papier aanlevert. Bij elektronische aanbieding via Web-ELAN moet u zelf een afschrift maken. U moet het afschrift voorzien van een equivalentieverklaring dat voldoet aan de desbetreffende eisen voor het elektronisch aanbieden van stukken.

Terug naar boven

Hoe voeg ik een in depot gegeven tekening bij als ik elektronisch aanlever?

In een korte instructie leest u hoe u een in depot gegeven tekening toevoegt als u elektronisch een akte aanlevert.

                                                                                                                                                                                                     Terug naar boven

Waarom is het vermelden van de kadastrale aanduiding bij een vestiging erfdienstbaarheden van belang?

Een stuk over een onroerende zaak dat ter inschrijving wordt aangeboden, moet onder andere de kadastrale aanduiding van die onroerende zaak bevatten (zie artikel 20 van de Kadasterwet). Daarnaast moet in verband met het specialiteitsbeginsel het goed voldoende duidelijk omschreven zijn. Zonder een volledige omschrijving kan de registratie niet juist worden bijgewerkt. Hierdoor levert de kadastrale informatie, bijvoorbeeld bij een erfdienstbaarhedenonderzoek, niet de volledige en juiste informatie op. Om dit te voorkomen stuurt het Kadaster een Verzoek tot Verbetering als de kadastrale aanduiding bij de vestiging van erfdienstbaarheden in een akte ontbreekt.

Terug naar boven

Wat moet ik doen bij inschrijving van een akte met een groot aantal (>50) percelen of complexe akten, zoals akten van kavelruil?

Wilt u een akte inschrijven waarbij meer dan 50 objecten zijn betrokken? Dan adviseren wij u om van de depotservice gebruik te maken. Neemt u in dat geval zo spoedig mogelijk contact op met onze accountmanager. Samen met hem maakt u dan afspraken over een mutatieprocedure die een geautomatiseerde verwerking van de akte in onze registratie mogelijk maakt. Met het vooraf in depot geven van een mutatielijst is de verwerkingstijd van de grote akte aanzienlijk korter. Hierdoor ontvangt u sneller het bewijs van inschrijving (BVI) en kunt u sneller het derdengeld uitbetalen. Per 1 januari 2018 brengen wij geen meerwerktarief meer in rekening voor een grote akte. Meer informatie treft u aan het in hoofdstuk 5 van de Bijlagenregeling die u vindt u in de volgende pdf.

Hebt u een akte van kavelruil in voorbereiding? Neem dan voorafgaand aan de inschrijving hiervan contact op met uw accountmanager. Dit om het aanbiedings- inschrijvings- en verwerkingsproces af te stemmen, zodat een tijdige bijwerking van de registratie kan plaatsvinden.

Terug naar boven

Wat is het beleid van Kadaster t.a.v. het inschrijven van verklaringen van erfrecht?

Vanaf 1 januari 2015 is de inschrijving van een verklaring van erfrecht gratis. Als gevolg hiervan krijgen wij meer oude (onderhandse) verklaringen van erfrecht aangeboden. Om onduidelijkheden in de toekomst te voorkomen hebben de bewaarders het volgende beleid met betrekking tot het inschrijven van verklaringen van erfrecht per 1 juli 2015 vastgesteld.

Wettelijk kader

In artikel 27 van de Kadasterwet is bepaald dat erfopvolgingen die registergoederen betreffen kunnen worden ingeschreven in de openbare registers door middel van een door een notaris opgemaakte verklaring van erfrecht als bedoeld in artikel 188 van boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Uit dit wetsartikel volgt dat:

 1. Er sprake moet zijn van een notariële akte
  Vanwege de onmiddellijke werking van boek 4 van het Burgerlijk Wetboek geldt artikel 27 Kadasterwet juncto artikel 4:188 BW voor alle ter inschrijving aangeboden verklaringen van erfrecht. Dit betekent dat van alle onderhandse verklaringen van erfrecht de inschrijving zal worden geweigerd vanaf 1 juli 2015
 2. De verklaring van erfrecht moet voldoen aan de vereisten van artikel 4:188 BW

Let op!
Als de nalatenschap is verdeeld overeenkomstig artikel 4:13 BW (de wettelijke verdeling) dan behoeft de langstlevende echtgenoot de nalatenschap niet te aanvaarden. De langstlevende echtgenoot verkrijgt in dat geval van rechtswege de goederen van de nalatenschap. Dit geldt ook voor de ouderlijke boedelverdeling (art. 4:1167 Oud BW). Als de verklaring van erfrecht hiervan geen melding maakt, zal met ingang van 1 juli 2015 de inschrijving worden geweigerd. Dit geldt ook voor de verklaringen van erfrecht die zijn verleden vóór 1 januari 2003 en thans ter inschrijving worden aangeboden.

Terug naar boven

Kan een onderhandse verklaring van erfrecht worden ingeschreven?

Nee, dat kan niet.

Een verklaring van erfrecht kan alleen worden ingeschreven als deze voldoet aan artikel 27 van de Kadasterwet. Dit artikel bepaalt dat ter inschrijving van erfopvolgingen die registergoederen betreffen, een authentiek afschrift van een door een notaris opgemaakte verklaring van erfrecht als bedoeld in artikel 188 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek wordt aangeboden. Artikel 4:188 Burgerlijk Wetboek geeft aan dat een verklaring van erfrecht een notariële akte is waarin de notaris onder meer verklaart wie de erfgenamen zijn. Een onderhandse verklaring van erfrecht kan daarom dus niet worden ingeschreven.

Terug naar boven

Wat moet ik in de akte opnemen op grond van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)?

Wat moet ik in de akte opnemen op grond van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)? Wat betekent een aantekening van een bewaarder in de BAG? En waar kan teruggemeld worden dat er twijfels zijn over de juistheid van een registratie in de BAG als die niet overeenkomt met de gegevens in een akte? Het gebruik van de BAG kan veel vragen oproepen. Lees het JBN-artikel 'Het gebruik van informatie uit Basisregistratie Adressen en Gebouwen' voor antwoorden op deze en andere vragen.

                                                                                                                                             Terug naar boven

Kan ik als Nederlandse notaris de overdracht van een buitenlandse woning regelen?

Ja, dat kan.

De Europese bewaarders, waaronder die van het Kadaster, hebben een protocol opgeleverd waarmee Nederlandse notarissen een akte m.b.t. een registergoed, gelegen in Spanje, kunnen inschrijven in de openbare registers in Spanje. Het is voor Nederlandse burgers niet langer noodzakelijk dat zij gebruik maken van de diensten van een Spaanse notaris. De akte kan in de Nederlandse taal worden opgesteld en ingeschreven. Meer informatie hierover vindt u in het document Huis kopen in het buitenland met Nederlandse taal en wet.

Terug naar boven

Hoe werkt het intrekken van meetopdrachten?

Als de meetopdracht nog niet is uitgevoerd, kunt u de meetopdracht zonder meer intrekken. Een andere mogelijkheid is het intrekken in overleg en mét toestemming van de landmeter. Als de voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, bent u een bedrag verschuldigd voor het aan- en afmelden van de meetopdracht.

Terug naar boven

Hoe weet ik of het juiste deel en nummers worden doorgehaald?

Om te voorkomen dat verkeerde hypotheken en beslagen doorgehaald worden in de kadastrale registratie, biedt het Kadaster een controlemogelijkheid. Wij vergelijken de gegevens van het stuk waarmee de hypotheek of het beslag werd ingeschreven bij het Kadaster met het stuk dat bedoeld is tot doorhalen van de hypotheek of het beslag. Wij onderzoeken daarbij of de datum van inschrijving, deel en nummers van de stukken en de namen van de schuldeisers of beslagleggers met elkaar overeenstemmen.

Terug naar boven

Welk tarief wordt gehanteerd voor de inschrijving van 'Slimmer kopen' hypotheken?

In de 'Slimmer kopen' hypotheken komen vaak meerdere hypotheekstellingen voor één geldlening. Per akte kunnen maximaal vijf hypotheekstellingen worden opgenomen zonder extra inschrijftarief. Als er meer hypotheekstellingen worden opgenomen, wordt bovenop het inschrijvingstarief het kwartiertarief in rekening gebracht (zie artikel 4 lid 6 Tarievenregeling Kadaster). Als er van de hypotheekakte twee uittreksels worden ingeschreven om de rangorde duidelijk aan te geven, wordt wel per uittreksel het tarief van inschrijving in rekening gebracht.

Hebt u vragen omtrent het hierboven genoemde voormelde kwartiertarief? Neem dan contact op met het Meldpunt Notariaat.

Terug naar boven

Hoe voorkom ik dat ik steeds weer de gegevens van mijn kantoor in een formulier moet invullen?

Dit regelt u door de optie 'Auto aanvullen' binnen de internetbrowser op uw pc aan te (laten) zetten. Richt u zich hiervoor eventueel tot uw systeembeheerder.

Terug naar boven