Toelichting tarieven 2019

Algemene tariefverhoging met 2%

Deze verhoging bestaat uit een algemene indexatie van 2% (met uitzondering van het tarief voor een Klic-melding en de laagste tarieven voor maatwerkproducten). Daarnaast passen we een aantal specifieke tarieven aan om het gebruik van digitale diensten verder te stimuleren en de rechtszekerheid te bevorderen. Dit betekent dat we een aantal tarieven verhogen en een aantal verlagen.

Verhoging inschrijvingstarieven

(Voor: notariaat, deurwaarders en andere aanbieders van stukken)

Geautomatiseerde bijwerking van de registratie door middel van KIK-akten komt de kwaliteit ten goede. Om het gebruik van KIK verder te stimuleren, wordt het inschrijftarief voor niet-KIK akten meer verhoogd dan voor KIK akten.

Het inschrijftarief van een overdracht of een hypotheek met een KIK akte gaat van € 77,- naar € 78,50. Met een niet-KIK akte gaat het tarief van € 126,- naar € 137,50.
Voor overige stukken wordt het tarief met KIK € 33,50 en zonder KIK € 60,-.
De toeslag voor een analoge akte wordt verhoogd van € 24,- naar € 26,-.

Nultarief voor het samenvoegen van percelen via de applicatie 'Verenig'

(Voor: notariaat en andere aanbieders van stukken en projectontwikkelaars)

Voor het samenvoegen van percelen via 'Verenig', wordt vanaf 1 januari 2019 geen tarief meer berekend. Vanwege de benodigde handmatige verwerking blijft de aanvraag voor een samenvoeging langs andere weg (schriftelijk of via een webformulier) wel getarifeerd. Dit tarief gaat van € 90,- naar € 92,-.

Verhoging tarieven meetposten

(Voor: notariaat, overheden, projectontwikkelaars)

Het tarief voor de aanvraag van de voorlopige grens in SPLITS gaat van € 90,- naar € 95,-.

Het verificatietarief in geval van een perceel met voorlopige kadastrale grenzen met een oppervlakte van ten hoogste 100 m2 en een waarde van ten hoogste € 5000 gaat van € 0,- naar € 55,- en in andere gevallen van € 600,- naar € 630,-.

Het tarief van een splitsing van een perceel met een oppervlakte van ten hoogste 100 m2 ten behoeve van grenscorrectie gaat van € 90,- naar € 150,- en in andere gevallen van € 400,- naar € 420,-. Bij projecten van 50 of meer percelen gaat het splitsingstarief voor kleine percelen met een oppervlakte van ten hoogste 100 m2 van € 90,- naar € 150,- en voor andere percelen van € 328,- naar € 344,-.

Het tarief voor een overdracht van een gedeelte van een perceel gaat van € 1.200,- naar € 1260,- (naast het geldende inschrijvingstarief).

Wijziging tarieven netwerktekeningen

(Voor: notariaat en netwerkbeheerders)

De tarievenregeling kent tarieven voor het maken van een netwerktekening bij eerste inschrijving en voor het bijhouden van een eerder ingeschreven tekening. Deze tarieven bestaan uit een bedrag per te maken tekening (plot) en een bedrag per afgebeelde hectare. Voor het bijhouden van een eerder ingeschreven tekening wordt het tarief van € 0,10 per afgebeelde hectare geschrapt.

Verhoging tarief kadastrale informatie

(Voor: notariaat en andere aanbieders van stukken, overheden, financiële instellingen, projectontwikkelaars, makelaars/taxateurs, netwerkbeheerders en particulieren)

Het tarief voor het digitaal verstrekken van eigendoms- of hypotheekinformatie gaat van € 2,40 naar € 2,60. Tarief voor levering via e-mail en post van respectievelijk € 15,40 en € 17,40 gaat naar € 15,90 en € 17,90. 

Het tarief voor een uittreksel kadastrale kaart gaat van € 1,50 naar € 1,60. Tarief voor levering via e-mail en post van respectievelijk € 14,50 en € 16,50 gaat naar € 14,90 en € 16,90.

Het tarief voor een negatieve mededeling of objectlijst gaat van € 1,- naar € 1,10. Tarief voor levering via e-mail en post van respectievelijk € 14,- en € 16,- gaat naar € 14,40 en € 16,40.

Verlaging tarief voor KLIC graafmeldingen

(Voor: grondroerders en particulieren)

Voor een Klic-melding wordt het tarief van € 19,- verlaagd naar € 16,50.

Beperkte verhoging kwartiertarieven

(Voor: notariaat, overheden, projectontwikkelaars, makelaars/taxateurs, netwerkbeheerders)

De kwartiertarieven genoemd in artikel 27 TrK onderdeel a, b en c van respectievelijk € 19,50, € 24,00 en € 26,00 blijven ongewijzigd.

De kwartiertarieven genoemd in onderdeel d, e en f worden respectievelijk verhoogd van € 28,50 naar € 29,00, van € 31,50 naar € 32,00 en van € 34,00 naar € 34,50. Dit betekent b.v. dat het tarief voor een onderzoek naar eigendomsclaims op netwerken (TrK art. 8, 6e lid) en een onderzoek naar de laatste verkrijgingsakte (TrK art. 12, onderdeel a), dat gebaseerd is op het kwartiertarief van € 24,00, ongewijzigd blijft.

De kwartiertarieven bewegen mee met de loon- en prijsontwikkelingen.

 

Tariefswijziging van een aantal veel voorkomende producten

Product huidig tarief tarief 1-1-2019

Overdracht/hypotheekakte KIK

€ 77,00

€ 78,50

Overdracht/hypotheekakte niet-KIK

€ 126,00

€ 137,50

Koopovereenkomst/beslag KIK

€ 33,00

€ 33,50

Koopovereenkomst/beslag niet-KIK

€ 55,00

€ 60,00

Doorhaling hypotheekakte KIK

€ 0,00

€ 0,00

Doorhaling hypotheekakte niet-KIK

€ 21,00

€ 23,00

WKPB KIK

€ 12,60

€ 12,75

WKPB/doorhaling niet-KIK

€ 21,00

€ 23,00

Aanvraag voorlopige grens (SPLITS)

€ 90,00

€ 95,00

Verificatiemeting perceel max. 100 m2

€ 0,00

€ 55,00

Verificatiemeting  overige percelen

€ 600,00

€ 630,00

Splitsing perceel max. 100 m2 t.b.v. grenscorrectie

€ 90,00

€ 150,00

Splitsing overige percelen

€ 400,00

€ 420,00

Samenvoegen via 'Verenig'

€ 90,00

€ 0,00

Samenvoegen anderszins

€ 90,00

€ 92,00

Grensreconstructie basistarief

€ 450,00

€ 460,00

Inzage KOL/KIK

€ 2,40

€ 2,60

Uittreksel per post

€ 17,40

€ 17,90

BAG-Extract

€ 168,00

€ 171,00

Woningrapport

€ 17,50

€ 17,85

KLIC-melding

€ 19,00

€ 16,50

Kwartiertarief juridisch of technisch medewerker

€ 24,00

€ 24,00

Kwartiertarief projectleider of technisch specialist

€ 28,50

€ 29,00