Toelichting BRT Kwaliteitsdashboard

Het dashboard toont de resultaten van de kwaliteitsmetingen op TOP10NL en actualiteit van alle producten binnen de BRT. Zowel de kwaliteitscijfers als de data zelf zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Naar het BRT kwaliteitsdashboard

 

Op het dashboard staan de volgende onderdelen:

Actualiteit

Dit cijfer geeft, uitgedrukt in jaren, de gemiddelde leeftijd van alle kaartbladen in de BRT. De leeftijd van een kaartblad is vanaf de opname van de luchtfoto tot aan de huidige datum. De luchtfoto’s worden jaarlijks opgenomen tussen februari en april, de opnamedatum wordt altijd afgerond op 1 april. De norm voor actualiteit is twee jaar.

Kwaliteit

Dit cijfer geeft, uitgedrukt in het percentage volledig correcte objecten, de gemiddelde kwaliteit weer van alle kaartbladen in TOP10NL. De kwaliteit wordt voor ieder kaartblad steekproefsgewijs vastgesteld door een controleur. Het kwaliteitspercentage wordt bepaald door de verhouding tussen het totaal aantal objecten en het aantal geconstateerde ontbrekende objecten binnen het steekproefgebied. De norm voor kwaliteit is 95%.

Kwaliteit leveringen

In deze grafiek staat de gemiddelde kwaliteit per levering van TOP10NL, uitgedrukt in het percentage volledig correcte objecten. Alleen de laatste vijf leveringen worden op het BRT Kwaliteitsdashboard gepubliceerd. Leveringen worden altijd aangeduid met een codering bestaande uit het kalenderjaar en een releasenummer dat verwijst naar de releasemaand. 17R11 staat bijvoorbeeld voor de november levering van 2017. TOP10NL wordt vijf keer per jaar geleverd.

Kwaliteit objectklassen

De objecten in TOP10NL kunnen worden onderverdeeld in objectklassen. In deze grafiek staat de gemiddelde kwaliteit voor zes toonaangevende objectklassen in TOP10NL, uitgedrukt in het percentage volledig correcte objecten.

Kwaliteitsaspecten

In lijn met het wettelijk vastgestelde Controleprotocol TOP10NL wordt de kwaliteit van TOP10NL geoperationaliseerd aan de hand van vier kwaliteitsaspecten: logische consistentie, thematische nauwkeurigheid, positionele nauwkeurigheid en volledigheid. In deze grafiek staat de gemiddelde kwaliteit per kwaliteitsaspect. Feitelijk is dit dus een verdeling van het totaal aantal fouten over de vier verschillende kwaliteitsaspecten.