Releasenotes Kwaliteitsdashboard BGT

Release BGT Kwaliteitsdashboard 2.2.0

Release 2.2.0 voor het BGT Kwaliteitsdashboard is per 11 december 2019 om 12:00 uur beschikbaar gekomen. De inhoud van deze release wordt in de volgende alinea’s beschreven.

Verschil vorige versie

 • BAG-link bestaande rapportages
  De detailinformatie van de rapportages ‘BAG-BGT Statusconflicten’ en ‘BGT-pand ontbreekt’ is gewijzigd. Vanaf peilmoment 01-01-2020 zullen de waarden in de kolom BAG object-id voorzien worden van een hyperlink. Deze link verwijst naar de BAG-viewer. Wanneer er op deze link wordt geklikt wordt de BAG-viewer opgestart in een nieuwe tabblad. Hiermee kan de locatie van een bevinding gevisualiseerd worden.

 • Extra detailinformatie
  De detailinformatie van de rapportage ‘Terugmeldingen niet tijdig in onderzoek genomen’ is gewijzigd. Een extra kolom ‘Geregistreerd op’ is toegevoegd om de gebruiker meer informatie te geven bij de betreffende terugmelding. Zo kan er sneller een conclusie getrokken worden. Het effect hiervan is vanaf peilimoment 01-01-2020 zichtbaar in het BGT Kwaliteitsdashboard. Dit betekent concreet dat de gegevens in deze kolom tot 01-01-2020 niet gevuld zijn.
  Ook de detailinformatie van de rapportage ‘BAG-BGT statusconflicten’ is gewijzigd. Er zijn 2 extra kolommen toegevoegd; LV publicatiedatum en Datum statuswissel. Deze wijziging is direct zichtbaar.

Release BGT Kwaliteitsdashboard 2.1.0

Release 2.1.0 voor het BGT Kwaliteitsdashboard is per 1 december 2019 om 0:00 uur beschikbaar gekomen. De
inhoud van deze release wordt in de volgende alinea’s beschreven.

Verschil met de vorige versie

 • Nieuwe rapportage BGT-ORL ontbreekt
  Onder het thema BAG-BGT vergelijkingen is deze nieuwe rapportage opgevoerd als uitbreiding op de bestaande rapportages.
  Op basis van het BAG object-id wordt er gekeken welke id’s ontbreken in de BGT. De Openbare Ruimte Labels uit de BGT die gebruikt worden hebben de status ‘Bestaand’ waarbij we de BAG de status ‘Naamgeving uitgegeven (niet naamgeving ingetrokken)’ aanhouden. ORL’s met een BGT-status ‘Plan’ worden niet meegenomen in de vergelijking. Deze vergelijking gebeurt op basis van 4 typen (Weg, Water, Spoorbaan en Terrein). Met de overige 3 typen (Administratief gebied, Landelijk gebied en Kunstwerk) wordt geen rekening gehouden. De eventuele verschillen presenteren we in het detailscherm. Door te klikken op een specifiek BAG-object-id wordt de BAG-viewer in een nieuw tabblad geopend. Hiermee kan de locatie van de Openbare ruimte uit de BAG gevisualiseerd worden.

 • Nieuwe rapportage BAG-ORL ontbreekt
  Ook deze nieuwe rapportage vinden we terug onder het thema BAG-BGT vergelijkingen maar dan de omgekeerde versie van de in 1.1.1. beschreven rapportage. Hier tonen we de BGT object-id’s van de Openbare Ruimte Labels waarvan het BAG-id geen match heeft met het BAG object-id. Omdat de BAG leidend is duidt dit op een fout aan de kant van BGT.

 • Nieuwe rapportage Schrijfwijze ORL
  Deze nieuwe rapportage is ook toegevoegd aan het thema BAG-BGT vergelijkingen. Op basis van een BAG object-id die voorkomt in zowel de BAG als de BGT wordt inhoudelijk getoetst of de schrijfwijzen exact overeenkomen. De schrijfwijze van een Openbaar ruimte in de BAG is bindend. Op basis van de getoonde bevindingen zal de BGT registratie dus aangepast en geregistreerd moeten worden in de LV-BGT.

 • Aanpassing Aantallen-pagina met Doorlooptijd Terugmeldingen
  De Aantallen-pagina is uitgebreid met de grafiek Doorlooptijd Terugmeldingen. Hier onderscheiden we 3 categorieën;
  Terugmeldingen die een doorlooptijd tussen de 0 en 6 maanden hebben, tussen de 6 en 18 maanden en terugmeldingen die langer dan 18 maanden “open” staan of hebben gestaan. We controleren de openstaande terugmeldingen vanaf het startpunt tot het peilmoment. Een openstaand terugmelding is een melding die de status Nieuw, In onderzoek, Goedgekeurd of Ingepland bij bronhouder kan hebben. Daarnaast controleren we de gesloten terugmeldingen. De doorlooptijd bij deze terugmeldingen berekenen we door het startpunt en de einddatum met elkaar te vergelijken.

 • Scoringspercentage BAG-BGT vergelijkingen aangepast
  Het scoringspercentage voor de rapportages onder het thema BAG-BGT vergelijkingen zijn aangepast voor de bronhouders die geen bronhouder zijn van objecttype Pand. In de keten hebben we afgesproken dat alleen gemeentelijke bronhouders en Ministerie van Defensie bronhouder mogen zijn van panden. Wanneer een bronhouder geen enkel pand op zijn naam heeft staan werd er 0% berekend. Dit is niet correct. Vanaf nu presenteren we voor deze bronhouders een scoringspercentage van 100%.

 

Release BGT Kwaliteitsdashboard 2.0.5

Release 2.0.5 voor het BGT Kwaliteitsdashboard is per 1 november 2019 om 0:00 uur beschikbaar gekomen. De
inhoud van deze release wordt in de volgende alinea’s beschreven.

Verschil met de vorige versie

 • Aanpassing rapportage BAG-BGT statusconflicten
  In deze versie is de rapportage BAG-BGT statusconflicten aangepast. Er zijn gevallen waarbij panden gesignaleerd worden die de status "Pand in gebruik (niet ingemeten)" hebben en langer dan 6 maanden op deze status staan. Dit kunnen panden zijn die verbouwd worden. Aangezien verbouwingen in de regel langer dan een half jaar duren is het niet terecht wanneer dit gesignaleerd wordt in het kwaliteitsdashboard. Met deze aanpassing filteren we de zogenoemde “verbouwingen” uit de signaleringen. Dit doen we door te controleren of een pand voor een 2e keer in de status “Pand in gebruik (niet ingemeten)” staat.

Release BGT Kwaliteitsdashboard 2.0

Release 2.0 voor het BGT Kwaliteitsdashboard is per 25 september 2019 om 18:00 uur beschikbaar gekomen. De
inhoud van deze release wordt in de volgende alinea’s beschreven.

Verschil met de vorige versie

 • Automatisch vullen Bronhouderveld
  Bij het opstarten van het BGT Kwaliteitsdashboard werd het veld Bronhouder standaard ‘leeg’ gelaten. De gebruiker moest een bewuste keuze maken om de data van een betreffende bronhouder te raadplegen. In de huidige versie wordt op basis van het klantnummer van Mijn Kadaster de eigen bronhouder geselecteerd. Als gebruiker zie je dus direct je eigen gegevens. Het blijft mogelijk om de gegevens van andere bronhouders in te zien. Wanneer nieuwe gebruikers door de eerste beheerder van uw organisatie toegevoegd worden zal tijdelijk het veld Bronhouder tijdelijk niet ingevuld. Na 2 weken is dit gekoppeld aan uw eigen organisatie.

 • Geselecteerde Bronhouder blijft geselecteerd
  Bij de vorige versie van het BGT Kwaliteitsdashboard moest de gebruiker bij het schakelen tussen de diverse pagina’s (Landings-, Aantallen- of Historie-pagina) iedere keer de bronhoudernaam opnieuw selecteren. In deze versie blijft een opgegeven bronhouder onthouden zodat het schakelen tussen de diverse pagina’s sneller kan.

 • Kleuren Nieuw en bestaand
  In deze versie tonen we het aantal resultaten per rapportage, die weergeven worden in de horizontale balken, conform het Kwaliteitsdashboard BAG kleurstelling. Nieuwe resultaten zijn donkerblauw en de bestaande zijn lichtblauw. De kleurstelling was in de vorige versie omgedraaid.

 • Signalering nieuwe bevindingen
  Vanaf heden zal elke bevinding die gelabeld is als Nieuw voorzien zijn van een waarschuwingsteken. Hiermee maken we visueel nog duidelijker dat er nieuwe bevindingen t.o.v. de vorige maand bijgekomen zijn. Daarnaast kenmerken we bv. een bevinding met Nieuw wanneer de bronhouder van een specifieke bevinding wijzigt. Hiermee wordt inzichtelijk voor de nieuwe bronhouder dat hij/zij bevindingen ‘erft’ van een andere bronhouder. In de oude versie werden deze bevindingen onder Bestaand geplaatst.

 • Wijziging vormgeving detailscherm
  In de nieuwe versie is de opbouw van het detailscherm gewijzigd. Er is meer functionaliteit gekomen in het filtergedeelte. Ten opzichte van de oude versie is het vooral een visuele aanpassing.

 • Naamgeving kolommen detailscherm aangepast en verwijderd
  In de oude versie van het Kwaliteitsdashboard BGT moesten we gebruik maken van standaard kolombenamingen voor alle rapportages. In de nieuwe versie zijn voor alle rapportages deze kolombenamingen specifiek gemaakt. Tevens hebben we overbodige kolommen verwijderd.

 • Berekening percentage landelijk gemiddelde aangepast
  Er is een fout in de berekeningswijze van het landelijke gemiddelde op de Historie-pagina geconstateerd. Deze hebben we opgelost voor alle peilmomenten. In de oude versie werden Kruinlijn en Terugmeldingen dubbel meegeteld in de berekening.

 • Diverse wijzigingen in excel-export
  De huidige excel-export is aangepast. Hierdoor zullen ze er qua opmaak iets anders uitzien dan bij de vorige versie. Hieronder de belangrijkste wijzigingen.
  Download vanaf de Landingspagina:
  Aantal resultaten worden nu weergegeven in Aantal nieuw en Aantal bestaand.
  Rapportages die geen resultaten hebben worden nu ook getoond.
  Download vanaf de detailpagina:
  Detailgegevens van het 2e
  tabblad zijn verplaatst naar het 1e tabblad.

 • Resultaten zijn niet gesorteerd op Nieuw!
  BAG-BGT vergelijking “Pand ten onrechte geen huisnummer” aangepast De BAG-BGT vergelijking Pand ten onrechte geen huisnummer is aangepast. Het bleek dat er ten onrechte Panden gesignaleerd werden die geen huisnummer mochten hebben. Het ging hier om panden met een relatieveHoogteligging die niet gelijk is aan de waarde “0”. Hiervoor hebben we de vergelijking aangepast zodat we alleen de panden controleren die een relatieve hoogteligging hebben met de waarde 0. Het effect zal zichtbaar worden in de data vanaf 01-10-2019.