Product Informatievoorziening Agrarische Grondmarkt

Inzicht in de hypotheekmarkt voor particuliere woningen. Nuttig bij:

 • het ontwikkelen van strategieën voor uw eigen hypotheeklabels
 • het onderbouwen van hypotheekadviezen

Beschrijving

Met de Hypothekenscan Nederland particuliere woningmarkt van het Kadaster hebt u als hypotheekverstrekker inzicht in de ontwikkelingen op de hypotheekmarkt en de belangrijkste hypotheekverstrekkers. Het bestand bevat onder andere de volgende gegevens: 

 • het gebied
 • indicatie of het gaat om een oversluitingshypotheek
 • aard van het hypotheekonderpand
 • label van de hypotheekverstrekker
 • aanduiding of het gaat om nieuwbouwhypotheek
 • bedragklasse van de hypotheken
 • leeftijdsklasse van de hypotheekgever
 • indicatie of het gaat om een starter of doorstromer

U kiest het gebiedsniveau waarop u de gegevens wilt ontvangen (postcodegebied, burgerlijke gemeente, provincie of heel Nederland). Ook kunt u aangeven of u de gegevens per maand, kwartaal, half jaar of jaar wilt ontvangen. De Hypothekenscan is uitsluitend verkrijgbaar als abonnement.

Tarieven

Abonnement Prijs per jaar
Landelijk niveau € 7.900,-
Provinciaal niveau € 13.000,-
Gemeentelijk niveau € 21.900,-
Postcodeniveau (4 cijfers) € 31.000,-
Postcodeniveau (4 cijfers, 2 letters) € 39.000,-

Deze bedragen zijn vrij van btw

Specificaties

De Hypothekenscan Nederland particuliere woningmarkt is een gegevensbestand in het bestandsformaat txt. Het bestand heeft de volgende indeling:

 • periode (maand, kwartaal, half jaar, jaar)
 • gebied (postcodegebied, burgerlijke gemeente, provincie)
 • oversluiting (indicatie ja of nee)
 • aard onderpand (bouwgrond, combinatie woonhuis/bedrijfspand, woonhuis)
 • marktpartijtrefwoord (hoofdlabel, bijvoorbeeld Rabobank)
 • toontrefwoord (specifiek label onder hoofdlabel, bijvoorbeeld Interpolis)
 • nieuwbouwhypotheek (aanduiding ja of nee)
 • bedragklasse (aanduiding van de categorie waartoe de hoofdsom behoort)
 • leeftijdsklasse (aanduiding van de leeftijdsklasse waartoe de hypotheekgever behoort)
 • totaal aantal hypotheken (gegroepeerd per bovenstaande categorieën)
 • totaal som hypotheken (gegroepeerd naar bovenstaande categorieën)
 • indicatie starter/doorstromer (aanduiding of de hypotheek is te koppelen aan een transactie van een starter of doorstromer)

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u de Hypothekenscan toe volgens de afgesproken leveringsfrequentie. Tussen de 21e en laatste dag van de maand ontvangt u de gegevens over de voorafgaande periode.


Werkt uw bedrijf met helikopters of vliegtuigen? In dit bestand vindt u informatie over hoge objecten:

 • omschrijving van het object, bijvoorbeeld toren, mast of flatgebouw
 • hoogte van het obstakel en het maaiveld ten opzichte van het NAP
 • de Rijksdriehoekscoördinaten van het object

Beschrijving

TOPstakels is een gegevensbestand met informatie over objecten die meer dan 15 meter boven het maaiveld uitsteken. Dit kunnen bijvoorbeeld hoogspanningsmasten, GSM-masten, torens, windmolens, schoorstenen en flatgebouwen zijn. Topstakels is een digitaal bestand in Excel-formaat.

Gegevens in TOPstakels

In het bestand vindt u onder andere de volgende gegevens:

 • de code, omschrijving en Rijksdriehoekscoördinaten van het object
 • de hoogte van het obstakel en het maaiveld ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP)
 • informatie over de nauwkeurigheid van de gegevens
 • het jaar van inwinning van de gegevens

U kunt TOPstakels bestellen van heel Nederland of van een bepaald gebied

Tarieven

Soort bestelling Prijs
Per punt € 0,57
Landelijk bestand € 8.500,00

Het minimumorderbedrag bedraagt € 72,00.

Deze bedragen zijn vrij van btw.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Voor het gebruik van TOPstakels moet u een gebruiksovereenkomst tekenen. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u deze overeenkomst binnen 5 werkdagen toe. Deze moet u ondertekend terugsturen. Zodra wij de door u ondertekende overeenkomst hebben ontvangen, ontvangt u TOPstakels binnen 10 werkdagen per e-mail.


Geocoderen koppelt x- en y-coördinaten aan adressen. Zo kunt u:

 • de adressen inlezen in een geografisch informatiesysteem (GIS)
 • nauwkeurig op een kaart weergeven waar uw klanten of abonnees gevestigd zijn

Beschrijving

In kaart brengen waar uw klanten of uw abonnees woonachtig of gevestigd zijn? Of bijvoorbeeld de ligging van monumenten weergeven op een kaart? Geocoderen voorziet adressen uit uw adressenbestand van een x- en y-coördinaat. Op die manier kunt u adressen die voor u van belang zijn, weergeven in een geografisch informatiesysteem (GIS). Zo kunt u de plaats van de adressen nauwkeurig aangeven op de kaart van Nederland.

Hebt u liever alle adressen in een bepaalde postcode of gemeente inclusief x- en y-coördinaat? Dan is Adrescoördinaten Nederland een goed alternatief.

Tarief

Geocoderen, kosten per adres: € 0,01

 • Het minimumbedrag van uw bestelling is € 72,00
 • Het maximumbedrag van uw bestelling is € 607,00

Coördinaten via webservices Kadata internet, kosten per adres: € 0,01. 

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Een offerte voor Geocoderen vraagt u aan met het aanvraagformulier Geocoderen. De adressen die u wilt laten voorzien van een x- en y-coördinaat neemt u op in een Excel-bestand en voegt u bij uw aanvraag. De adressen moeten voorzien zijn van een postcode die uit 4 cijfers en 2 letters bestaat. Ook moeten de adressen het huisnummer en eventueel de huisnummertoevoeging bevatten.

Coördinaten via webservices Kadata internet

Coördinaten kunt u ook opvragen via de webservice Coördinaten in Kadata internet. Om gebruik te maken van de webservice hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster. Hebt u al een abonnement? Neem dan contact op met uw beheerder, deze kan u toegang geven. Lees meer over de webservices bij  'Meer informatie'.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. In de offerte is het aantal adressen vermeld waar we een x- en y-coördinaat aan kunnen toevoegen. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u het aangevulde adressenbestand binnen 5 werkdagen toe. Het bestand kunnen we leveren in de bestandsformaten MID/MIF, Shape, DXF, ASCII en Excel.

Meer informatie

Voordelen van coördinaten via de webservice

Via de webservices in Kadata internet kunt u op ieder moment informatie oproepen uit de databases van het Kadaster. Dit betekent dat u gegevens niet meer in uw eigen systeem hoeft op te slaan om ze te ontsluiten. Zo maakt u altijd gebruik van de meest recente gegevens waarover het Kadaster beschikt. Ook voorkomt u dat u een aanvraag doet waar u niet volledig gebruik van maakt.

Voor het gebruik van de webservice Coördinaten is geen GIS-programma nodig. U kunt de webservice gebruiken vanuit zowel desktop- als webapplicaties. Meer over het gebruik van de webservice leest u in de handleiding bij 'Documenten'.


Een Quick scan kavelruil biedt u onder andere zicht op:

 • kansen om de verkavelingsstructuur te verbeteren;
 • aanwezigheid van ruilgrond voor vrijwillige kavelruil.

Beschrijving

Het Kadaster heeft ruim 100 jaar ervaring met verkavelen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheid om de agrarische verkavelingsstructuur in een gebied te verbeteren of natuur- en waterdoelen te realiseren. Dit doen wij door onze kennis over verkaveling en gebieden te combineren met geografische informatie. Een Quick scan kavelruil geeft u zicht op:

 • kansen om de bestaande agrarische verkavelingsstructuur te verbeteren;
 • potentiële baten voor de agrarische sector;
 • aanwezigheid van ruilgrond voor vrijwillige kavelruil;
 • mogelijkheden om natuur- en waterdoelen te realiseren.

U kunt de uitkomst van de Quick scan kavelruil ook gebruiken als basis voor het vaststellen van een logische projectgrens en als bouwsteen voor een grondverwervingsplan. 

Tarieven

Een Quick scan kavelruil is maatwerk. U geeft aan wat uw wensen zijn en ontvangt op basis daarvan een offerte. Vraag een vrijblijvend gesprek aan via het formulier.  


Het Kadaster brengt de voor- en nadelen van verschillende tracévarianten in beeld:

 • geschikt voor wegen, spoorlijnen, waterwegen en trajecten van kabels en leidingen;
 • in te zetten in de verkennings- of planuitwerkingsfase van een project.

Beschrijving

Welk tracé kunt u het snelst en tegen de laagste kosten realiseren? Welke variant zorgt voor een betere kavelstructuur in het agrarisch gebied? Een Tracéanalyse van het Kadaster geeft u een gedegen beeld van de voor- en nadelen van verschillende tracéalternatieven. Het uitgebreide adviesrapport bevat onder andere:

 • een overzicht van de grondeigenaren in het tracé en hun precieze rechten;
 • een indicatie van de grondprijs, transactiedynamiek en de verwachte prijsontwikkeling;
 • een overzicht van de eventuele doorsnijdingen in het gebied (loopt het tracé over veldkavels, door tuinen of raakt het bestaande of geplande bebouwing?);
 • een beeld van de toekomstige ruimtelijke plannen in het gebied.

U kunt een Tracéanalyse inzetten voor diverse infrastructurele projecten, zoals de aanleg of verbreding van wegen, spoorlijnen en waterwegen en trajecten van kabels en leidingen.

Tracéanalyse: alle gevolgen in beeld

Het adviesrapport is overzichtelijk en compleet. U ziet in één keer alle gevolgen van een bepaalde tracékeuze. Bovendien geeft u als opdrachtgever zelf aan welke onderdelen in de analyse worden belicht. Voor elk aspect geven we een analyse en advies. U bepaalt zelf het schaalniveau en of er bufferzones rondom het traject worden meegenomen.

Voor- en nadelen van verschillende tracéalternatieven

Wilt u een snelle en beknopte inschatting van de voor- en nadelen van verschillende tracéalternatieven? Dan kunt u gebruik maken van de Tracéplanner. Deze helpt u bij het vinden van een optimale route op basis van kadastrale gegevens. De planner genereert snel kadastrale informatie, zoals oppervlaktes en het soort eigenaren dat geraakt wordt door een bepaalde tracékeuze. De tracéplanner berekent:

 • het aantal typen eigenaren in het plangebied;
 • het aantal percelen en de oppervlakte daarvan;
 • het aantal gebouwen in het gebied;
 • het aantal kavels en de oppervlakte van aaneengesloten bedrijfseenheden;
 • het aantal deelpercelen;
 • het aantal koopopties;
 • de transactiedynamiek (aantal verkopen in een bepaalde periode);
 • het aantal objectbelemmeringen;
 • over en weergebruik.

Tarieven

Een Tracéanalyse is maatwerk. U geeft aan wat uw wensen zijn en ontvangt op basis daarvan een offerte. Vraag een vrijblijvend gesprek aan via het formulier.


De Bedrijventerreinenmonitor geeft waardevolle informatie die u kunt gebruiken bij:

 • het evalueren en monitoren van ruimtelijke economische ontwikkeling;
 • het opstellen van bedrijventerreinenbeleid.

Beschrijving

Hoe intensief wordt de ruimte op ons bedrijventerrein gebruikt? Hoeveel grond kunnen we nog uitgeven? Hoe kunnen we bestaande bedrijventerreinen verbeteren? Bij het ontwikkelen en evalueren van ruimtelijk economisch beleid is inzicht in de actuele situatie op bedrijventerreinen van groot belang.

Bedrijventerreinenmonitor: analyse op basis van vijf thema's

De Bedrijventerreinenmonitor van het Kadaster is uitgebreid rapport met een overzichtelijke analyse van de actuele stand van zaken op een bedrijventerrein. Op basis van vijf thema's:

 • eigendomssituatie;
 • mobiliteit van onroerend goed en gronduitgifte;
 • prijsontwikkeling van onroerend goed;
 • intensiteit van het ruimtegebruik;
 • ouderdom en functie.

Werkgelegenheidscijfers of cijfers Kamer van Koophandel

Het Kadaster analyseert gegevens uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) en daarvan afgeleide databestanden. De analyse vullen we aan met gegevens van de Kadastrale kaart, de Basisregistratie Topografie (BRT) en de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Ook kunnen we de gegevens combineren met bijvoorbeeld werkgelegenheidscijfers of cijfers van de Kamer van Koophandel.

Tarieven

De Bedrijventerreinenmonitor is maatwerk. U geeft aan wat uw wensen zijn en ontvangt op basis daarvan een offerte. Vraag een vrijblijvend gesprek aan via het formulier.  


Waardevol hulpmiddel bij het opstellen van ruimtelijk beleid. U ontvangt een rapport met:

 • statistische gegevens;
 • uitgebreide toelichtingen;
 • overzichtelijke kaarten.

Beschrijving

Lelijke plekken en slordig gebruik van de schaarse ruimte in Nederland zijn voor steeds meer mensen een ergernis. Voor het maken en uitvoeren van beleid voor deze problematiek is een objectieve analyse van de leefomgeving van belang. Het Kadaster brengt verrommelde en versnipperde gebieden voor u in kaart in de Analyse ruimtelijke ontwikkeling.

De analyse richt zich onder andere op:

 • de gemiddelde kavelgrootte;
 • het aantal functies van het gebied;
 • het geldende bestemmingsplan;
 • verhard oppervlak in het gebied;
 • zichtlijnen in het gebied.

Analyse ruimtelijke ontwikkeling: veranderingen in de leefomgeving inzichtelijk

Op basis van concrete en objectieve informatie maken we veranderingen in de leefomgeving inzichtelijk. Hiervoor gebruiken we gegevens uit de Basisregistratie Kadaster (BRK), de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Topografie (BRT) en aanvullende bronnen. Deze gegevens vergelijken we met de geldende bestemmingsplannen en met cijfers uit het verleden. U ontvangt een rapportage met statistische gegevens, toelichtingen en overzichtelijke kaarten.

Tarieven

Analyse ruimtelijke ontwikkeling is maatwerk. U geeft aan wat uw wensen zijn en ontvangt op basis daarvan een offerte. Vraag een vrijblijvend gesprek aan via het formulier.   


U ontvangt een overzicht van bedrijfsmatige transacties met onder andere informatie over:

 • de koopsom en datum van de transactie
 • de naam van de koper
 • het gebruik en de grootte van de percelen

Beschrijving

Bedrijfsmatige transacties geeft u een overzicht van bedrijfsmatig onroerend goed - bijvoorbeeld winkels, loodsen en fabrieken - dat is aangekocht door rechtspersonen (zoals bedrijven of stichtingen) of door natuurlijke personen. U kiest zelf het gebied en de periode waarover u een overzicht wilt ontvangen.

Per transactie ziet u:

 • de koopsom en datum
 • de naam van de verkopende partij en de kopende partij (als dit rechtspersonen zijn)
 • het deel en nummer van de akte waarin de overdracht is geregistreerd 
 • gegevens over het perceel, zoals gebruik, grootte, postcode en adres

Bedrijfsmatige transacties kunt u bestellen in de bestandsformaten Excel en tekst.

Bedrijfsmatige transacties via Mijn Kadaster

Via Kadata internet kunt u een overzicht van bedrijfsmatige transacties direct inzien en downloaden. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster. Doet u via Kadata internet een aanvraag per postcode, dan worden alle transacties tot 5 jaar terug getoond. Maakt u een eigen selectie dan zijn de gegevens beschikbaar vanaf 1993. 

Tarieven

Bestelling via Mijn Kadaster

omschrijving Prijs
Per postcode (4 cijfers, 2 letters) € 2,40
Eigen selectie, per transactie € 2,17

Bestelling per e-mail/post

Bij bestelling per e-mail/post betaalt u € 2,17 per vermelde transactie. Het minimumbedrag is € 72,00.

Deze bedragen zijn vrij van btw.

Bestellen

Bedrijfsmatige transacties kunt u op 2 manieren bestellen:

Levering

Levertijd na offerteaanvraag

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u Bedrijfsmatige transacties binnen 5 werkdagen toe per e-mail of post (cd-rom).

Kiest u voor een abonnement? Dan sturen wij u binnen 5 werkdagen de eerste levering. Afhankelijk van de gekozen frequentie, ontvangt u volgende leveringen na de 21e van elke kalendermaand.

Levertijd via Mijn Kadaster

U kunt Bedrijfsmatige transacties direct inzien en downloaden via Kadata internet. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster.


De Kadaster Archiefviewer bevat archiefstukken die u online in kunt zien:
 • Kadastrale leggers en hulpregisters
 • Hulpkaarten
 • Veldwerken

Beschrijving

Met de Kadaster archiefviewer kunt u online onderzoek in de openbare registers van het Kadaster doen. Voorwaarde is dat uw onderzoek een historisch doel heeft. De archiefviewer bevat:   
 • Kadastrale leggers en hulpregisters (o.a. registers 71) om percelen, rechten en gerechtigden op te zoeken. Deze registers zijn de voorloper van de Basisregistratie Kadaster (BRK)
 • Hulpkaarten (kaarten op schaal met de begrenzing van nieuw gevormde kadastrale percelen)
 • Veldwerken (door landmeters ter plaatse gemaakte schetsen met meetgegevens)
De periode waarover bovenbeschreven archiefstukken beschikbaar zijn, kan variëren.

Abonnement of eenmalig gebruik

Doet u regelmatig historisch onderzoek? Dan is een abonnement op de archiefviewer wellicht interessant. U betaalt eenmalig aansluitkosten en een vast bedrag per maand. Per abonnement kunt u maximaal 3 accounts aanmaken. Deze accounts mogen uitsluitend voor eigen gebruik of voor de organisatie, vereniging of instelling gebruikt worden.

Voor het gebruik van de Kadaster archiefviewer zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Doet u eenmalig historisch onderzoek? Dan kunt u een bezoek brengen aan ons Archief en Documentatiecentrum en daar gebruik maken van de archiefviewer. Een bezoek vraagt u aan met het formulier Aanvragen toestemming historisch onderzoek. Wordt uw verzoek gehonoreerd, dan kunt u een afspraak maken. Daarvoor gebruikt u het formulier Afspraak historisch onderzoek. Het Archief en Documentatiecentrum vindt u op het Kadasterkantoor in Arnhem. Een bezoekersregeling is van toepassing.

Tarieven

De aansluitkosten op de Kadaster archiefviewer bedragen eenmalig € 96,00. De abonnementskosten bedragen € 2,50 per maand. Deze bedragen zijn vrij van btw.

Bestellen

Een abonnement op de Kadaster Archiefviewer sluit u voor maximaal één jaar af. Na deze periode kunt u het abonnement met maximaal één jaar verlengen. Vraagt u deze verlenging vier weken voor het einde van het abonnement aan, dan hoeft u de aansluitkosten niet opnieuw te betalen. Een abonnement vraagt u aan met het formulier Aanvragen Kadaster archiefviewer. Datzelfde formulier gebruikt u ook als u een verlenging aan wilt vragen.

Levering

De archiefviewer is beschikbaar in Mijn Kadaster. Na goedkeuring van uw aanvraag, ontvangt u een handleiding.

Hebt u nog geen ervaring met de archiefviewer? We raden u aan een kosteloze training Kadastrale archieven en registraties te volgen. Deze training vindt meerdere keren per jaar plaats op het Kadasterkantoor in Arnhem. Tijdens de training ontvangt u het boek “Aan de slag in de kadastrale archieven

Het Archief en Documentatiecentrum gaat er bij inhoudelijke vragen van uit dat u een training hebt gevolgd.


Het Kadaster kan voor u een erfdienstbaarhedenonderzoek doen naar onder andere:

 • recht van overpad
 • recht op uitzicht

Beschrijving

Het Kadaster doet op uw verzoek een Erfdienstbaarhedenonderzoek. Dit onderzoek vindt plaats in de openbare registers.

Een erfdienstbaarheid is het recht om gebruik te maken van een stuk grond (perceel), ook al bent u niet zelf de eigenaar. Voorbeelden zijn het recht van overpad, recht op uitzicht, recht van weg en recht van goot. Bij recht van overpad mag u over (een deel van) het erf van de ander lopen of mag de ander dat bij u. Een voorbeeld is het gezamenlijk gebruik van een oprit. In sommige gevallen kost dit gebruik geld. Dit wordt ‘retributie’ genoemd.

Een Erfdienstbaarhedenonderzoek wordt uitgevoerd per kadastraal perceel of appartementsrecht (dus niet het grondperceel). Hierbij gaat het om het dienend of lijdend erf. Dit is het perceel, die de erfdienstbaarheid moet eerbiedigen, toestaan en dulden. En ook aan opvolgende eigenaren. U krijgt geen garantie dat alle erfdienstbaarheden worden gevonden, voor zover ze niet in ingeschreven akten zijn gevestigd. Bijvoorbeeld: door dagelijks gebruik en verjaring.

Het Kadaster kan onderzoek doen in de openbare registers naar mogelijke erfdienstbaarheden. Afhankelijk van de beschikbare gegevens gaat dit terug tot 1 oktober 1838 of tot 1 april 1950. Vanaf deze laatste datum werd gestart met getypte akten. U vindt een overzicht van registers met een andere begindatum wanneer u klikt op 'Meer informatie'.

Tarieven

Erfdienstbaarhedenonderzoek  Prijs per perceel
tot uiterlijk 1950 € 143,00
tot uiterlijk 1838 € 269,00

U ontvangt een opgave van de gevonden erfdienstbaarheden en deel en nummer(s) van de akte(n) waarin deze zijn gevonden. Een afschrift van de akte(n) wordt niet meegeleverd.

Wilt u een kaart van de kadastrale percelen van het Erfdienstbaarhedenonderzoek? Dan betaalt u hiervoor € 25,60. 

Kopie (afschrift) van akte(n) uit de openbare registers  
via Mijn Kadaster € 2,60
per e-mail € 15,90
per post € 17,90

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Vraag een Erfdienstbaarhedenonderzoek aan met het bestelformulier Erfdienstbaarhedenonderzoek.

U kunt kiezen uit een erfdienstbaarhedenonderzoek met:

 • een onderzoek dat beperkt is tot een bepaalde periode, teruggaande tot 1 april 1950
 • een volledig onderzoek tot uiterlijk 1 oktober 1838

Een onderzoek dat beperkt is tot een bepaalde periode heeft betrekking op erfdienstbaarheden die sinds 1 april 1950 bij het Kadaster gevestigd (ingeschreven) zijn. Eventuele eerder gevestigde erfdienstbaarheden worden in dit onderzoek niet meegenomen

Wat ontvangt u?

U ontvangt een opgave van de gevonden erfdienstbaarheden en deel en nummer(s) van de akte(n) waarin deze zijn gevonden. Een afschrift van de akte(n) wordt niet meegeleverd. Deze kunt u wel als extra optie bestellen. U kunt ook een kadastraal kaartje waarop de erfdienstbaarheid is gevisualiseerd als extra optie bestellen.

Bestellen via Mijn Kadaster

Een Erfdienstbaarhedenonderzoek kunt u ook bestellen via Mijn Kadaster (voor zakelijke klanten met een abonnement). Ga naar inlogpagina Mijn Kadaster en van daaruit naar Kadaster-on-line.

Levering

 • Hebt u een Erfdienstbaarhedenonderzoek teruggaand tot 1 april 1950 aangevraagd? Dan sturen wij u het resultaat binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag per post of e-mail toe
 • Hebt u een Erfdienstbaarhedenonderzoek teruggaand tot 1 oktober 1838 aangevraagd? Dan sturen wij u het resultaat binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag per post of e-mail toe
 • Als u meer dan 5 percelen wilt laten onderzoeken, maken wij een afspraak met u over de levertijd

Meer informatie

Het Kadaster maakt onderscheid in onderzoek dat teruggaat tot 1 april 1950 (start invoer van getypte akten) en onderzoek dat teruggaat tot 1 oktober 1838 (ontstaansdatum van de openbare registers).

Registers met afwijkende begindata

Voor enkele gemeenten in Nederland geldt 1838 niet als begindatum. In de periode 1940-1945 (Tweede Wereldoorlog) zijn verschillende registers verloren gegaan en andere gemeenten (zoals in Flevoland) zijn pas na 1838 ontstaan.

Bekijk de lijst van kadastrale gemeenten met afwijkende begindata van de registers.


Het Kadaster kan voor u onderzoek doen in de openbare registers naar onder andere:

 • bijzondere bepalingen zoals een kettingbeding
 • bijzondere typen akten zoals splitsingsakten en akten van schenking

Beschrijving

Wij doen op uw verzoek onderzoek in de openbare registers.  

Specifiek stuk

Zoekt u een uniek brondocument dat door een particulier, overheidsinstantie, rechtbank of advocaat  is ingeschreven in de openbare register? Denk aan besluiten in het kader van de Wet geluidhinder of bodembescherming, een besluit van de rechtbank over onderbewindstelling, of niet-gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen. Van deze specifieke stukken kunnen wij een deel en nummer voor u opzoeken. Als u dat wilt kunt u tegelijkertijd ook een kopie van het gevonden stuk bestellen. 

Bepaling in akte opvragen

U zoekt bijzondere bepalingen in akten, zoals een kettingbeding, ontbindende of opschortende voorwaarden, mandeligheden, bepalingen over buurwegen en bepaalde verplichtingen. Wij kunnen het deel en nummer van dergelijke bepalingen in akten voor u opzoeken in de openbare registers. Naast een opgave van deel en nummer kunt u tegelijk een kopie van de akte bestellen.

Vroegere eigenaren

Zoekt u de vroegere eigenaren van een perceel? Wie dat zijn staat vermeld in de verkrijgingsakte of de titel van aankomst. Het kan om particuliere of zakelijke eigenaren gaan. Bij zakelijke eigenaren kunt u denk aan een bv, nv of een stichting. 
Wij leveren u een overzicht van alle eigenaren in een bepaalde periode. U kunt kiezen uit 3 perioden die teruggaan tot een bepaald jaartal. Verder ontvangt u een opgave van deel en nummer van de akte(n) waaruit blijkt wie de eigenaren zijn. Een kopie akte kunt u tegelijkertijd bestellen.

Vroegere percelen (filiatieonderzoek)

De relatie tussen oude en nieuwe percelen kunnen wij met een zogenaamd filiatieonderzoek voor u uitzoeken. Wilt u weten uit welke vroegere percelen een bepaald perceel is ontstaan? Of juist in welke nieuwe percelen een bepaald perceel is opgegaan? Voor het uitzoeken van oude percelen waaruit een bepaald perceel is ontstaan, moet u een specifieke datum of akte opgeven. Daarmee kunnen wij bepalen tot welke datum we het onderzoek moeten uitvoeren. U ontvangt een opgave van oude perceelnummers (als u wilt weten uit welke percelen een perceel is ontstaan) of een opgave van nieuwe perceelnummers (als u wilt weten in welke percelen een bepaald perceel is opgegaan).

Bijzonder type akte

U zoekt een specifieke akte, zoals een verkrijgingsakte, splitsingsakte, een akte van appartementsrecht, een akte van schenking of een vestiging van opstal of erfpacht? Wij kunnen een dergelijke bijzondere type akten voor u opzoeken in de openbare registers. 
U ontvangt dan het deel en nummer van de gevonden akte een kopie van de akte als u dat wilt. Deze kunt u tegelijk bestellen.

Verkrijging of laatst ingeschreven akte

Bent u op zoek naar het aktenummer (deel en nummer) van het moment dat iemand eigenaar, erfpachter of opstalhouder van een perceel of appartement is geworden? Dit staat vermeld in 'de verkrijgingsakte' of 'de titel van aankomst'.
Wij kunnen een onderzoek naar 'de verkrijgingsakte' voor u uitvoeren. U ontvangt een opgave van het deel en nummer van de ingeschreven akte. Ook kunt u een kopie aanvragen van de akte. 

Negatieve mededeling

Voor het aanvragen van huursubsidie of een starterssubsidie kunt u bijvoorbeeld bewijs nodig hebben dat u geen onroerend goed op uw naam hebt staan. Als u formeel moet kunnen aantonen dat op uw naam of op naam van uw bedrijf op dit moment geen zakelijk recht in de basisregistratie van het Kadaster voorkomt, vraagt u een 'Negatieve mededeling' aan. Als na onderzoek blijkt dat u op dit moment niet als eigenaar of rechthebbende in de Basisregistratie Kadaster voorkomt, ontvangt u een verklaring, ondertekend door de bewaarder van het Kadaster en de openbare registers.

Erfdienstbaarhedenonderzoek

Wilt u weten of er op een perceel zogenaamde erfdienstbaarheden rusten? Vraag dan een erfdienstbaarhedenonderzoek aan. Meer informatie vindt u op de pagina Erfdienstbaarhedenonderzoek.

Tarieven

Onderzoeken Prijs
Onderzoek van de verkrijgingsakte of laatst ingeschreven akte, per object € 48,00
Onderzoek specifiek stuk, bepaling in akte of bijzonder type akte, per object € 48,00
Onderzoek naar vroegere percelen (losse filiatie), per object € 48,00
Onderzoek vroegere eigenaren (natuurlijk of niet natuurlijk persoon) Prijs
in de periode heden tot 1989, per object of subject € 72,00
in de periode heden tot 1950, per object of subject € 144,00
in de periode heden tot 1838, per object of subject € 264,00
losse periode, per object of subject € 144,00
Negatieve mededeling Prijs
per e-mail € 14,40
per post € 16,40
Kopie (afschrift) van akte(n) uit de openbare registers (optioneel) Prijs
per afschrift, per e-mail € 15,90
per afschrift, per post € 17,90

Deze bedragen zijn vrij van btw.

Bestellen

Specifiek stuk

Unieke brondocumenten zoals besluiten in het kader van de Wet geluidhinder of bodembescherming, besluit van de rechtbank over onderbewindstelling, of niet-gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen. Bestelformulier Specifiek stuk opvragen

Bepaling in akte

Bijzondere bepalingen in akten, zoals een kettingbeding, ontbindende of opschortende voorwaarden, mandeligheden, bepalingen over buurwegen en bepaalde verplichtingen. Bestelformulier Bepaling in akte opvragen

Vroegere eigenaren

In de verkrijgingsakte of de titel van aankomst staat vermeld wie de vroegere eigenaren van een perceel zijn. Bestelformulier Vroegere eigenaren opvragen

Vroegere percelen

Uit welke vroegere percelen een bepaald perceel ontstaan? Of in welke nieuwe percelen is een bepaald perceel opgegaan? Dit kunnen wij met een zogenaamd filiatieonderzoek voor u uitzoeken. Bestelformulier Vroegere percelen opvragen

Bijzonder type akte 

Akte zoals een verkrijgingsakte, splitsingsakte, akte van appartementsrecht, schenking of een vestiging van opstal of erfpacht. Bestelformulier Bijzonder type akte opvragen

Verkrijging of laatst ingeschreven akte

Weet u het deel en nummer van een akte niet? Wij kunnen dit voor u opzoeken. U kunt dan gelijk een kopie van de akte bestellen. Bestelformulier laatst ingeschreven akte opvragen

Negatieve mededeling

Vraag een Negatieve mededeling aan met het bestelformulier Negatieve mededeling.

Bestellen via Mijn Kadaster

Een Onderzoek ingeschreven akten en Overig onderzoek kunt u ook bestellen via Mijn Kadaster (voor zakelijke klanten met een abonnement). Log in via de inlogpagina Mijn Kadaster en ga naar Kadaster-on-line.

Levering

Onderzoeken

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u de opgave van gevonden akten in principe binnen 2 werkdagen toe. Gaat het om een groot onderzoek, dan informeren wij u over de levertijd.

Negatieve mededeling

Na ontvangst van u aanvraag sturen wij u de verklaring binnen 2 werkdagen toe. 

Meer informatie

Onderzoek in de openbare registers van het Kadaster kan teruggaan tot 1 oktober 1838 (ontstaansdatum van de openbare registers).

Registers met afwijkende begindata

Voor enkele gemeenten in Nederland geldt 1838 niet als begindatum. In de periode 1940-1945 (Tweede Wereldoorlog) zijn verschillende registers verloren gegaan en andere gemeenten (zoals in Flevoland) zijn pas na 1838 ontstaan. Bekijk het overzicht van kadastrale gemeenten met afwijkende begindata.


Een compleet beeld van wat er wettelijk is vastgelegd over een woning, appartement, perceel of schip:

 • nuttige informatie bij het kopen van een huis;
 • of om de beschikkingsbevoegdheid van een gerechtigde te onderzoeken.

Beschrijving

Wilt u weten wat er wettelijk is vastgelegd over een woning, appartement, perceel of schip? Het Kadaster bewaart akten en documenten die te maken hebben met de rechtstoestand van woningen, appartementen, percelen en schepen. U kunt een afschrift (kopie) aanvragen van de akten uit de openbare registers van het Kadaster en andere documenten die bij het Kadaster geregistreerd zijn.

De akten die het Kadaster registreert hebben allemaal een uniek aktenummer dat bestaat uit een deel en een nummer. Als u een afschrift uit de registers opvraagt, krijgt u een kopie van de laatste akte, of van de akte met het aktenummer (deel en nummer) dat u opgeeft. 

Wilt u een eerdere akte opvragen en weet u het deel en nummer van deze akte niet? Vraag dan een Onderzoek in de openbare registers aan. 

Akten uit de openbare registers

In de openbare registers van het Kadaster bevinden zich voornamelijk koopakten (leveringsakten) en hypotheekakten, maar ook splitsingsakten, verklaringen van erfrecht en akten waarin beslagen of erfdienstbaarheden (bijvoorbeeld het recht van overpad) op een perceel zijn gevestigd. 

Tarieven

Afschrift van akte per deel en nummer  Prijs
levering via Mijn Kadaster  € 2,60
levering per e-mail  € 15,90
levering per post  € 17,90
levering via balie  € 32,20

Deze bedragen zijn vrij van btw. 

Bestellen

Een Afschrift uit de registers kunt u op 2 manieren bestellen:

Vermeld in uw aanvraag het deel en nummer van de akte. Als het deel en nummer opgezocht moet worden omdat deze niet bestaat of onjuist is opgegeven, dan zijn hieraan kosten verbonden.

Voor aanbieders van stukken is het ook mogelijk dit product via de webservice KIK-Inzage aan te vragen. Meer informatie over KIK

Levering

Levertijd via bestelformulier

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de kopie van de akte binnen 2 werkdagen toe per e-mail (pdf-formaat) of post.

Wij informeren u vooraf over eventuele extra kosten en de leverdatum als onderzoek nodig is naar het deel en nummer van de akte.   

Levertijd via Mijn Kadaster

U kunt een Afschrift uit de registers direct inzien en downloaden via Kadaster-on-line. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster


Eigendomsinformatie bevat actuele informatie uit de openbare registers, zoals:

 • wie de eigenaar of (mede-)gerechtigde is van een perceel waarop een woning staat
 • welke beperkingen er gelden voor het gebruik van het perceel
 • wie gebruik mag maken van het geheel of een deel ervan

Beschrijving

Bent u op zoek naar informatie over een perceel en de eigenaar? Bestel dan Eigendomsinformatie van het Kadaster. Hiermee krijgt u informatie over een perceel, appartement, garagebox of parkeerplaats. Deze informatie kan u helpen bij de onderhandelingen over de aankoopprijs van een huis. 

U ziet:

 • wie de eigenaar (gerechtigde) is
 • wie gebruik mag maken van het geheel of een deel ervan
 • welke beperkingen voor het gebruik gelden (bijvoorbeeld of het pand een monument is)
 • wat de oppervlakte is (niet bij appartementen)
 • de verkoopprijs uit de laatste verkoopakte (indien bekend).
  De laatste verkoopprijs van een woning is in een aantal gevallen niet bekend. Om welke gevallen het gaat, leest u bij 'meer informatie'  

Bij Eigendomsinformatie ziet u niet welke hypotheken en/of beslagen zijn geregistreerd. Die vindt u wel bij Hypotheekinformatie.

Tarieven

Eigendomsinformatie Prijs
per object € 2,60
per post (gewaarmerkt exemplaar) per object € 17,90

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

U kunt Eigendomsinformatie via Kadaster-on-line of KIK Inzage afnemen. Hiervoor is een abonnement op Mijn Kadaster nodig. Lees meer hierover op de pagina BRK Inzage (Inzage in de Basisregistratie Kadaster).

Gewaarmerkt exemplaar bestellen?

Onze eigendomsinformatie is niet gewaarmerkt. Hebt u een officieel bewijsstuk nodig van de kadastrale gegevens van een perceel? Bijvoorbeeld bij een geschil of voor een subsidieaanvraag? Dan bestelt u een gewaarmerkt exemplaar. Deze wordt per post verzonden.

Meer informatie

In de volgende gevallen is de laatste verkoopprijs van een woning niet bekend:

 • als er geen postcode en huisnummer in de akte staan (bijvoorbeeld bij een recreatiewoning)
 • als het gaat om een voormalige huurwoning
 • als een bouwkavel of een ander stuk grond is gekocht. In dit geval staat in de akte alleen de prijs van de grond
 • als een perceel na de overdracht gesplitst is. Het is dan niet meer duidelijk welk bedrag voor welk deel is betaald
 • als de overdracht niet het gevolg is van verkoop, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of erfenis
 • als de aankoopprijs kleiner is dan €5.000,- of groter dan € 5.000.000


Eigenaarsinformatie bevat actuele informatie uit de openbare registers van een gerechtigde, zoals:

 • welke eigendommen de gerechtigde op naam geregistreerd heeft staan
 • welke beperkingen er gelden voor het gebruik van deze eigendommen
 • wat de laatste verkoopprijs is van deze eigendommen

Beschrijving

Bent u op zoek naar welke eigendommen een persoon op naam geregistreerd heeft staan? Bestel dan eigenaarsinformatie van het Kadaster. Hiermee krijgt u informatie over een persoon en de geregistreerde objecten die deze persoon op naam heeft staan.

U ziet:

 • de naam van de gerechtigde
 • een overzicht van de percelen waarop de gerechtigde rechten heeft
 • welk aandeel de gerechtigde op de betreffende percelen heeft
 • welke beperkingen voor het gebruik gelden (bijvoorbeeld of het pand een monument is)
 • wat de oppervlakte is (niet bij appartementen)
 • de verkoopprijs* uit de laatste verkoopakte

* In enkele gevallen is de laatste verkoopprijs van een woning niet bekend. Kijk bij 'Meer informatie'.

Bij Eigenaarsinformatie ziet u niet welke hypotheken en/of beslagen zijn geregistreerd. Die vindt u wel bij Hypotheekinformatie.

Tarieven

Eigenaarsinformatie Prijs
per object € 2,60
per post (gewaarmerkt exemplaar) per object € 15,90

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

U kunt Eigenaarsinformatie via Kadaster-on-line of KIK Inzage afnemen. Hiervoor is een abonnement op Mijn Kadaster nodig. Lees meer hierover op de pagina BRK Inzage (Inzage in de Basisregistratie Kadaster).

Gewaarmerkt exemplaar bestellen?

Onze eigenaarsinformatie is niet gewaarmerkt. Hebt u een officieel bewijsstuk nodig van de kadastrale gegevens van een (niet)natuurlijk persoon, bijvoorbeeld bij een geschil of voor een subsidieaanvraag? Dan bestelt u een gewaarmerkt exemplaar. Verzending hiervan gaat per post.

Meer informatie

In enkele gevallen ontbreekt de laatste verkoopprijs van een woning. In de volgende gevallen is deze niet bekend;

 • als er geen postcode en huisnummer in de akte staan (bijvoorbeeld bij een recreatiewoning)
 • als het gaat om een voormalige huurwoning
 • als een bouwkavel of een ander stuk grond is gekocht. In dit geval staat in de akte alleen de prijs van de grond
 • als een perceel na de overdracht gesplitst is. Het is dan niet meer duidelijk welk bedrag voor welk deel is betaald
 • als de overdracht niet het gevolg is van verkoop, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of erfenis
 • als de aankoopprijs kleiner is dan €5.000,- of groter dan € 5.000.000


Hypotheekinformatie geeft u inzicht in de hypotheken en mogelijke beslagen die op een kadastraal perceel of appartement zijn geregistreerd. Hypotheekinformatie kan u helpen: 

 • bij onderhandelingen over de vraagprijs
 • als u zich oriënteert op een woning

Beschrijving

Met Hypotheekinformatie staat u sterker bij onderhandelingen over de aankoopprijs van een huis. 

Hypotheekinformatie bevat:

 • informatie over de hypotheekverstrekkers en/of beslagleggers
 • de datum van inschrijving van de huidige hypotheek bij het Kadaster
 • de waarde waarvoor de hypotheek is afgesloten* 

* Hypotheekinformatie bevat geen informatie over de huidige waarde van het perceel. De waarde waarvoor de hypotheek is ingeschreven, kan afwijken van de daadwerkelijke waarde of de huidige waarde. Wij houden bijvoorbeeld geen aflossingen bij.

Gegevens van vóór 1995

Vraagt u informatie op over een hypotheek die is ingeschreven vóór 1995? Dan ontvangt u alleen een verwijzing naar de akte waarin de hypotheekgegevens vermeld staan. Met het deel en nummer kunt u vervolgens een kopie van de hypotheekakte opvragen. In de akte vindt u de gevraagde hypotheekinformatie.

Tarieven

Hypotheekinformatie Prijs
per object € 2,60
per post (gewaarmerkt exemplaar) per object  € 17,90

Deze bedragen zijn vrij van btw. 

Bestellen

U kunt Hypotheekinformatie via Kadaster-on-line of KIK Inzage afnemen. Hiervoor is een abonnement op Mijn Kadaster nodig. Lees meer hierover op de pagina BRK Inzage (Inzage in de Basisregistratie Kadaster)

Officieel bewijsstuk nodig?

Onze hypotheekinformatie is niet gewaarmerkt. Hebt u een officieel bewijsstuk nodig van de kadastrale gegevens van een perceel, bijvoorbeeld bij een geschil of voor een subsidieaanvraag? Dan bestelt u een gewaarmerkt exemplaar. Verzending hiervan gaat per post.


Een gebiedsscan vakantieparken bestaat uit verschillende themakaarten en biedt u een objectief beeld van de situatie op een park.

 • gebiedsscan vakantieparken helpt u om de verschillende belanghebbenden te identificeren
 • gebiedsscan vakantieparken helpt bij het vervolgproces van transformatie of kwaliteitsverbetering

Beschrijving

Het Kadaster heeft veel kennis in huis over de problemen en kansen voor vakantieparken. We ondersteunen u graag bij de probleemanalyse en bij het opstellen en uitvoeren van visies en plannen voor transformatie of kwaliteitsverbetering van vakantieparken. Dit doen we door onze kennis over grondeigendom en gebiedsinrichting te combineren met geografische informatie.
 
Een gebiedsscan vakantieparken biedt u:
 • een objectief beeld van de situatie op het park
 • verschillende themakaarten met bijbehorende achtergrondinformatie
U kunt de informatie uit de gebiedsscan gebruiken om:
 • ideeën voor transformatie of ontwikkeling van parken te toetsen, onderbouwen en uit te werken
 • de juiste gesprekspartners op de verschillende parken te identificeren (moet de gemeente met 1 ondernemer of een groot aantal eigenaren in gesprek?)
 • in gesprekken met eigenaren over de juiste en volledige informatie te beschikken
 • plannen te maken voor transformatie of kwaliteitsverbetering van het park 

Tarieven

Een gebiedsscan voor 1 of meerdere vakantieparken is maatwerk. U geeft aan wat uw wensen zijn en ontvangt op basis daarvan een offerte. Vraag een vrijblijvend gesprek aan met het formulier.  

Webinar

Tijdens de webinar Gebiedsscan vakantieparken op 18 juni vertelt projectmanager René de Weijer, wat het Kadaster kan betekenen in dit thema. 

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de webinar:

 • hoe krijgt u een objectief beeld van de situatie op vakantieparken
 • inzicht in de eigendom- en vastgoedsituatie van een park
 • ondersteuning bij de probleemanalyse 
 • ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van visies en plannen voor transformatie of kwaliteitsverbetering van vakantieparken

Meer over het webinar en aanmelden.

 

Meer informatie

Lees een praktijkvoorbeeld in het nieuwsbericht: Hoe wil Harderwijk dat vakantieparken worden gebruikt?


De kadastrale kaart voor zakelijk gebruik in geografische informatiesystemen (GIS). De Kadastrale kaart toont de ligging van kadastrale percelen ten opzichte van de omgeving. Op de Kadastrale kaart ziet u:

 • de kadastrale perceelsgrenzen
 • perceelnummers
 • de belangrijkste bebouwing
 • straatnamen en huisnummers

Beschrijving

De Kadastrale kaart is bedoeld voor zakelijke gebruikers. De kaart is geschikt voor gebruik in geografische informatiesystemen (GIS).

Bent u particulier? Dan is het product Kadastrale kaart niet geschikt voor u. U kunt de Kadastrale kaart bestellen in onze webwinkel.

De Kadastrale kaart kunt u gebruiken om de ligging van kadastrale percelen ten opzichte van de omgeving te tonen. Op de kaart staan geen exacte grenzen en maten en die kunt u hier ook niet uit afleiden. De oppervlakte van de percelen, vastgesteld door een landmeter, leveren wij in bestanden bij de kaart mee. De kaart toont altijd de situatie van de laatste dag van de afgelopen kalendermaand.

Let op: in delen van Nederland zijn gebouwen en straatnamen niet helemaal actueel. We werken aan een oplossing hiervoor. De oorzaak hiervan ligt in de vervanging van de bron van de Kadastrale kaart. Op dit moment nemen wij de gegevens nog over uit de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN). De GBKN vervangen we door de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Als gevolg hiervan zullen sommige gebouwen niet meer worden weergegeven.

Bestandsformaten

De Kadastrale kaart is in PDOK als open data beschikbaar in GML formaat. Daarnaast zijn onderstaande formaten beschikbaar als maatwerk (aan het leveren van deze formaten zijn kosten verbonden, voor de data worden geen kosten in rekening gebracht):

 • ESRI shape
 • DXF
 • MapInfo MID/MIF
 • MapInfo TAB

Sinds juni 2016 is de Kadastrale kaart ook beschikbaar als Linked Open Data en via API. Klik hier voor meer informatie.

Tarieven

Kadastrale Kaart als open data

Levering via PDOK Prijs
De Kadastrale kaart is kosteloos beschikbaar via PDOK € 0,00

Levering via Kadata Internet

Soort levering Prijs per perceel
Direct downloaden klein gebied (maximaal 200 percelen) € 0,10

Kadastrale kaart via Webservice Kadata internet 

Aantal maphits per maand Prijs per hit
tot 10.000 € 0,00
boven 10.000 € 0,06
boven 100.000 € 0,03

Deze bedragen zijn vrij van btw. 

Bestellen

Bestanden kosteloos bekijken en downloaden via PDOK

 • De Kadastrale kaart is kosteloos beschikbaar in PDOK. U hebt hier de beschikking over een Web Map Service, Web Feature Service en een downloadomgeving.

Direct downloaden of via de webservice

Hebt u een abonnement op Mijn Kadaster? Dan kunt u de Kadastrale kaart op de volgende manieren bestellen:

 • direct downloaden (kleinere gebieden)
  Bent u op zoek naar een Kadastrale kaart van een klein gebied (maximaal 200 percelen)? Download deze dan direct via Kadata internet. Deze kaart is beschikbaar in de formaten ESRI Shape, DXF/DWG, MapInfo MID/MIF of TAB, GML en Adobe Geospatial pdf.
 • via de webservice
  Wilt u op elk gewenst moment kunnen beschikken over de meest actuele versie (bijgewerkt tot en met de laatste dag van de afgelopen kalendermaand) van de Kadastrale kaart? Maak dan gebruik van de Web Map Service in Kadata internet. U moet hiervoor wel toegang krijgen tot deze service. Neem hiervoor contact op met uw beheerder van Mijn Kadaster.

Offerte voor Kadastrale Kaart in ander formaat dan GML

Wilt u de Kadastrale kaart in een ander formaat dan GML? Vraag dan een offerte aan met het aanvraagformulier Kadastrale kaart

Meer informatie over een abonnement op Mijn Kadaster

Levering

Via PDOK en Kadata Internet kunt u de Kadastrale Kaart direct downloaden. 

Via de webservice in Kadata Internet beschikt u op ieder gewenst moment over de meest actuele versie van de Digitale Kadastrale Kaart. 

Vraagt u een offerte aan voor de Kadastrale kaart in een ander formaat dan GML? Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u de Kadastrale kaart binnen 5 werkdagen toe.

Voorwaarden

Voor het gebruik van de Kadastrale kaart geldt de CC-BY 4.0 licentie.


Op de Kadastrale kaart ziet u:

 • de globale ligging van kadastrale grenzen
 • perceelnummers, straatnamen en huisnummers
 • de belangrijkste bebouwing

Beschrijving

De Kadastrale kaart toont de ligging van kadastrale percelen ten opzichte van de omgeving. U ontvangt een kaart op papier. 

Op de Kadastrale kaart staan geen exacte grenzen en maten en die kunt u hier ook niet uit afleiden. Wilt u weten waar de grenzen van een kadastraal perceel precies liggen? Dan kunt u door ons een Grensreconstructie laten uitvoeren.

Kadastrale kaart

Wilt u liever een digitale versie voor gebruik in geografische informatiesystemen (GIS) ontvangen? Ga dan naar de Kadastrale kaart.

Tarieven

Formaat Prijs
maximaal A3 € 16,90
maximaal A4 € 16,90
maximaal A0 € 58,70

Deze bedragen zijn vrij van btw.

Bestellen

De Kadastrale kaart kunt u op 2 manieren bestellen:

 • met het bestelformulier Kadastrale kaart. U kunt kiezen voor een Kadastrale kaart op papier in het formaat A4, A3 en A0;
 • online via Mijn Kadaster (voor zakelijke klanten met een abonnement). Log in op Mijn Kadaster en ga naar Kadaster-on-line. Vul bij de omschrijving de kadastrale gemeente, sectie en het bladnummer van de gewenste kaart in.

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de Kadastrale kaart binnen 3 werkdagen toe. U ontvangt de Kadastrale kaart per post.


U ontvangt 2 kaarten, hierop ziet u onder andere:

 • de globale ligging van het perceel
 • een beeld van het terrein en landschap rondom het perceel, zoals wegen, water en bodemgebruik

Beschrijving

Het Uittreksel kadastrale kaart toont de ligging van een kadastraal perceel in de omgeving.

Op het Uittreksel kadastrale kaart staan:

 • de kadastrale perceelgrenzen
 • perceelnummers
 • de belangrijkste bebouwing
 • straatnamen en huisnummers

Op het Uittreksel kadastrale kaart staan geen exacte grenzen en maten en die kunt u hier ook niet uit afleiden. Wilt u weten waar de grenzen van een kadastraal perceel precies liggen? Dan kunt u door ons een Grensreconstructie laten uitvoeren.

Bij het Uittreksel kadastrale kaart ontvangt u een kaart van de omgeving. Deze toont het terrein in een straal van 1 kilometer rondom het perceel. Ook ziet u faciliteiten als politiebureaus, postkantoren en ziekenhuizen.

Tarieven

Omschrijving Prijs
via Mijn Kadaster of webwinkel € 1,60
per e-mail € 14,90
per post € 16,90
aan de balie van een Kadasterkantoor € 31,20

Deze bedragen zijn vrij van btw. 

Bestellen

De Kadastrale kaart kunt u op de volgende manieren bestellen:

Levering

Levertijd via webwinkel

Na ontvangst van uw betaling ontvangt u per e-mail een link waarmee u uw bestelling kunt downloaden.

Om het bestand te bekijken en af te drukken hebt u een pdf-viewer nodig, bijvoorbeeld Acrobat Reader van Adobe.

Levertijd via Mijn Kadaster

U kunt het Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart direct inzien en downloaden via Kadaster-on-line. Ook kunt u het Uittreksel kadastrale kaart via Kadaster-on-line bestellen en kiezen voor een levering per e-mail. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster.

Levertijd via bestelformulier

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u het Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart binnen 2 werkdagen toe per e-mail of post


Met de Quick scan stedelijk gebied ontvangt u informatie over:

 • te realiseren stedelijke ontwikkelingen in een bepaald gebied
 • inzicht in de situatie van het gebied
 • inzicht in locaties waar kansen liggen
 • het onderbouwen van keuzes over oplossingsrichtingen

Beschrijving

De Quick scan stedelijk gebied is een hulpmiddel bij het formuleren van een gebiedsvisie en het realiseren van binnenstedelijke projecten. Diverse themakaarten laten de actuele stand van zaken in een gemeente zien. Een aanvullende analyse geeft informatie over: 

 • overzicht van grondposites
 • gebruiksdoelen (onder andere winkelfunctie en woonfunctie)
 • bouwjaar panden
 • transacties
 • grondeigenaren (natuurlijke en niet-natuurlijke personen)
 • bebouwd en onbebouwd gebied
 • leeftijd van eigenaren
 • rechtsoort van grondposities

Als het resultaat van de Quick scan hiertoe aanleiding geeft, is een uitgebreidere en diepgaande analyse mogelijk.

Bestellen

De Quick scan is maatwerk en is afhankelijk van uw situatie en uw wensen. U kunt voor dit product een offerte aanvragen met het aanvraagformulier

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Na ontvangst van uw getekende opdracht nemen wij zo snel mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak.