Omgevingswet

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Goede digitale informatievoorziening is belangrijk voor een optimale uitvoering van de Omgevingswet. Doel van de Omgevingswet is om gegevens over de leefomgeving beschikbaar te stellen voor burgers, bedrijven en de overheid. Deze informatievoorziening krijgt vorm in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Platform voor linked open data en API's

Verschillende datasets van het Kadaster zijn al beschikbaar als linked data en Application Programming Interfaces (API’s): een basis waarop computerprogramma’s met elkaar kunnen communiceren. Het betreft ‘de digitale Kadastrale Kaart’ (Basisregistratie Kadaster), ‘Top10NL’ (Basisregistratie Topografie) en de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen). Daarnaast bieden wij een platform voor het omzetten van geo-data naar linked open data en API’s. Deze technologie is essentieel voor de ontwikkeling van producten en diensten voor het Digitale Stelsel Omgevingswet en de Informatiehuizen.

Nauwe samenwerking met PDOK

Het platform is continu in ontwikkeling. Wij werken daarbij nauw samen met het loket Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK). Meer informatie hierover leest u op de website van PDOK. Het PDOK biedt de platformdiensten ook onder eigen label aan. Verder zoeken we regelmatig contact met al bekende en nog onbekende gebruikers van onze diensten. Dit doen we om onze diensten nóg beter te kunnen afstemmen op hun behoefte. Meer hierover leest u op de website Meetup. Bij de doorontwikkeling van het platform wordt ook rekening gehouden met wensen van de Informatiehuizen. 

Wilt u meer weten over ons platform voor linked open data en API’s of de beschikbare datasets?

Ga naar de pagina Dataplatform

Proeftuin

Op initiatief van het Kadaster is begonnen met een zogenaamde proeftuin. Dit is een open innovatieplatform waarin we, samen met andere partijen, kunnen experimenteren met nieuwe technologieën en use cases. Deze proeftuin wordt onder andere gebruikt als voorbereiding op het DSO. Meer informatie over dit experiment vindt u op de pagina Proeftuin

Beter kenbaar: vernieuwing Wkpb

Het Kadaster voert, in opdracht van het ministerie van BZK, het project Beter Kenbaar uit. Doel van het project is modernisatie van de registratie (de Wkpb) en eenduidige ontsluiting van alle bestaande publiekrechtelijke beperkingen. Een aantal beperkingenbesluiten vallen in de toekomst onder de Omgevingswet, waardoor deze besluiten onderdeel worden van de informatievoorziening van het DSO. Omdat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 2021, zal Beter Kenbaar vooraf worden uitgevoerd. Aansluitend zullen in de overbruggingsperiode (2021-2029) diverse beperkingenbesluiten ‘verhuizen’ van de BRK/Wkpb naar de registers van de Omgevingswet.
 

Digitalisering bebouwde omgeving

Onder de noemer ‘digitalisering bebouwde omgeving’ werkt Kadaster aan initiatieven die integrale informatievoorziening over de bebouwde omgeving mogelijk maken. Hiertoe behoren onder andere:
 
de landsdekkende opbouw van een 3D topografisch basisbestand 
onderzoek naar het koppelen van dit basisbestand met diverse bronnen die als linked data beschikbaar zijn 
beheer ontsluiting van bestanden in open BIM (Bouwwerk Informatie Model) standaarden

Informatiepunt Omgevingswet

Via het Informatiepunt Omgevingswet kunnen medewerkers van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties vragen stellen over de invoering en uitvoering van de Omgevingswet. Bijvoorbeeld over juridische en praktische toepassingen van de Omgevingswet, de onderliggende regelgeving en de digitale voorzieningen. Het Informatiepunt Omgevingswet is een samenwerking tussen een aantal helpdesks, waaronder die van het Kadaster. Het Informatiepunt is te benaderen via de website Aan de slag met de Omgevingswet.

Vragen

Hebt u vragen over onze projecten in het kader van de Omgevingswet? Neem dan contact met ons op via dit formulier.