Nieuwe downloadmogelijkheden BGT op PDOK

Vanaf 2 juni draaien de BGT-downloads op PDOK op een andere infrastructuur. Dit geeft u op PDOK nieuwe download-mogelijkheden voor de BGT.

Nieuwe download URL's

Er zijn twee nieuwe download URL’s beschikbaar:

Vernieuwing biedt meer mogelijkheden

 • API’ s zijn gewijzigd, vaste kaartbladen zijn vervangen door het downloaden van interessegebieden.
 • Bij het downloaden van interessegebieden is een selectie van gebied en features mogelijk.
 • Downloads draaien op een andere infrastructuur.
 • Fouten en storingen m.b.t. trage downloads zijn verholpen.
 • Unieke URL’s worden per download gecreëerd. 

Oude omgevingen tot 1 oktober beschikbaar

De oude BGT-download-omgevingen blijven tot 1 oktober op de oude manier draaien. Dit geeft u 4 maanden de tijd om over te stappen op de nieuwe URL’s.


Magazine ‘Kijk op stedelijke gebiedsontwikkeling'

Wat komt er kijken bij stedelijke kavelruil of zelfs bij ruil van gebruik en eigendom? Lees in het gratis magazine 'Kijk op stedelijke ontwikkeling' over praktijkvoorbeelden, knelpunten, wetenschap en politiek over dit onderwerp.

Winkelleegstand, krimp, woningnood, herbestemming van bedrijventerreinen of recreatieparken: met stedelijke kavelruil pakt u het aan. Samen met alle eigenaren en betrokken organisaties.

Magazine ‘Kijk op stedelijke gebiedsontwikkeling‘

Wat komt er kijken bij stedelijke kavelruil of zelfs bij ruil van gebruik en eigendom? Lees in het magazine meer over de praktijkvoorbeelden, de knelpunten, de wetenschap en de politiek. En de ondersteuning die het Kadaster als onafhankelijke partij biedt.

Deze unieke uitgave gratis ontvangen?

Laat uw gegevens achter via het formulier aanmeldformulier magazine 'Kijk op stedelijke ontwikkeling' en vraag het magazine gratis aan.


Onderzoek naar de bekostiging van het Kadaster 

Als onderdeel van het Verantwoordingsonderzoek 2019 heeft de Algemene Rekenkamer onderzoek gedaan naar de bekostiging van het Kadaster. De laatste keer dat de Algemene Rekenkamer hierover rapporteerde was in 1994, ten tijde van de verzelfstandiging van het Kadaster.

Als onderdeel van het Verantwoordingsonderzoek 2019 heeft de Algemene Rekenkamer onderzoek gedaan naar de bekostiging van het Kadaster. De laatste keer dat de Algemene Rekenkamer hierover rapporteerde was in 1994, ten tijde van de verzelfstandiging van het Kadaster. Wij namen kennis van dit rapport en hoewel het goed is om op gezette tijden met een frisse blik naar de zaken te kijken, blijkt de financiële systematiek van het Kadaster lastig te doorgronden.

Afspraken

Bij de verzelfstandiging van het Kadaster zijn er afspraken gemaakt over de financiële systematiek om te zorgen voor financiële stabiliteit bestaande uit vier pijlers: normvermogen, kostenontwikkeling, ramingsmodel en tarieven. Toezicht hierop wordt uitgeoefend door de raad van toezicht en de toezichthouders bij het ministerie van BZK. Eens per vijf jaar rapporteert het Kadaster aan het parlement. De financiering en kostendekkendheid zijn hierbij vaste onderdelen. 

Onderzoek Algemene Rekenkamer

De financiële systematiek van het Kadaster als ZBO, die bewust anders is dan de systematiek bij een ministerie, blijkt lastig te doorgronden. Dit maakt dan ook dat wij een aantal kanttekeningen bij de constateringen, formuleringen en aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer hebben geplaatst.  

Zo geeft men aan dat de inkomsten van de vier pijlers niet hoger mogen zijn dan de uitgaven, maar hoogstens kostendekkend. Dit uitgangspunt geldt echter niet op jaarbasis, maar moet meerjarig worden bezien (bron: Memorie van Toelichting Organisatiewet Kadaster). Daarnaast stelt de Algemene Rekenkamer dat in de meerjarenprognose de kosten worden geïndexeerd, maar dit is niet juist. Het Kadaster raamt voor het eerste begrotingsjaar de kosten inclusief verwachte loon- en prijsverhoging, maar indexeert in de jaren daarop niet. Dat het beeld ‘onnodig negatief’ kan zijn, komt vooral doordat de voorgestelde tariefwijzigingen nog niet worden meegenomen in de meerjarenprognose. 

Er wordt gezegd dat het Kadaster gekozen heeft om met extra activiteiten en IT-projecten te starten om het vermogen af te bouwen. Dit is in overleg met het ministerie gedaan en ingezet om producten en diensten te verbeteren. Daarnaast is er in 2016 en 2017 een substantiële tariefverlagingen tot wel 30% doorgevoerd, de Rekenkamer laat dit echter buiten beschouwing. In overleg met het ministerie, de Gebruikersraad en onze toezichthouders is er voor gekozen om de tarieven niet te verlagen tot beneden kostendekkend niveau, maar naast de tariefverlaging extra activiteiten op te pakken. 

Verder constateert de Rekenkamer dat een deel van de negatieve bedrijfsresultaten is veroorzaakt door inhuurkosten. Het is juist dat een deel van de capaciteit die nodig is voor de werking van het primaire proces, wordt ingehuurd oftewel dat een deel van de productie wordt uitbesteed. Het is echter geplande inhuur en uitbesteding die niet de negatieve bedrijfsresultaten veroorzaken. De inhuur en uitbesteding is ook nodig in verband met de vraag naar flexibiliteit vanuit de markt en daarmee het fluctuerend werkaanbod waarmee het Kadaster te maken heeft. 

Verduidelijking

De duurzame bekostiging van het Kadaster is voor de aankomende periode gewaarborgd. Dat er de wens bestaat om verduidelijking en daarbij ook inzichtelijk te maken waar de mogelijkheid tot sturen op kosten ligt, is alles begrijpelijk in dergelijke complexe systematiek. In de periodieke overleggen met het ministerie zijn deze punten al onderwerp van gesprek. Wij hechten er dan ook aan te vermelden dat in de afgelopen jaren de besteding van het reserve steeds in overleg heeft plaatsgevonden tussen het ministerie en het Kadaster en altijd gerelateerd is geweest aan maatschappelijke doelen.


Koppeling Digimelding en Kadaster terugmeldsysteem is live

De koppeling tussen Digimelding en het Kadaster terugmeldsysteem is live. Het is nu mogelijk om via Digimelding terug te melden op de BGT en BRT. Ook de terugmeldingen die via Digimelding gedaan worden op de BAG zullen via deze koppeling lopen.

Vanaf 20 mei is er een koppeling tussen Digimelding en het Kadaster terugmeldsysteem. Vanaf dan is het ook mogelijk om via Digimelding terug te melden op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Topografie (BRT). Ook de terugmeldingen die via Digimelding gedaan worden op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zullen via deze koppeling lopen.

Terugmeldingen op meer basisregistraties

Het voordeel van Digimelding is dat via dit kanaal overheidspartijen ook op andere basisregistraties kunnen terugmelden, zoals Persoonsgegevens (BRP) en het Handelsregister (NHR). Het terugmelden op de BAG, BGT en BRT blijft daarnaast beschikbaar via de Terugmelding API en de viewers Verbeter de Kaart en BAG viewer. Nieuw is dat terugmeldingen via Digimelding straks ook via deze kanalen raadpleegbaar zijn.

Bronhouders

Voor BAG bronhouders wijzigt de afhandeling van Digimelding terugmeldingen. Deze terugmeldingen zullen in vervolg in de bestaande Kadaster of SVB-BGT beheerapplicaties voor terugmeldingen verschijnen. De BAG BALI die gebruikt wordt voor het afhandelen van BAG terugmeldingen via Digimelding, wordt uitgezet. Openstaande Digimelding terugmeldingen worden overgezet. Er hoeven in vervolg dus niet meer meerdere applicaties gebruikt te worden.

Softwareleveranciers

Voor softwareleveranciers die aangesloten zijn op Digimelding of daarop willen aansluiten is het belangrijk om te weten dat er ook nieuwe Digimelding catalogi zijn. Zo is de Digimelding BAG catalogus aangepast en zijn er voor de BGT en BRT catalogi toegevoegd.

Meer informatie

Meer informatie over het aansluiten op Digimelding en de nieuwe catalogi vindt u op de Logius website.


Koopwoningen ruim 7% duurder in april

Bestaande koopwoningen waren in april 7,3% duurder dan in april 2019. Deze prijsstijging is hoger dan in de voorgaande maanden. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.
PBK april

Stijgende trend prijzen koopwoningen

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. In april 2020 bereikte de index het hoogste niveau ooit. 

Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in april 46,7% hoger. 

Meer cijfers in Vastgoed Dashboard

Iedere maand publiceren wij cijfers over onder andere woningverkopen in ons Vastgoed Dashboard. In dit dashboard vindt u grafieken en tabellen voor heel Nederland en per provincie.

Naar Vastgoed Dashboard


Praktische kennis voor makelaars in opleiding

Wat doen we? Wie zijn we? En hoe sluit dat aan bij de praktijk van de makelaar? Lees de syllabus voor het beroepsonderwijs.
We hebben voor makelaars in opleiding de leerdoelen over het Kadaster herzien. Het resultaat is een eerste syllabus geschreven voor het beroepsonderwijs. 

Actuele informatie over het Kadaster als basis voor de lessen

In 4 hoofdstukken nemen we makelaars in spé mee in:
 • De Kadastrale werkelijkheid en rechtszekerheid in Nederland.
 • Onze wettelijke taken en welke producten hieruit voortkomen.
 • Het werkproces van de makelaar: van recherche tot het opstellen van de koopovereenkomst.
 • Kadastrale grenzen, juridische grenzen en de werkelijkheid in het terrein.
Bekijk de syllabus

 

Vraag of opmerking?

Hebt u problemen met het lezen van de pdf, een vraag of opmerking? Neem dan contact op met onze klantenservice.

 


KLIC bijeenkomst op 5 juni voor serviceproviders en softwareleveranciers

Bent u serviceprovider of softwareleverancier? Dan praten we u graag bij op 5 juni tijdens een technische informatiebijeenkomst over KLIC.

We beginnen om 9.30 uur en sluiten af om 12.00 uur. Deze bijeenkomst vindt plaats via Teams.

Onderwerpen

We praten u bij over diverse onderwerpen, zoals de voortgang van de wijzigingen op de KLIC standaarden en het wijzigingsproces.

Aanmelden of meer info?

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst met het aanmeldformulier.

Meer informatie vindt u op onze GitHub.


Gepland onderhoud LV BAG 20 mei

Op woensdag 20 mei tussen 10.00 en 17.00 uur vindt er bij Logius gepland onderhoud plaats op de productieomgeving van Digimelding.
Tijdens dit onderhoud is de productieomgeving van Digimelding tijdelijk niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Gepland onderhoud LV BAG 22 mei

Vanaf vrijdag 22 mei van 18:00 uur tot zaterdag 23 mei 10:00 uur voeren wij tussen 10.00 en 11.00 uur onderhoud uit. Hierdoor is het tijdelijk niet mogelijk om BAG extracten en compacten te bestellen.
Ook zullen BAG Digilevering en BAG audit gedurende deze periode niet beschikbaar zijn. Onze excuses voor het ongemak.

De Makelaarsmail van mei is uit

Nieuwe woningmarktonderzoeken, webinar invloed coronacrisis op de woningmarkt en meer nieuws in de Makelaarsmail van mei.

In de Makelaarsmail van mei leest u over onze actuele woningmarktonderzoeken. U krijgt inzicht in de moeilijke tijden die starters meemaken op de woningmarkt. Ook een interessant artikel naar aanleiding van ons woningmarktonderzoek over buurten waar de woningprijsstijging het grootst is.

Verder o.a. aandacht voor de webinar Invloed coronacrisis op de woningmarkt, van a.s. maandag 18 mei.

Blijf bij in uw branche en abonneer u op de Makelaarsmail.

Lees de laatste editie of meldt u aan.


Meer inzicht in informatiebehoefte bij energietransitie

Om de energietransitie mogelijk te maken, is informatie over warmte-, gas- en elektriciteitsnetten belangrijk. Hoe deel je die gegevens zo optimaal mogelijk met verschillende partijen?

Nederland staat voor een grote verduurzamingsopgave. De energie-opwekking moet 'groener' en het energieverbruik moet omlaag. Daar zijn afspraken over gemaakt in het Klimaatakkoord. Nederland werkt daarmee aan een energietransitie. Om dit mogelijk te maken, is informatie over warmte-, gas- en elektriciteitsnetten belangrijk. Hoe deel je die gegevens zo optimaal mogelijk met verschillende partijen?

Kadaster start project rond energie-infrastructuur

In dit onderzoek ligt de focus op de energie-infrastructuur. Niet alleen de vorm en inhoud van de informatie moet helder zijn. Ook moeten er relaties gelegd worden tussen energie-aansluitingen, energiebronnen en de ondergrond. Het Kadaster is een project gestart om te beschrijven welke informatie partijen, zoals gemeenten, nodig hebben. Deze bevindingen zijn te lezen in het rapport ‘Gebiedsgerichte ontsluiting energie-infrastructuur’. U vindt het rapport en het volledige nieuwsbericht op Kadaster.nl. 

Meer over dit rapport op Kadaster.nl

Releasebericht LV WOZ 11 mei 2020

Nieuwe versie koppelvlak LV WOZ 3.12 (20200210)

Op 24 januari 2020 is in de klankbordgroep berichtenverkeer (KBV) besloten dat we koppelvlak 3.13 niet meer gebruiken. Enkele onderdelen van koppelvlak 3.13 zijn opgenomen in de nieuwste versie van koppelvlak 3.12. Tot voor kort gebruikten we voor de LV WOZ een oude versie van koppelvlak 3.12 versie: 20150703. 

Versie: 20200210 van koppelvlak 3.12 staat sinds 24 april op de Externe TestOmgeving (ETO). Softwareleveranciers hebben daar de kans gehad om dit testen hieruit zijn geen bezwaren of verzoeken verlenging testtijd gekomen. Vanaf vandaag staat de nieuwe versie ook op de productieomgeving. De XSD’s behorende bij het koppelvlak staan op de website gemmaonline.

Wat betekenen deze veranderingen voor u?

Aangezien de koppelvlak versies backwards-compatible zijn, hoeft u niets te doen. Wij hebben softwareleveranciers geadviseerd om op de ETO omgeving zowel de mutatieverwerking bronhouders te testen als de Bevragingen. 

Nieuwe mogelijkheden bevragen WOZ-objecten

Het is nu mogelijk om WOZ-gegevens te bevragen op basis van de verantwoordelijke gemeente of het waterschap. Voorheen kon een complete gemeente alleen aangevraagd worden door een range van WOZ-objectnummers op te geven (vanaf, tot/en met). In verband met gemeentelijke herindelingen werkt deze selectiemethode niet altijd goed. Een WOZ-objectnummer wordt immers niet aangepast bij een gemeentelijke herindeling of grenswijziging.

Nieuwe sorteringen voor Massale Bevraging

Het vernieuwde koppelvlak heeft voor Massale Bevraging de volgende nieuwe sorteringen mogelijk gemaakt:

Entiteit, Sortering, Selectie, Volgorde in antwoord

 • Entiteit: WOZ, Sortering: 27, Selectie: verantwoordelijkeGemeente, Volgorde in antwoord: Gemeentecode
 • Entiteit: WOZ, Sortering: 28, Selectie: ligtInWaterschap, Volgorde in antwoord: Waterschapscode
 • Entiteit: WRD, Sortering: 5, Selectie: verantwoordelijkeGemeente - waardepeildatum, Volgorde in antwoord: Gemeentecode, waardepeildatum (DESC), ingangsdatumWaarde (DESC)
 • Entiteit: WRD, Sortering: 6, Selectie: ligtInWaterschap -waardepeildatum, Volgorde in antwoord:Waterschapscode, waardepeildatum (DESC), ingangsdatumWaarde (DESC)
 • Entiteit: SWO, Sortering: 7, Selectie: verantwoordelijkeGemeente, Volgorde in antwoord:Gemeentecode
 • Entiteit: SWO, Sortering: 8, Selectie: ligtInWaterschap, Volgorde in antwoord: Waterschapscode 

Premier Rutte reikt eerste eigendomsbewijzen uit als resultaat werk Kadaster in Colombia

Het Kadaster helpt de Colombiaanse regering de landadministratie snel en efficiënt op te zetten. De eerste eigendomsbewijzen zijn uitgereikt aan boeren in het dorpje Los Mandarinos.

Premier Rutte heeft op 28 november in Colombia de eerste eigendomsbewijzen uitgereikt aan boeren in het dorpje Los Mandarinos. Het Kadaster helpt de Colombiaanse regering om na het FARC-tijdperk de landadministratie snel en efficiënt op te zetten. Het op naam hebben van grond biedt rechtszekerheid en veiligheid en maakt kredietaanvragen voor investeringen in het platteland mogelijk.

Ontwikkeling platteland kern vredesakkoord

Precies twee jaar geleden eindigde het gewapende conflict in Colombia na vijftig jaar strijd. Een van de belangrijkste punten in het vredesakkoord tussen de Colombiaanse regering en rebellenbeweging FARC is ontwikkeling van het platteland. Landregistratie is een van de middelen om die ontwikkeling te bevorderen. Nederland helpt daarbij via het project Land in Peace. In enkele pilotgebieden wordt de zogeheten Fit for Purpose landregistratiemethodiek toegepast, met de bedoeling dat de Colombiaanse overheid deze aanpak gaat omarmen. De Fit for Purpose aanpak biedt de benodigde rechtszekerheid en is vele malen sneller en goedkoper dan de tot op heden gebruikte methoden. Met een stukje land op eigen naam wordt de omgeving veiliger. Bovendien kunnen boeren hiermee toegang krijgen tot bankkredieten waarmee investeringen gedaan kunnen worden.

In bijzijn van Colombiaanse Minister van Landbouw

17 Boeren in het dorp Los Mandarinos, gelegen in het noorden van Colombia, ontvingen hun eigendomsbewijs tijdens een feestelijke ceremonie. Na een speech van premier Rutte en de Colombiaanse Minister van Landbouw Andres Valencia kregen de boeren één voor één hun eigendomsbewijs uitgereikt. “Dit had ik nooit durven dromen”, sprak een van de nieuwe eigenaren geëmotioneerd. “Deze dag blijft me voor altijd bij."

Zelf land opmeten via app en GPS-antenne

Colombiaanse boeren meten, in aanwezigheid van een overheidsvertegenwoordiger, zelf hun land op met behulp van een GPS-antenne en een speciale app op een smartphone De methode is in die zin te vergelijken met de werkwijze in Nederland vóór de start van het Kadaster in 1832. Met als grote verschil dat de grenzen die de grondgebruikers in Colombia aanwijzen, via de GPS-ontvanger direct digitaal worden vastgelegd. De verzamelde data worden over bestaande luchtfoto’s gelegd en aangevuld met juridische informatie over de grond. Op deze manier zijn data direct gedigitaliseerd, wat zorgt voor een snelle landregistratie. Hoewel de boeren meestal geen formeel eigendomsbewijs hebben, hebben zij vaak wel een koopakte of een soort verklaring van erfrecht. Ook deze documenten worden geregistreerd tijdens het veldwerk. Na een openbare terinzagelegging van de resultaten en na een juridische toets door de Colombiaanse overheid, kunnen de eigendomsbewijzen worden toegekend. Met een feestelijke uitreiking zoals woensdag in Los Mandarinos. 

Lokale jongeren zijn het succes achter project

Na de uitreiking kwam Mathilde Molendijk aan het woord, regiomanager van het Kadaster in Latijns Amerika. “Het geheim van het succes achter dit project zijn de lokale jongeren. Doordat zij de streek kennen en zich supersnel de applicatie op de smartphone eigen maken, kunnen zij nog veel sneller het werk doen dan wij.” Vijf jongeren kregen een certificaat uitgereikt uit handen van Molendijk en premier Rutte voor hun excellente ondersteuning tijdens het veldwerk. De jongeren glunderden van trots van zoveel aandacht: “Ik zou wel in heel Colombia willen werken aan dit project, het draagt bij aan mijn ontwikkeling."

Nog veel werk te doen

Het project Land in Peace is een samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Kadaster, het Colombiaanse landagentschap ANT, ITC (Universiteit Twente), de Colombiaanse Districtsuniversiteit en enkele Colombiaanse overheidsorganisaties. Er is nog veel werk te doen, aangezien 60% van het platteland in Colombia nog niet geformaliseerd is. Het project van het Kadaster in Colombia loopt door tot 2021. De grote uitdaging voor de komende jaren zal zijn dat de Colombiaanse kadasterautoriteiten deze methode op grote schaal gaan toepassen.


Dashboard Terugmeldingen BAG op basis van Terugmelding API

Handig overzicht voor terugmeldingen

In het Dashboard Terugmeldingen kunt u zien hoeveel terugmeldingen bij een gemeente open staan, maar ook op wat voor soort objecten er is teruggemeld en welke statussen de terugmeldingen hebben. 

Handig voor bronhouders

Het dashboard kan handig zijn voor bronhouders om in één oogopslag te zien hoe het er voor staat met de afhandeling van hun terugmeldingen. 

Naar het Dashboard Terugmeldingen

Terugmelding API zelf gebruiken

De gebruikte data in het dashboard, wordt opgehaald met de Terugmelding API. Door de Terugmelding API in te bouwen in een eigen systeem, kunt u informatie uit terugmeldingen eenvoudig opvragen. Ook is het mogelijk om fouten in de BAG, BRT en BGT direct te melden.

Wilt u de Terugmelding API toepassen in uw eigen applicatie? Vraag dan een API key aan.


Nieuwe datum live-gang Informatiepolygoon functionaliteit

Op verzoek van het KLIC gebruikersoverleg (KGO KLIC) is de live-gang van de Informatiepolygoon verplaatst naar medio september 2020

De live-gang van de Informatiepolygoon is verplaatst naar medio september. Let op: De live-gang van het KvK nummer is op 2 juni.

Goed testen in NTD

We raden u als centrale en decentrale netbeheerders aan om de werking van deze nieuwe Informatiepolygoon functionaliteit goed te testen in de NTD. Eventueel met hulp van uw serviceprovider.

Meer informatie

• Technische informatie over de Informatiepolygoon vindt u via de KLIC github Informatiepolygoon

• Geplande werkzaamheden voor KLIC vindt op via de KLIC github - geplande werkzaamheden.


Succesvolle samenwerking in verbetertraject Nationaal Wegenbestand

Samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten-realisatie(VNG-realisatie) startte het Nationaal Wegenbestand (NWB) in oktober 2019 met het verbetertraject vindbaarheid openbare ruimten om gegevens in de BAG, BGT en het NWB beter op elkaar af te stemmen.

Met dit verbetertraject zetten de partijen concrete stappen in de voorbereiding op een samenhangende objectenregistratie (SOR). 

Samenwerking

In het nieuwsbericht dat is geplaatst op de website van het Nationaal Wegenbestand geeft Bert Mast (Kwaliteitsmanagement BAG) aan: “In dit traject is er sprake van een win-win-win situatie voor alle betrokken partijen. De toegevoegde waarde zit dan ook niet alleen in elke registratie afzonderlijk, maar juist in het belang om samen de toekomstige ontwikkeling mogelijk te maken en discrepanties voortijdig op te kunnen lossen.”

Resultaten 1ste fase verbetertraject

De 1ste fase van het verbetertraject is inmiddels achter de rug en alle partijen zijn nu al over de resultaten te spreken.

Benieuwd naar de reacties van de betrokken partijen? Lees meer hierover in het nieuwsbericht op de site van het Nationaal Wegenbestand.


Webinars van 12 en 19 mei verplaatst naar eind juni

De webinars worden verplaatst naar eind juni.

Op 12 en 19 mei zijn webinars over het BAG 2.0 Extract en de BAG API Individuele Bevragingen gepland.
Deze webinars verplaatsen we naar eind juni. Zodra de definitieve data bekend zijn kunt u zich aanmelden. 

Vanwege de Corona maatregelen zijn eerdere geplande bijeenkomsten omgezet in digitale informatiebijeenkomsten op 22 april. Gevolg is dat er op 12 en 19 mei geen nieuwe ontwikkelingen gedeeld kunnen worden.

Informatie digitale informatiebijeenkomsten 22 april

Op 22 april hebben we bijeenkomsten georganiseerd over het BAG 2.0 Extract en over de BAG API Individuele Bevragingen. Informatie over deze bijeenkomsten delen wij binnenkort met u.

 

 


Terugmeldingen voortaan automatisch doorsturen

Sinds 30 april kunnen bronhouders terugmeldingen binnen het terugmeldsysteem automatisch naar een andere registratie doorsturen.
Regelmatig komt een terugmelding op een registratie binnen, die eigenlijk voor een andere registratie bedoeld is. Bijvoorbeeld omdat het onjuiste gegeven afkomstig is uit een andere registratie. De terugmelding moet in zo'n geval doorgestuurd worden naar de andere basisregistratie. Dat proces hebben we geautomatiseerd.

Hoe werkt het?

Sinds 30 april kunnen bronhouders terugmeldingen binnen het terugmeldsysteem automatisch naar een andere registratie doorsturen. Bronhouders geven aan om welke registratie het gaat en er wordt direct automatisch een nieuwe terugmelding aangemaakt voor deze registratie. In de toelichting van de nieuwe terugmelding staat de informatie van de oorspronkelijke terugmelding zoals de vorige registratie, het meldingsnummer en de toelichting van de bronhouder. Hierdoor is het duidelijk dat het om een doorgestuurde terugmelding gaat. De oospronkelijke terugmelding blijft nog 2 maanden zichtbaar met de status ‘Doorgestuurd naar andere basisregistratie’. 

BAG, BGT en BRT

Doorsturen is mogelijk naar registraties die bekend zijn binnen het terugmeldsysteem: de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Topografie (BRT). 

Samenhang tussen registraties is belangrijk

Het doorsturen van terugmeldingen naar de juiste basisregistratie helpt om de kwaliteit van basisregistraties te verbeteren. Dit is noodzakelijk, omdat de samenhang tussen registraties steeds belangrijker wordt. Daarnaast is het doorsturen van terugmeldingen door de bronhouder opgenomen als wettelijke plicht bij bijvoorbeeld de BGT.

Gebruiksgemak PDOK viewer verbeterd

Begin 2020 is het gebruiksgemak van de Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) Viewer verbeterd. Hiermee komt PDOK tegemoet aan de wens van gebruikers om functionaliteiten uit de oude viewer ook in de nieuwe versie aan te bieden.

Wat is er verbeterd?

De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • De meetfunctionaliteit en de x- en y-coördinaten uit de oude viewer zijn nu ook in de nieuwe viewer toegevoegd.
 • Afstanden en oppervlakten kunnen eenvoudig worden opgemeten
 • de x- en y-coördinaten worden getoond als je met de muis over de kaart beweegt.
 • Zoomniveaus zijn uitgebreid en zichtbaar op welk zoomniveau de gebruiker zich bevindt.
 • De PDOK viewer is vanaf nu ook mobile ready. De viewer is daardoor goed leesbaar op elk apparaat. 

Wat is PDOK?

Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is een platform voor het ontsluiten van geo-datasets van Nederlandse overheden en wordt beheerd door het Kadaster. Vele overheidsorganisaties stellen hun geo-data al via PDOK beschikbaar. Rijkswaterstaat, CBS en het Kadaster zelf zijn hierin groot-aanbieders, maar PDOK ontsluit ook data voor kleinere partijen zoals Stichting Wandelnet. Alle datasets zijn te bekijken in de PDOK Viewer.

Open data voor iedereen vrij beschikbaar

De PDOK diensten zijn gebaseerd op open data en daarom voor iedereen vrij beschikbaar. In de PDOK viewer is te zien welke geo-data al via PDOK beschikbaar is. De viewer geeft vervolgens een snelle indruk van het kaartbeeld – hoe de data visueel wordt gepresenteerd - en de inhoud van de webservices.

Aan de slag

De dataset is via de website van PDOK binnen te halen in een eigen GIS-applicatie. Ga direct aan de slag om een eigen toepassing te maken.


Cijfers agrarische grondmarkt 1e kwartaal 2020 bekend

Voor het 1e kwartaal van 2020 is de gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland uitgekomen op € 64.400 per ha.

Voor het 1e kwartaal van 2020 is de gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland uitgekomen op €64.400 per ha. Dat is bijna gelijk aan de prijs in het 4e kwartaal van 2019, maar 4% hoger dan de gemiddelde prijs van € 61.900 per ha over heel 2019.

Dit en meer informatie staat in het 1e kwartaalbericht van 2020 over de agrarische grondmarkt van het Kadaster en Wageningen Economic Research.

Lees het volledige kwartaalbericht

Dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied

Het kwartaalbericht agrarische grondmarkt is een gezamenlijk product van Kadaster en Wageningen Economic Research. Het is gebaseerd op de dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied. Deze dataset bevat een aantal landsdekkende gegevenssets die door verschillende overheidsdiensten zijn ingewonnen. Het gaat om specifieke onderdelen uit de registraties van Transactiegegevens, Basisregistraties Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Percelen en de Landbouwtelling.

Kwartaalbericht ontvangen?

Het kwartaalbericht is gratis beschikbaar op onze website en op de website Wageningen Economic Research. Wilt u het kwartaalbericht per e-mail ontvangen? 

Meld u nu aan

Meer informatie

Meer informatie over deze en de vorige kwartaalberichten vindt u op de pagina Informatievoorziening Agrarische Grondmarkt.