Kadaster RSS Feeds BRK Levering

Tarieven per 1 januari 2020

Het Kadaster wijzigt per 1 januari 2020 zijn tarieven. Het gaat hierbij om een verhoging van 5% bestaande uit een algemene verhoging van 2% en een verhoging van 3% in verband met de loon- en prijsontwikkeling. Daarnaast wordt voor een aantal specifieke producten het tarief aangepast.

Het Kadaster verwacht in de komende periode een lichte daling van het werkaanbod uit de vastgoedmarkt. Door een krimpende vastgoedmarkt  blijft het woningaanbod en de nieuwbouw achter. Als gevolg hiervan nemen de inkomsten af. Daarnaast hebben we te maken met stijgende kosten om de rechtszekerheid te blijven borgen en de dienstverlening aan onze klanten in stand te houden. Ook werken we aan de instandhouding en ontwikkeling van de nationale geo-informatie infrastructuur (NGII). Hierdoor is een beperkte tariefstijging noodzakelijk.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de tarieven voor 2020 goedgekeurd.

Belangrijkste aanpassingen naast de algemene verhoging van 5% zijn:

  • Een verhoging van de inzagetarieven in Kadaster-on-line. Het standaardtarief voor eigendoms- of hypotheekinformatie gaat van € 2,60 naar € 2,95. Deze verhoging is een onderdeel van de afspraken die gemaakt zijn met het ministerie van BZK over de doorontwikkeling en financiering van de basisregistraties.
  • Het tarief voor een KLIC-melding wordt verlaagd van € 16,50 naar € 15,00.

Een toelichting op de bovenstaande aanpassingen en een volledig overzicht van de (nieuwe) tarieven per 1 januari 2020 vindt u op onze tarievenpagina.