Gebruik van depot en aanbieden stuk

In depot aanbieden van bijlagen

Digitaal

Een verzoek tot in depotname van digitale bijlagen en/of bewijsstukken kunt u indienen met Web-ELAN. Meestal moet u daarbij een begeleidend aanvraagformulier meesturen, maar dat hoeft niet altijd. Is voor uw situatie geen formulier beschikbaar, dan kunt u uw bijlage zonder formulier in depot aanbieden. U ontvangt vervolgens van ons via e-mail een digitaal getekend Bewijs van ontvangst. Na indepotname ontvangt u een Bewijs van indepotname, met daarop het depotnummer.

Bekijk de formulieren voor het in depot geven

 

Op papier (analoog) in depot geven van stukken

Bij papieren bijlagen en/of bewijsstukken dient u op papier het Verzoek tot in depotname in tweevoud in, samen met één exemplaar van de bijlagen en/of bewijsstukken.

Het formulier en de bijlage(n) zendt u naar het Depotteam, Postbus 9046, 7300 GH  Apeldoorn.

Wij zorgen ervoor dat deze analoge stukken worden omgezet in een goed raadpleegbaar digitaal bestand. (NB: Daarvoor wordt u wel het geldende tarief in rekening gebracht.)

We sturen u het papieren stuk terug, samen met het depotnummer en het Bewijs van indepotname. Daarnaast ontvangt u op uw e-mailadres dit Bewijs van indepotname ook als PDF.

Het depotstuk koppelen aan de akte - het depotnummer opgeven

  • Als de bijlage deel uitmaakt van het ter inschrijving aangeboden stuk, kiest u bij uw inschrijving met Web-ELAN voor de button: 'Kies bijlage/bewijsstuk'. Bij soort bijlage/bewijsstuk kiest u voor: 'Depot bijlage/bewijsstuk mede in te schrijven' en vermeldt u het depotnummer.
  • Als de bijlage alleen dient ter overlegging, kiest u voor 'Depot bewijsstuk ter overlegging' en vermeldt u het depotnummer.

Gebruikt u een andere applicatie dan Web-ELAN en ondervindt u problemen? Neem dan contact op met uw softwareleverancier.

Elektronisch aanleveren van uw akte met Web-ELAN

Hoe het inschrijven van een stuk met Web-ELAN in zijn werk gaat, leest u in de Installatie- en gebruikershandleiding Web-ELAN, paragraaf 5.4 'Verzoek tot inschrijven stuk'.

Wie een abonnement op Mijn Kadaster heeft, kan gratis gebruikmaken van Web-ELAN. Lees meer op de pagina Web-ELAN.

Equivalentieverklaring toevoegen aan digitaal depotstuk

Met een equivalentieverklaring geeft u aan dat het betreffende depotnummer deel uitmaakt van het stuk.

Bij een afschrift:

  • "Ondergetekende, ……, notaris te ……, verklaart dat dit afschrift samen met de tekening die in bewaring is genomen met depotnummer ### inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is."

Bij een uittreksel:

  • "Ondergetekende, .........., notaris te .........., verklaart dat dit uittreksel samen met de tekening die in bewaring is genomen met depotnummer ###  inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van de desbetreffende gedeelten van het stuk waarvan het een uittreksel is."

Verklaring van eensluidendheid toevoegen aan papieren stukken

Wie het originele stuk ondertekent, ondertekent ook de verklaring van eensluidendheid. De verklaring van eensluidendheid bevat de tekst:

Ondergetekende, mr. …….., notaris te ……., verklaart dat het afschrift eensluidend is met het ter inschrijving aangeboden stuk.

Lees meer over het inschrijven van stukken op papier.

Bewaartermijn van het depotstuk

Een in depot genomen bijlage kan tot 2 jaar na in depotname aan een ter inschrijving aan te bieden stuk gekoppeld worden. Na deze periode kan dat niet meer.

(Zie Kadasterregeling 1994, artikel 10 lid 67 en 8.)

Tarieven

Voor het digitaliseren van analoge bijlagen door het Kadaster wordt € 125,- in rekening gebracht. De tarieven van het elektronisch aanleveren en in depot geven, vindt u in de Tarievenregeling Kadaster op zakelijk.kadaster.nl/tarieven.

Extra kosten kunnen voorkomen

  • Als zowel in de akte zelf als in de bijlage een opsomming van de kadastrale omschrijving van de betrokken objecten, rechten en/of gerechtigden voorkomt, vergelijken wij beide opsommingen met elkaar. Dit geldt ook als in de akte en in de bijlage de kadastrale omschrijving c.q. delen en nummers van de betrokken beperkte rechten voorkomt. Voor deze controleslag brengen wij 8 x het kwartiertarief in rekening (zoals vermeld in artikel 27 lid b van de Tarievenregeling Kadaster).
  • Als de opsommingen onvolledig zijn of van elkaar afwijken waardoor het stuk aan de hand van het depotstuk niet geheel of niet correct verwerkt kan worden, dan vragen wij verbetering van het ingeschreven stuk.