Energietransitie

Advies en ondersteuning bij energietransitie 

Bent u op zoek naar advies en ondersteuning voor de aanpak van de energietransitie? Onze data op maat, analyses en kennis kunnen houvast bieden bij het maken van beleid, de uitvoering daarvan en de monitoring en evaluatie hiervan. Dit kunt u gebruiken bij oplossingen voor de verduurzaming van wijken en gebouwen of het creëren van ruimte voor energievoorziening.

Wij helpen u met:

  • betrouwbare vastgoed- en gebiedsdata en ruimtelijke kennis om de opgaven van de energietransitie in uw provincie of gemeente in beeld te brengen.
  • onafhankelijke, transparante procesbegeleiding bij gebiedsinrichting waarbij rechten worden herverdeeld. Denk bijvoorbeeld aan het beschikbaar maken van ruimte voor windmolens en zonnepanelen.

Ondersteuning op nationaal, regionaal en lokaal niveau

Onze data en kennis kunnen u inzicht geven bij grote energietransities op nationaal, regionaal en lokaal niveau.

Wij werken op nationaal niveau aan de Verbetering van de InformatieVoorziening voor de EnergieTransitie (VIVET). We doen dit samen met 4 andere maatschappelijke organisaties (CBS, RVO, RWS en PBL). Hierin onderzoeken we onder meer hoe de gegevens over de ondergrondse infrastructuur beter beschikbaar kunnen komen en hoe de koppeling tussen BAG en het aansluitingenregister vorm kan krijgen.

Regionaal helpen wij bij het maken van de Regionale Energiestrategieën (RES). Dit doen we onder andere door locaties inzichtelijk te maken die geschikt zijn voor zonne-energie.

Lokaal helpen wij gemeenten bij het opstellen van hun Transitievisie Warmte. Dankzij werksessies met gemeenten weten we nu aan welke informatie zij behoefte hebben.

Kadaster onderdeel van expertpool Regionale Energiestrategie (RES)

In het kader van het Nationaal Programma RES (NP RES) bestaat de Expertpool RES. Dit is onderdeel van de ondersteuningsstructuur voor de 30 RES-regio’s in Nederland. Er komen uit deze regio’s veel verschillende soorten vragen. Het Kadaster is als kennispartner onderdeel van de expertpool. De deskundigheid van het Kadaster wordt ingezet om onder andere vragen gerelateerd aan gebiedsinrichting en geo- en vastgoeddata te beantwoorden. Hierbij komt de expertise die het Kadaster heeft opgebouwd in de energietransitie goed van pas.

Voorbeelden

Warme transitievisie voor verduurzaming wijken

Eind 2021 moeten alle gemeenten in Nederland beschikken over een Warmte Transitievisie. Hierin moeten zij onder andere aangeven wanneer de wijken en kernen in de gemeente over gaan van aardgas naar een andere warmtebron. Het Kadaster ondersteunt gemeenten bij de energietransitie door lokale informatie over de wijken en buurten overzichtelijk weer te geven in een factsheet. Door inzicht te bieden in bepaalde kenmerken helpen factsheets gemeenten bij het maken van keuzes voor verduurzaming.

Lees meer op de pagina Wijkgerichte verduurzaming voor iedere gemeente.

Data op maat voor onderzoek energieverbruik vastgoed in zorg

Waaruit bestaat het vastgoed voor de zorg in Nederland? Om hoeveel panden, wat voor soort panden en om hoeveel m2 gaat het? Hoe is het energieverbruik van het zorgvastgoed nu? Het Kadaster en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) helpen bij het in beeld brengen van de antwoorden op deze vragen. 

Lees meer op de pagina Data op maat voor onderzoek energieverbruik vastgoed zorg

Grondstrategie voor RES

De keuzes die in de RES worden gemaakt leggen een nieuwe claim op de ruimte. Gronden moeten beschikbaar zijn om de ambities en keuzes mogelijk te maken. In hoeverre is een grondstrategie gewenst en in welke mate is overheidsregie nodig of gewenst? Hierbij moet ook rekening gehouden worden met andere factoren die een beslag leggen op de ruimte, zoals natuur, landbouw, stikstof en veenweideproblematiek. Het Kadaster maakt samen met provincie en kennispartners een landelijke factsheet die RES regio’s kunnen gebruiken bij de keuze: wel of geen grondstrategie en, zo ja, welke variant. Daarnaast biedt de factsheet inzicht over de effecten en risico’s.

Inzicht in de potentie voor zonne-energie in uw RES-regio

Een groot deel van de energie moet in de toekomst decentraal opgewekt moeten worden. Hoe groot is de potentie van zonne-energie op daken? En hoeveel zonnepanelen zijn er al geïnstalleerd? Het Kadaster berekent voor alle gebouwen in de gemeente of regio de opwekcapaciteit en brengt in kaart waar zonnepanelen liggen. Zo ontstaat een gedetailleerd beeld welke gebouwen de meeste potentie hebben. Wie zijn de eigenaren? Om welk type vastgoed gaat het?  

Op basis van locatiekenmerken van onbebouwde percelen wordt bepaald wat de meest geschikte locaties zijn voor zonne-energie op land. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de eigenaren, het gebruik, de capaciteit op het net en ligging ten opzicht van natuur en de bebouwde omgeving.

Verbetering van landelijke informatievoorziening voor de Energietransitie: VIVET

De informatievoorziening voor de energietransitie (VIVET) moet verbeterd worden. Daarom werkt het Kadaster samen met het CBS, PBL, RVO en RWS, in opdracht van de ministeries EZK en BZK, aan de verbetering van deze informatievoorziening. Zo komen er meerdere landelijke informatieproducten over de ondergrondse energie-infrastructuur, verbruiksgegevens en installaties.

Monitor energieverbruik vastgoed funderend onderwijs 2018

Als onderdeel van VIVET hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster de monitor 'Energieverbruik vastgoed funderend onderwijs 2018' opgezet. Deze brengt het energieverbruik van vastgoed in de onderwijssector op laag regionaal niveau in kaart. En in de toekomst kunnen de ontwikkelingen worden gevolgd.

De monitor richt zich op basis-, speciaal en voortgezet onderwijs. Dit interactieve dashboard geeft het energieverbruik van onderwijsvastgoed in het jaar 2018 weer. En maakt uitsplitsingen naar kenmerken van complexen, zoals bouwjaar, oppervlakte, type eigenaar, energielabel en regio-indeling. Ook laat het dashboard kentallen zien zoals energieleveringen per m2 en per leerling voor verschillende gebouwkenmerken.

Naar de monitor Energieverbruik vastgoed funderend onderwijs 2018 op de website van het CBS

Gemeente Goeree: duurzame gebiedsontwikkeling

De gemeente Goeree-Overflakkee slaagde erin een gebied van 500 hectare duurzaam te ontwikkelen en won daarmee een award van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling. De gemeente richtte grondgebruik en eigendom anders in. Alle doelen werden behaald, inclusief het vrijmaken van een locatie voor windmolens. Het Kadaster zorgde voor onafhankelijk advies en procesbegeleiding voor alle partijen.

Lees meer op de pagina met praktijkvoorbeeld gemeente Goeree-Overflakkee.

Lees ook het nieuwsbericht Duurzaam Goeree winnaar jury-SKG Award 2019

Provincie Overijssel krijgt zicht op energiezuinigheid woningen

De provincie Overijssel heeft als duurzaamheidsdoelstelling dat 45% van de particuliere woningvoorraad in 2020 minimaal over een energielabel B beschikt. In 2030 moet 90% energielabel B hebben. Als startpunt wilde de provincie weten: hoe staan we er eigenlijk voor? We brachten we de stand van energielabels in beeld. 

Lees meer op de pagina Provincie Overijssel krijgt zicht op energiezuinigheid woningen

Ook interessant?

Verstening en groen in beeld voor beleid klimaatadaptatie

Wat is er nodig voor meer groen in steden en dorpen? Dat begint met inzicht in de ontwikkeling van de verstening en vergroening in bepaalde gebieden. Wij werken eraan dit geautomatiseerd in beeld te brengen voor alle tuinen in Nederland.

Lees meer op de pagina Verstening en groen in beeld voor beleid klimaatadaptatie

Aan de slag met energietransitie

Hebt u vragen of wilt u aan de slag? Wij vertellen u graag meer. Neem contact op met onze collega’s van Maatwerk & Advies.