Het inrichten van stedelijk gebied; dat is ook het ontwikkelen en herstructureren van bedrijventerreinen. In Nederland is een groot aantal verouderde bedrijventerreinen in de loop van de tijd opgeslokt door de stad. Sommige bedrijven die gevestigd zijn op deze terreinen worden belemmerd in hun functioneren, en hun toekomstplannen zijn soms lastiger te realiseren. Voor meer toekomstperspectief worden industrieterreinen getransformeerd naar bijvoorbeeld een gemengd gebied met wonen en werken.

Vragen van eigenaren

Bij de aanpassing van het gebied waar hun bedrijf is gevestigd, hebben eigenaren veel vragen als:

  • “Is het voor mij interessant om mijn vastgoed en/ of onderneming in te laten schikken? Of doe ik er beter aan om een andere locatie te zoeken voor mijn bedrijf?” 
  • "Is het verstandig om samen met andere eigenaren te gaan ontwikkelen?”

Ontwikkeling mogelijk door onafhankelijke rol

Een gemeente heeft vaak ook eigen belangen. Het Kadaster kan als onafhankelijke partij het proces en de samenwerking tussen eigenaren begeleiden. Zo hebben de betrokken partijen meer vertrouwen en begrip voor elkaar.

Ieder bedrijventerrein is anders, en dat vraagt om een maatwerkoplossing. Soms is aan- of verkoop de beste oplossing. Bij andere terreinen kan herverkaveling leiden tot samenwerkingsafspraken waardoor ontwikkelingen mogelijk worden.

Wat kunnen wij hierin betekenen?

  • samen met eigenaren werken aan een gedragen gebiedsvisie
  • stap van visie naar uitvoering met de betrokken partijen. Wij richten ons met name op de samenwerking met eigenaren en andere partijen, zodat er een gelijkwaardig speelveld ontstaat.
  • het veranderingsproces ondersteunen met relevante (gecombineerde) data en (digitaal) kaartmateriaal. Meer hierover leest u op de pagina Inzet data bij stedelijke gebiedsontwikkeling.

Best practices

Het Kadaster levert voor ieder vraagstuk een maatwerkoplossing. Hoe gaat dat in zijn werk?

Probleem

Individuele eigenaren zoeken naar de invulling van hun werklocaties. Anderen zijn al in gesprek met de gemeente over transformatie naar woningbouw. De gemeente staat positief tegenover de transformatie naar woningbouw, mits er aan enkele kwalitatieve voorwaarden wordt voldaan. .Maar zonder samenwerking komen ontwikkelplannen niet van de grond.

Vraag aan het Kadaster

De gemeente vraagt het Kadaster om de eigenaren in het gebied te organiseren en te verkennen of er draagvlak is voor een gezamenlijke herontwikkeling van het gebied.

Oplossing

In een aantal bijeenkomsten spreken we met eigenaren over de stedenbouwkundige randvoorwaarden, de ontwikkelingen in het gebied en de kosten en baten bij herontwikkeling. Hoewel de eigenaren van tevoren bang waren voor vertraging bij een gezamenlijk traject, Doordat we dit traject samen doorlopen zien eigenaren de noodzaak van samenwerking in. Samen met de gemeente willen de eigenaren hun stedenbouwkundige plannen tot een hoger niveau tillen. Dit houdt in het concreet maken van de plannen en de samenwerking met de eigenaren verstevigen. Gespecialiseerde bureaus helpen hierbij.

Lees ook:

Van bedrijventerrein naar wonen op individuele kavels in Maassluis

Uitbreiding havengebied Oevers B in Meppel