BAG terugmelden

Gegevens in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zijn van hoge kwaliteit. Afnemers kunnen deze zonder nader onderzoek gebruiken. Desondanks is het mogelijk dat een geregistreerd gegeven niet overeenkomt met de werkelijkheid. Is er volgens u sprake van een fout of onvolledigheid? Dan bent u als bestuursorgaan verplicht een terugmelding te doen. Maar ook private organisaties en particulieren kunnen mogelijke fouten in de registratie doorgeven. Het melden van mogelijke fouten draagt bij aan een nóg hogere kwaliteit van de BAG-registratie. Wij stellen het op prijs dat iedereen die een mogelijke fout in de BAG-registratie tegenkomt dit meldt.

Hoe doet u een terugmelding

Een terugmelding doet u via de BAG Viewer, de Terugmelding API of via Digimelding. De wet BAG schrijft voor dat er 'gerede twijfel' moet zijn over de juistheid van gegevens. Het is daarom verplicht dat u bij het doorgeven van mogelijke fouten in de BAG registratie toelicht waarom de gegevens niet kloppen. Dit kan bijvoorbeeld ook door een foto of een ander document als bijlage toe te voegen bij uw melding.

BAG Viewer

Geef uw melding eenvoudig en snel door via de BAG viewer.

Naar de BAG Viewer

In het document 'Terugmelden via BAG Viewer' vindt u een uitgebreide beschrijving van de werking van onze BAG terugmeldapplicatie.

Terugmelding API

Voor het doen van terugmeldingen kan ook gebruik worden gemaakt van de Terugmelding API. Door de Terugmelding API in te bouwen in uw systeem zijn vermeende fouten direct te melden aan de bronhouders van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Topografie (BRT) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Ook kunt u de openbare informatie uit deze terugmeldingen hiermee opvragen.

De Terugmelding API kan worden ingebouwd in een eigen applicatie. Hiervoor moet de applicatie worden geregistreerd en moet een API key worden aangevraagd. Het aanvragen van een API key kan via een aanmeldformulier.

Terugmeldingen die via de Terugmelding API gedaan worden, zijn ook in te zien via de BAG Viewer.

Voor meer informatie over de Terugmelding API kunt u terecht op het Geoforum.

Digimelding

Bestuursorganen hebben ook de mogelijkheid een terugmelding te doen via Digimelding. Digimelding is een centrale voorziening van de Rijksoverheid waarmee overheden vermeende onjuistheden in de gegevens van basisregistraties kunnen terugmelden aan de bronhouders.

Publieke afnemers kunnen met eHerkenning (niveau 2) inloggen op het webportaal van Digimelding om een terugmelding te doen. De bronhouder van de BAG ontvangt een e-mail op zijn gebruikelijke e-mailadres voor terugmeldingen. Hierin wordt vermeld dat er een terugmelding voor hem klaarstaat in Digimelding. De bronhouder onderzoekt de melding en verbetert het gegeven zonodig in de BAG. Ook werkt de bronhouder de status bij in Digimelding. De melder (afnemer) kan via Digimelding zelf deze statusmeldingen van de bronhouder volgen. Afnemers moeten zijn aangesloten op Digimelding en eHerkenning (niveau 2) in huis hebben om Digimelding te kunnen gebruiken. Bronhouders krijgen toegang tot Digimelding door middel van eHerkenning (niveau 2). Meer informatie voor bronhouders vindt u op de website van Logius.

Hoe afnemers kunnen aansluiten op Digimelding leest u op de website van Logius.
Hoe afnemers en bronhouders een eHerkenningsmiddel kunnen aanschaffen, leest u op de website van eHerkenning van de Rijksoverheid.
Hoe bronhouders eHerkenningsmiddelen kunnen aanschaffen leest u ook op de website van VNG Realisatie

Wat gebeurt er met uw terugmelding?

Wanneer u een terugmelding heeft gedaan, krijgt u van de bronhouder (gemeente) bij wie de terugmelding is gemeld per e-mail een bevestiging van uw terugmelding. De gemeente neemt uw terugmelding vervolgens inhoudelijk in behandeling. De wet BAG schrijft voor dat gemeenten terugmeldingen van bestuursorganen en correctieverzoeken van belanghebbenden binnen twee werkdagen afhandelen.

Als de gemeente een terugmelding niet binnen twee werkdagen kan afhandelen, plaatst ze het object waarop is teruggemeld 'in onderzoek'. De status van uw terugmelding verandert hiermee. U krijgt hierover per e-mail een bericht. Daarna heeft de gemeente maximaal zes maanden de tijd om het onderzoek dat nodig is om deze terugmelding af te kunnen handelen, uit te voeren. De gemeente is verplicht u op de hoogte te stellen van de uitkomst van de behandeling van uw terugmelding. 

Verplichte terugmelding door bestuursorgaan

Ontbreekt er volgens u een gegeven in de BAG of twijfelt u aan de juistheid ervan? Dan bent u als bestuursorgaan verplicht een terugmelding te doen.

Vrijwillige terugmelding door private partij of particulier

Ontbreekt er volgens u een gegeven in de BAG of twijfelt u aan de juistheid ervan? Dan kunt u als private partij vrijwillig een terugmelding doen via Bagviewer.kadaster.nl. Na ontvangst sturen wij uw melding door naar de desbetreffende bronhouder (leverancier van het gegeven).

De bronhouder handelt de melding vervolgens af conform de Wet BAG en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (‘correctieverzoek door burgers en bedrijven’).

De wet BAG schrijft geen termijnen voor waarbinnen meldingen van private organisaties of particulieren die geen belanghebbende zijn, moeten worden afgehandeld. Het is aan gemeenten om te bepalen hoe ze met deze meldingen omgaan. In de praktijk worden deze meldingen vanwege de bijdrage aan de kwaliteit van de BAG registratie voortvarend afgehandeld.    

Onnodige foutmeldingen voorkomen

Onnodige foutmeldingen willen we graag voorkomen. Daarom verzoeken wij u rekening te houden met de actualiteit van de gegevens voordat u een terugmelding doet. Op de website digitaleoverheid.nl kunt u in de Stelselcatalogus zien welke objecten en attributen zijn opgenomen in de BAG.

Beheren van terugmeldingen

Vanaf 1 november 2017 kunnen gemeenten, als bronhouders van de BAG, de terugmeldingen die vanaf dat moment via de BAG viewer zijn gemeld, inzien en afhandelen in Mijn Kadaster. Lees meer hierover op de pagina Beheren terugmeldingen BAG.

Vragen?

Voor al uw vragen over de Basisregistratie Adressen en Gebouwen kunt u contact opnemen met de Klantenservice BAG. Voor inhoudelijke vragen over een terugmelding verwijzen wij u naar de bronhouder van het gegeven waar uw terugmelding betrekking op heeft.