Het Kadaster en de nieuwe privacywetgeving (AVG)

Op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Al vanaf de invoering van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voldoen we aan de privacyregels.

Maatregelen die we getroffen hebben vanwege de AVG zijn bijvoorbeeld het aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming en het vragen van toestemming aan onze abonnees voor het blijven verzenden van online nieuwsbrieven. Wij verstrekken geen persoonsinformatie voor charitatieve doelen of commerciƫle activiteiten, zoals direct marketing.

Waarom registreert het Kadaster persoonsgegevens?

Het Kadaster registreert al 185 jaar registergoederen. Met registergoederen - denk aan vastgoed, schepen en vliegtuigen -  heeft iedereen wel eens te maken. Als eigenaar, huurder, financier, schuldeiser of als overheid. De informatie over deze goederen moet betrouwbaar zijn. Bij onbetrouwbare informatie zullen partijen veel minder (snel) bereid zijn zaken met elkaar te doen. De economie, het rechtsverkeer en het bestuurlijk verkeer tussen burgers en overheid zijn gebaat bij rechtszekerheid.

Openbare informatie

De wettelijke taak van het Kadaster om registergoederen te registeren, heeft onder meer als doel rechtszekerheid te waarborgen. De informatie van het Kadaster is daarom openbaar. Dit geldt voor onder meer de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de Openbare Registers (OR) .

Meer lezen over de privacy bij het Kadaster.