Extra aandacht voor instructie van het graafteam

Agentschap Telecom gaat voortaan tijdens controle van de KLIC nadrukkelijk bekijken of graafteams instructies hebben gekregen voordat zij starten met graven.

Het agentschap hanteert hierbij de afspraken zoals vastgelegd in de richtlijn CROW 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen,’ die sinds 1 januari 2017 van kracht is. Het agentschap controleert op de graaflocatie of alle informatie die het Kadaster verstrekt ook ter plaatse aanwezig en te raadplegen is. In het vakjargon wordt deze informatie ‘de KLIC’ genoemd. De toezichthouder van het agentschap gaat nu controleren of en hoe het graafteam is geïnstrueerd. Een goede instructie vergroot namelijk het vakmanschap en de betrokkenheid van het graafteam.

Keetkaart en Veilig graven app

Om het de grondroerders makkelijk te maken, heeft Agentschap Telecom de zogenaamde ‘keetkaart’ ontwikkeld. Hierop is overzichtelijk aangegeven waaruit KLIC bestaat en welke onderdelen aanwezig moeten zijn op de graaflocatie. Ook is er de ‘Veilig graven’ app met toelichtende filmpjes van de KLIC-informatie onderdelen. Hiermee kan het graafteam nu ook zelf op hoofdlijnen nagaan of zij voldoende instructie heeft gehad.

Meer weten?

Informatie over de keetkaart en de Veilig graven app vindt u op de website van Agentschap Telecom.