BRK

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit:

 • de kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten 
 • de kadastrale kaart. Op deze kaart is de ligging van de kadastrale percelen te zien (inclusief perceelnummer). Ook de grenzen van het rijk, de provincies en de gemeenten staan erop

Ook leidingen en kabelnetwerken zijn onroerende zaken. Een geregistreerd netwerk maakt daarom onderdeel uit van de BRK. 

Authentieke gegevens

De BRK bevat authentieke en niet-authentieke gegevens. Bij twijfel over de juistheid van een authentiek gegeven uit de BRK, bent u als notaris, overheidsorganisatie of bestuursorgaan verplicht dit te melden aan het Kadaster. Een gegeven is authentiek als het als zodanig wordt aangemerkt in de wet van een basisregistratie of via een algemene maatregel van bestuur. Een authentiek gegeven hoort bij één basisregistratie. Het is van hoogwaardige kwaliteit, zodat een overheidsinstelling het kan gebruiken zonder nader onderzoek te hoeven doen.

Authentieke gegevens in de kadastrale registratie zijn:

 • kadastrale aanduidingen van onroerende zaken en appartementen
 • rechten (met uitzondering van erfdienstbaarheden)
 • kadastrale grootte van een perceel
 • persoonsgegevens van eigenaren, beperkt gerechtigden en beslagleggers

Authentieke gegevens op de Kadastrale kaart zijn:

 • de afbeelding van de kadastrale aanduidingen
 • kadastrale grenzen
 • rijks-, provincie- en gemeentegrenzen

Een overzicht van alle gegevens uit de Basisregistratie Kadaster met daarbij de vermelding wel of niet authentiek, vindt u op de website stelselvanbasisregistraties.nl

Eventuele onjuistheden in de Basisregistratie Kadaster (BRK) kunt u terugmelden op de pagina BRK terugmelden.

Als u twijfelt over de gegevens in de Basisregistratie Kadaster of als u een klacht wilt indienen over een product, een factuur of misschien over het gedrag van een medewerker, dan horen wij dat graag van u. Hoe u een klacht indient, leest u op de pagina klachten en bezwaren.

Budgetfinanciering BRK voor overheidsorganisaties

Overheidsorganisaties die gebruik maken van gegevens uit de Basisregistratie Kadaster betalen niet per product maar op basis van budgetfinanciering. Het Kadaster krijgt voor deze informatieverstrekking jaarlijks een bepaald budget van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Een overzicht van producten die onder de budgetfinanciering BRK vallen, vindt u op de pagina BRK artikellijst. Op de pagina Implementatieondersteuning Budgetfinanciering BRK ziet u welke dienstverlening onder de budgetfinanciering valt en welke aanvullende dienstverlening het Kadaster tegen vergoeding kan leveren.

Koppeling BRK en Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

De dertien Nederlandse basisregistraties worden aan elkaar gekoppeld, zodat er een samenhangend Stelsel van basisregistraties ontstaat. Er is al een koppeling tussen de adressen in de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de adressen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van de gemeenten gemaakt. Deze koppeling heeft geresulteerd in een koppeltabel die u online kunt raadplegen.

Met de BRK-BAG koppeling legt het Kadaster de relatie tussen de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Koppeling BRK en Handelsregister (NHR)

Het Kadaster legt ook een verbinding tussen de BRK en het Handelsregister (NHR) van de Kamers van Koophandel. In steeds meer van onze BRK-producten leveren wij voortaan bij organisaties (rechtspersonen en samenwerkingsverbanden) het KvK-nummer mee. Zo bent u zeker dat u de juiste gegevens van de rechtspersonen en samenwerkingsverbanden in uw stuk opneemt. U vindt met het KvK-nummer bovendien eenvoudig aanvullende en actuele gegevens over deze organisaties terug bij de Kamers van Koophandel. 

Aan onderstaande producten voegen wij het KvK-nummer toe als het gaat om gegevens van een niet-natuurlijk persoon (rechtspersonen en samenwerkingsverbanden). Bij digitale producten is dit nummer een link naar het NHR. Bij het product BRK Levering leveren we ook het RSIN.

 • Eigendomsinformatie
 • Eigenaarsinformatie
 • Hypotheekinformatie
 • Objectlijst
 • Woningrapport
 • BRK Levering

Bij het zoeken naar niet-natuurlijke personen in Kadaster-on-line tonen wij het KvK-nummer zodat dit nummer bij ons bekend is

Koppeling BRK en Basisregistratie Personen (BRP)

Een notaris is verplicht bij het opmaken van een akte of registerverklaring authentieke gegevens uit de basisregistraties te gebruiken. Als een notariële akte of registerverklaring wordt ingeschreven in de BRK, controleert het Kadaster of de persoonsgegevens in de akte overeenkomen met de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Als de gegevens niet overeenkomen en de notaris heeft dit nog niet teruggemeld aan de betreffende gemeente, ontvangt de notaris van het Kadaster een verzoek om de gegevens in de akte te verbeteren.

Kwaliteitscontrole

We zijn wettelijk verplicht elke 3 jaar de gegevens uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) te laten controleren door een externe partij. Deze toetst op basis van een controleprotocol onder andere de logische consistentie, actualiteit, volledigheid en de nauwkeurigheid van de gegevens.

Alterra Wageningen UR heeft eind 2019 de resultaten van de derde externe audit van de Basisregistratie Kadaster opgeleverd.

Kunt u het pdf-bestand van de BRK Externe kwaliteitsrapportage niet bekijken, bijvoorbeeld omdat u de voorleesfunctie gebruikt? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088-183 5456. 

Gebruikersoverleg

Het Gebruikersoverleg Basisregistratie Kadaster (BRK) verzorgt de gebruikersinbreng voor de Basisregistratie Kadaster.