Basisregistratie Adressen en Gebouwen

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan.

Landelijke voorziening

Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers. Organisaties met een publieke taak, zoals ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio's zijn verplicht de authentieke gegevens uit de registraties te gebruiken.

Film BAG in het kort

In de film 'de BAG in het kort' vertellen we u meer over de BAG en de gegevens die hierin opgenomen zijn. Klik op de pijl in de volgende afbeelding om de film te starten.

 

 

Welke adressen en gebouwen?

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevat alle officiële, als zodanig toegekende, adressen op Nederlands grondgebied. Een adres is de door de bevoegde gemeente toegekende benaming, bestaande uit de naam van een openbare ruimte, een nummeraanduiding en woonplaats. Adressen worden toegekend aan adresseerbare objecten uit de Basisregistratie Gebouwen: verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd. Deze 'objecttypen' zijn afgebakend en voorzien van een unieke aanduiding. De waarde van de attributen behorende bij de objecttypen (zoals de oppervlakte en het bouwjaar) is ook in de registratie opgenomen.

Omschrijving van de objecttypen in de BAG:

 • NUMMERAANDUIDING (huisnummer en toevoegingen)
  Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan toegekende aanduiding van een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats.
 • OPENBARE RUIMTE (straten)
  Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen.
 • WOONPLAATS
  Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente.
 • PAND
  De kleinste, bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief, zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.
 • VERBLIJFSOBJECT
  De kleinste, binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte, eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is.
 • STANDPLAATS
  Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.
 • LIGPLAATS
  Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig. Aan ieder object is minimaal één adres gekoppeld. Daarnaast zijn nevenadressen mogelijk. Aan panden zonder verblijfsobject (zoals bijvoorbeeld onzelfstandige bijgebouwen) wordt geen adres toegekend.

Legaal / lllegaal

De wet BAG schrijft voor dat zowel legale als mogelijk illegale adresseerbare objecten worden geregistreerd en een adres krijgen. Mogelijk illegale objecten herkent u aan de waarde "Ja" in het veld "indicatie geconstateerd". In de BAG wordt de feitelijke situatie geregistreerd. Uitzondering hierop is het gebruiksdoel bij verblijfsobjecten, hier wordt het vergunde gebruik geregistreerd. Voor handhaving bij illegale situaties is het noodzakelijk zowel de vergunde situatie als de feitelijke situatie te kennen.

Documentatie

Op de pagina van het Ministerie van Binnenlandse Zaken vindt u een overzicht van de complete wet- en regelgeving van de Wet BAG. 

De Catalogus BAG 2018 bevat de uitgangspunten en voorschriften die ervoor zorgen dat objecten in de BAG overal op dezelfde manier worden vastgelegd. Samen met de wet BAG en het besluit vormt de catalogus de normatieve en formele kern van de BAG vanaf 1 juli 2018.

Door gebruik te maken van voorbeelden vanuit de praktijk wordt in de Praktijkhandleiding van de website Github de normatieve kern in een aantal situaties nader toegelicht.

Op de pagina BAG documentatie vindt u de nu geldende documentatie voor de Landelijke Voorziening BAG.

Vragen?

Voor al uw vragen over de Basisregistratie Adressen en Gebouwen kunt u contact opnemen met de Klantenservice BAG.