Stap 1B: voorbereiden

Voorbereiden nieuwe gemeentelijke regelingen en model brondocumenten

De gewijzigde wet- en regelgeving voor de BAG heeft enkele gevolgen voor de door gemeenten gebruikte mandaatregelingen en standaarddocumenten. Deze moeten worden aangepast aan gewijzigde benamingen en artikelnummers in de Wet BAG en het Besluit BAG.

Omdat de gewijzigde bepalingen gelden vanaf 1 juli 2018, is het aanpassen van deze gemeentelijke documenten één van de eerste concrete stappen die u als gemeente moet zetten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hiervoor alle eerder gepubliceerde modeldocumenten voor de BAG geactualiseerd. Daardoor kunnen gemeenten beschikken over een complete verzameling van vernieuwde modeldocumenten.

 • Modelbesluit vaststellen woonplaatsen
 • Modelbesluit vaststellen openbare ruimten
 • Modelbesluit vaststellen nummeraanduidingen
 • Modelbesluit vaststellen standplaatsen Wet BAG
 • Modelbesluit ligplaatsen Wet BAG
 • Model ambtelijke verklaring Wet BAG
 • Model document van constatering Wet BAG
 • Model mandaatbesluit Wet BAG
Deze modeldocumenten staan op de website Digitale agenda 2020.

 

Naar de modeldocumenten

 

Het voorbereiden van de nieuwe gemeentelijke regelingen en model brondocumenten bestaat uit de volgende stappen die u als gemeente kunt zetten:

 1. Verzamel alle door de gemeente gebruikte standaarddocumenten voor de BAG (zoals Word-sjablonen of formulieren die binnen een document management systeem worden gebruikt om bepaalde brondocumenten aan te maken).

 2. Vergelijk de bestaande documenten met de vanuit VNG beschikbaar gestelde modeldocumenten. Stel vast wat dit betekent voor de gebruikte standaarddocumenten (zoals het doorvoeren van kleine aanpassingen in bestaande documenten of het aanmaken van nieuwe standaarddocumenten).

 3. Pas de door de gemeente gebruikte standaarddocumenten aan (houd er rekening mee dat de oude documenten tot 1 juli 2018 gebruikt moeten blijven en de nieuwe documenten pas vanaf 1 juli 2018 gebruikt worden).

 4. Laat een nieuw mandaatbesluit vaststellen waarin de wijzigingen als gevolg van de aangepaste wet- en regelgeving zijn doorgevoerd.

 5. Verwijder of archiveer de oude niet meer gebruikte standaarddocumenten (na 1 juli 2018).

Wat is er veranderd ten opzichte van de oude modeldocumenten?

Met name de modellen voor een ambtelijke verklaring en een document van constatering zijn inhoudelijk aangepast.

 • Het model voor een ambtelijke verklaring is in de plaats gekomen van de bestaande drie schriftelijke modelverklaringen.

 • Het document constatering object is in de plaats gekomen van het proces verbaal van constatering.

 • In de nieuwe modellen zijn de verwijzingen naar de regelgeving voor de BAG aangepast en zijn de toelichtingen geactualiseerd. Datzelfde geldt ook voor het nieuwe model mandaatbesluit Wet BAG. Hierin is nu naast een specifiek op de Wet BAG gericht mandaatbesluit, ook de mogelijkheid tot opname van bevoegdheden in een bevoegdhedenregister uitgewerkt.

Gemeenten wordt door de VNG geadviseerd gebruik te maken van deze nieuwe modeldocumenten of hun bestaande documenten daarop aan te passen.

In de modelbesluiten voor woonplaatsen, openbare ruimten, nummeraanduidingen, standplaatsen en ligplaatsen zijn geen relevante inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Wel is in de aanhef van het besluit de verwijzing naar de Wet BAG aangepast en zijn in de toelichting een aantal teksten geactualiseerd. Gemeenten die gebruik hebben gemaakt van de eerdere modelbesluiten, kunnen volgens de VNG in principe volstaan met het in hun eigen standaarddocumenten in de aanhef aanpassen van de naam van de wet (basisregistratie in plaats van basisregistraties).

Intussen heeft de VNG ook een geactualiseerde versie van de modelverordening naamgeving en nummering gepubliceerd. De inhoudelijke wijzigingen in deze verordening zijn zeer beperkt. Wel is de gelegenheid aangegrepen de modelverordening meer in lijn te brengen met de standaarden voor modelverordeningen van de VNG. Het aanpassen van de gemeentelijke verordening naamgeving en nummering hoeft, gelet op de beperkte inhoudelijke wijzigingen, niet onmiddellijk te gebeuren.

Naar stap 1c: werkafspraken maken

Terug naar stap 1a: kennis opdoen