Aanleveren meetgegevens - afzien van aanwijs

Nieuwe grenzen moeten aangewezen worden aan het Kadaster. Maar als u zelf de meetgegevens aanlevert, is het meestal de bedoeling dat de ingeleverde meting meteen ook de aanwijs aan het Kadaster is. Partijen moeten hiermee akkoord gaan. Dat kan door een machtiging of door een clausule in de akte op te nemen. 

Als hierbij teksten gebruikt worden die niet precies omschrijven wat de bedoeling is, kunnen vertragingen ontstaan. Vooral bij grote bouwprojecten is dat lastig.

Een voorbeeldtekst waardoor vertraging kan ontstaan is: 

“De koper machtigt de gemeente de kadastrale aanwijzing aan het kadaster te verzorgen".

Hier staat duidelijk dat er wel degelijk aanwijs gegeven wordt aan het Kadaster, maar dat de
gemeente dit mede namens de koper doet. Vaak wordt echter bedoeld dat partijen op grond van
artikel 104 van de Kadasterregeling afzien van aanwijs in het terrein.

Twee bruikbare voorbeeldteksten

Clausule

"Partijen geven op grond van artikel 104 Kadasterregeling toestemming aan het Kadaster om het
nieuwe perceel / de nieuwe percelen te vormen zonder onderzoek ter plaatse en zonder meting.
Partijen stellen aan het Kadaster zodanige, door partijen goedgekeurde, gegevens ter beschikking dat
over de ligging van de grenzen en de rechtstoestand geen twijfel bestaat"

Volmacht tekst

"Koper geeft hierbij volmacht aan verkoper voor het geven van inlichtingen noodzakelijk voor de
bijhouding van de Basisregistratie kadaster als bedoeld in artikel 57 Kadasterwet.
Partijen zijn overeengekomen dat de begrenzing van het verkochte, omschreven in de akte van
levering ingeschreven in het register Hypotheken 4 deel@ nummer@ overeenkomt met de
meetgegevens zoals deze zijn vermeld op de aan deze volmacht gehechte tekening en dat partijen
afzien van het geven van aanwijs in het terrein. Op basis hiervan kan de perceelsvorming door het
Kadaster geschieden zonder terreinbezoek en overeenkomstig bedoelde meetgegevens. Genoemde
meetgegevens zijn ook separaat digitaal aan het Kadaster verstrekt."