Vervolg vernieuwingstraject Wkpb

Stuurgroep heeft Definitiestudie Beter Kenbaar goedgekeurd.
De stuurgroep Beter Kenbaar, onder voorzitterschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft op 12 februari 2018 de Definitiestudie Beter Kenbaar goedgekeurd. Deze studie beschrijft in hoofdlijnen de inrichting van de registratie van publiekrechtelijke beperkingen in de toekomst. Goedkeuring van de Definitiestudie is een eerste grote stap in het vernieuwingstraject van de bestaande Wkpb. Kernpunten zijn: 
 
  • Bronhouders kunnen een beperking vestigen op een kadastraal ID (perceelnummer), BAG-ID (pandnummer), BGT-ID of, als er niets anders is, een contour in coördinaten. De keuze hangt af van de wet die ‘onder’ het besluit ligt. De verplichte vertaling naar kadastrale percelen en de bijhouding daarvan komt te vervallen.
  • Alle beperkingenbesluiten komen in de Basisregistratie Kadaster (BRK). Als ná 2021 bepaalde besluiten alsnog een omgevingsdocument worden, gebeurt dat via een apart overgangstraject.
  • Alle bronhouders leveren aan (formeel: inschrijven in) de BRK; gemeenten leveren ook alle brondocumenten. Gebruikers kunnen via de gebruikelijke kanalen alle gegevens ophalen, het is niet meer nodig om bij gemeenten een brondocument op te vragen. Het huidige duale stelsel komt te vervallen.
  • Voor inschrijving van publiekrechtelijke besluiten wordt een vereenvoudigde authenticatie toegepast. Een identificatie op organisatieniveau (gemeente) in plaats van op persoonsniveau (behandelend ambtenaar).

Realisatie

VNG en BZK moeten nog een impactanalyse voor de gemeenten voltooien. Het Kadaster moet nog een Globale Architectuur en een business case vaststellen. Een ‘go’ wordt in juni verwacht. Zoals het nu lijkt, zijn de gewijzigde wet en het nieuwe systeem (inclusief te ontwikkelen procedures) eind 2019 klaar. Het is vervolgens de bedoeling dat alle bronhouders uiterlijk op 1 januari 2021 (inwerkingtreding Omgevingswet) volgens de nieuwe Wkpb-systematiek werken.
 
Meer informatie vindt u in de Definitiestudie Beter Kenbaar en de notitie ‘Naar een goede kenbaarheid van publiekrechtelijke beperkingen’
 

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het vernieuwingstraject Wkpb? Neem dan contact met ons op met behulp van het contactformulier.