Tarieven per 1 januari 2018

Onze tarieven blijven in 2018, op enkele aanpassingen na, gelijk aan de tarieven in 2017.
De tarieven van het Kadaster blijven in 2018 op het peil van 2017, er vindt geen algemene wijziging plaats. Wel zijn per 1 januari 2018 enkele aanpassingen in de tariefstructuur aangebracht en is er een beperkte aanpassing in enkele specifieke tarieven. 

 

Belangrijkste aanpassingen: 

  • Nultarief voor doorhaling hypotheken via KIK;
  • Grenscorrecties ook bij splitsing op verzoek tegen laag tarief;
  • Verlaging van het tarief voor het woningrapport
    van € 26,50 naar € 17,50.
De aanpassingen in de tarieven worden doorgevoerd:
  • ter bevordering van de rechtszekerheid;
  • op basis van wensen van klanten; 
  • vanuit de behoefte aan meer consistentie in onze tarieven.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de tarieven voor 2018 goedgekeurd.
 
Download of bekijk het volledige overzicht op onze tarievenpagina.