Kaartinformatie voor en na landinrichting

Kaartinformatie voor en na herverkaveling geeft u houvast bij:

  • het snel verwerken van mutaties in de WOZ-administratie;
  • het adequaat informeren van grondeigenaren;
  • waardebepalingen van onroerend goed.

Beschrijving

Tijdens herverkaveling ondergaat een gebied grote veranderingen. Dit heeft gevolgen voor grondeigenaren en andere belanghebbenden. Wie heeft bijvoorbeeld de onderhoudsplicht voor een weg? En welke percelen bezit een eigenaar na de herverkaveling? Het Kadaster brengt met Kaartinformatie voor en na landinrichting de precieze rechten en plichten in een gebied in kaart. Daarvoor gebruiken we 3 unieke kaartproducten.

WOZ-kaarten

Veranderingen in eigendom van grond moet u als gemeente verwerken in de administratie voor de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De WOZ-kaarten van het Kadaster helpen u de ontstane mutaties snel en correct te verwerken en geven houvast voor eventuele waardebepalingen. Op de kaarten ziet u bovendien de aanwezige bebouwing. Per grondeigenaar ontvangt u 2 kaarten:

  • een kaart met alle oude percelen (de inbreng);
  • een kaart met alle nieuwe percelen (de toedeling).

Visualisatie van erfdienstbaarheden op niet-openbare wegen

Tot slot kunnen we de erfdienstbaarheden op niet-openbare wegen voor u in kaart brengen. Zo ziet u snel de mogelijkheden en beperkingen van het eigendomsrecht voor deze wegen. Dit is bijvoorbeeld handig als u wilt beoordelen of een niet-openbare weg kan worden omgevormd tot een natuurverbindingszone. Ook kunnen we aanvullende informatie leveren, zoals de oppervlakte van de weg en de eigenaar. Om de erfdienstbaarheden op niet-openbare wegen te kunnen visualiseren, is het nodig dat u ons informatie levert over welke wegen niet openbaar zijn. 

Tarieven

Kaartinformatie voor en na landinrichting is maatwerk. U geeft aan wat uw wensen zijn en ontvangt op basis daarvan een offerte. Vraag een vrijblijvend gesprek aan met het formulier.