Flinke impuls uitvoering Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Integrale aanpak bij het beheren van ons water- en bodemsysteem is belangrijk. Daarom gaan wij samenwerken in het Supportteam van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Tijdens een excursie op Proefboerderij Vredepeel op 10 november 2017 deelden Peter Heij (directeur-generaal Ruimte en Water van Ministerie van IenW), Frank Tierolff (lid Raad van Bestuur Kadaster) en Jakob Bartelds (portefeuillehouder LTO) mee dat zij gaan samenwerken in het Supportteam van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Waterbeheer niet meer vrijblijvend

Volgens LTO Nederland bestuurder Jakob Bartelds staat er veel op het spel: “We kunnen ons in de aanpak naar schoner water geen vrijblijvendheid veroorloven. Samenwerking met kennisinstellingen, waterschappen en overheden is een belangrijke factor nu en in de toekomst. Het Supportteam DAW biedt een structuur om ondernemers daarin te ondersteunen. Want nog altijd voldoet een deel van ons grond- en oppervlaktewater niet aan de normen van de Kaderrichtlijn en de Nitraatrichtlijn.”

Actieve kennisdeling, inspireren en verbinden

Frank Tierolff geeft aan dat het Kadaster graag de eigen expertise beschikbaar stelt aan deze belangrijke en omvangrijke opgave: “Het Kadaster zet zich in voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. In dit geval dus de borging van goed en voldoende water door water- en bodembewuste agrariërs met rendabele bedrijven. Wij zijn gevraagd mee te werken vanwege onze onafhankelijke positie en de kennis over en ervaring in gebiedsgericht maatwerk. Concreet gaat het vooral om actieve kennisdeling en om het inspireren en verbinden van agrariërs en waterschappers”. Peter Heij licht toe dat het beter gaat met de waterkwaliteit. “De laatste meters zijn echter het meest taai, we moeten accelereren. Daarvoor is het essentieel om analyses en ambities te delen”, aldus Heij.

Supportteam Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

De drie partijen staan tot en met 2019 garant voor de personele inzet van ruim 12 fte in het Supportteam DAW. Sinds 2015 zijn meerdere partijen werkzaam voor het Agrarisch Waterbeheer en zijn al meer dan 250 projecten gestart. Het Supportteam biedt hierbij stabiliteit in het belang van de uitvoering.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

In vergelijking met andere landen heeft Nederland een zeer goed watersysteem. Dit loopt nu echter tegen haar grenzen aan door klimaatverandering en bodemdaling. Als gevolg ontstaan er meer problemen met droogte, wateroverlast en verzilting. Het water- en bodemsysteem zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; een integrale aanpak is daarom noodzakelijk.

Meer informatie op website Agrarisch Waterbeheer